Ktl-icon-tai-lieu

Bài nghiên cứu phân tích thực trạng tài chính việt nam

Được đăng lên bởi tramho
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 6811 lần   |   Lượt tải: 13 lần
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Phần I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
1.1.

Khái niệm thị trường tài chính

1.2.

Chức năng của thị trường tài chính

1.3.

Vai trò của thị trường tài chính

1.4.

Cấu trúc thị trường tài chính
1.4.1. Căn cứ vào thời hạn chuyển giao các CCTC
1.4.2. Căn cứ vào tính chất các CCTC
1.4.3. Căn cứ vào quá trình phát hành các CCTC
1.4.4. Căn cứ vào mức độ can thiệp của Nhà nước

1.5.

Công cụ tài chính
1.5.1. CCTC trên thị trường tiền tệ
- Tín phiếu kho bạc
- Tín phiếu NHNN
- Chứng chỉ tiền gửi
- Kỳ phiếu ngân hàng
- Thương phiếu
1.5.2. CCTC trên thị trường vốn

1

- Trái phiếu
- Cổ phiếu
- Chứng chỉ quỹ đầu tư
- Các công cụ phái sinh
Phần II: VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ
VIỆT NAM
2.1.

TTTC tạo lập nguồn vốn cho nền kinh tế.

2.2.

TTTC góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế.

2.3.

TTTC góp phần đẩy nhanh quá trình tự do hóa tài chính và hội nhập

quốc tế.
Phần III: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM
3.1.

Thị trường tiền tệ
- Tín phiếu kho bạc
- Tín phiếu NHNN
- Chứng chỉ tiền gửi
- Kỳ phiếu ngân hàng
- Thương phiếu

3.2.

Thị trường vốn
- Trái phiếu
- Cổ phiếu
2

- Chứng chỉ quỹ đầu tư
- Các công cụ phái sinh
3.3.

Khái quát chung thực trạng thị trường tài chính Việt Nam

Phần IV: GIẢI PHÁP VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHO THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
VIỆT NAM
KẾT LUẬN

3

LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm qua , thực hiện đường lối đổi mới , phát triển kinh tế thị
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa , nền kinh tế nước ta đã có những bỉến
đổi sâu sắc trên mọi lĩnh vực , trong đó có lĩnh vực tài chính. Vai trò của tài chính
ngày càng được khẳng định , hiệu quả hoạt động tài chính có tác động hiệu quả của
mọi hoạt động kinh tế khác.Tài chính –thuật ngữ này đã trở nên quen thuộc với tất
cả sinh viên khối ngành kinh tế . Bộ môn tài chính tiền tệ đã được đưa vào giảng
dạy ở tất cả các trường đại học kinh tế trên cả nước. Xét về lịch sử, tài chính còn
xuất hiện ngay từ khi xã hội có sự phân công về lao động, có sự chiếm hữu khác
nhau về tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động, nền sản xuất hàng hóa ra đời và tiền
tệ xuất hiện. Các quỹ tiền tệ được tạo lập và được sử dụng bởi các tổ chức kinh tế,
tổ chức xã hội hay cá nhân nhằm mục đích tiêu dùng và đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Các quan hệ kinh tế đó đã làm nảy sinh phạm trù tài chính.Đi vào thực tiễn
Việt Nam , có rất nhiều nghiên cứu , công trình khoa học về thị trường tài chính,
thực trạng và giải pháp. Bài nghiên cứu này tiếp thu các phân tích , quan điểm của
các n...
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Phần I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
1.1. Khái niệm thị trường tài chính
1.2. Chức năng của thị trường tài chính
1.3. Vai trò của thị trường tài chính
1.4. Cấu trúc thị trường tài chính
1.4.1. Căn cứ vào thời hạn chuyển giao các CCTC
1.4.2. Căn cứ vào tính chất các CCTC
1.4.3. Căn cứ vào quá trình phát hành các CCTC
1.4.4. Căn cứ vào mức độ can thiệp của Nhà nước
1.5. Công cụ tài chính
1.5.1. CCTC trên thị trường tiền tệ
- Tín phiếu kho bạc
- Tín phiếu NHNN
- Chứng chỉ tiền gửi
- Kỳ phiếu ngân hàng
- Thương phiếu
1.5.2. CCTC trên thị trường vốn
1
Bài nghiên cứu phân tích thực trạng tài chính việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài nghiên cứu phân tích thực trạng tài chính việt nam - Người đăng: tramho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Bài nghiên cứu phân tích thực trạng tài chính việt nam 9 10 737