Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ảnh hưởng báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi ocnguyen1907
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 703 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TP ĐÁNH GIÁ NH HƯỞNG ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Trong quaù trình kieåm toaùn baùo caùo taøi chính cuûa naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31.12.1999 cuûa Coâng ty
XYZ, kieåm toaùn vieân phaùt hieän nhieàu vaán ñeà, trong ñoù coù caùc vaán ñeà sau ñaây:
1. Ñôn vò ghi nhaän vaøo chi phí thaønh laäp moät soá chi phí hoaït ñoäng cuûa ñôn vò trong kyø, soá tieàn laø
351.000.000 ñoàng, thôøi ñieåm ghi nhaän laø thaùng 3.1999. Ñôn vò ñaõ tính khaáu hao töø thaùng 3.1999
vôùi tyû leä 15% moät naêm .
2. Ñôn vò khoâng khai baùo veà phöông phaùp tính giaù haøng toàn kho treân Thuyeát minh baùo caùo taøi chính.
Trò giaù haøng toàn kho treân Baûng caân ñoái keá toaùn laø 1.230.000.000 ñoàng.
3. Nhieàu taøi saûn coá ñònh duøng vaøo coâng taùc quaûn lyù ñaõ khaáu hao heát ñöôïc tieáp tuïc tính khaáu hao. Soá
tieàn khaáu hao vöôït naøy laø 371.000.000 ñoàng.
4. Ñôn vò khoâng thuyeát minh ñöôïc cô sôû hôïp lyù moät soá khoaûn trích tröôùc chi phí söûa chöõa lôùn taøi saûn
coá ñònh vaøo chi phí baùn haøng trong naêm 1999. Toång soá tieàn ñaõ trích tröôùc khoâng ñuùng naøy laø
360.000.000 ñoàng ñöôïc ghi nhaän vaøo chi phí phaûi traû. Tuy nhieân, ñeán cuoái naêm naêm 1999, soá dö
naøy chæ coøn laø 120.000.000 ñoàng do ñôn vò ñaõ duøng moät phaàn khoaûn trích tröôùc naøy ñeå chi quaûng
caùo. Vieäc kieåm tra chöùng töø vaø noäi dung caùc chi phí quaûng caùo naøy cho thaáy chuùng hôïp lyù, hôïp leä.
5. Ñôn vò ñaõ caán tröø soá dö beân Nôï vaø beân Coù cuûa taøi khoaûn Phaûi thu khaùch haøng ñeå laáy cheânh leäch
trình baøy treân phaàn Nôï phaûi thu khaùch haøng treân Baûng caân ñoái keá toaùn. Soá dö beân Nôï vaø beân Coù
cuûa taøi khoaûn naøy laàn löôït laø 1.460.000.000 ñoàng vaø 375.000.000 ñoàng.
6. Moät khaùch haøng thueâ taøi saûn coá ñònh cuûa ñôn vò ñaõ traû tröôùc tieàn thueâ 2 naêm laø 396.000.000 ñoàng
(giaù thanh toaùn), trong ñoù tieàn thueâ naêm 1999 laø 198.000.000 ñoàng (giaù thanh toaùn). Ñôn vò ñaõ ghi
nhaän toaøn boä soá tieàn thu ñöôïc vaøo doanh thu naêm 1999 sau khi xaùc ñònh thueá giaù trò gia taêng phaûi
noäp, ñoàng thôøi trích tröôùc caùc chi phí lieân quan ñeán hoaït ñoäng naøy cuûa naêm 2000 vaøo chi phí phaûi
traû laø 72.000.000 ñoàng.
7. Ñôn vò khoùa soå caùc nghieäp vuï baùn haøng vaøo ngaøy 15.12.1999, caùc nghieäp vuï baùn haøng töø ngaøy
16.12.1999 ñöôïc ghi vaøo naêm 2000. Caùc khoaûn tieàn khaùch haøng ñaõ traû cho caùc naøy ñöôïc ghi cheùp
nhö moät khoaûn khaùch haøng öùng tröôùc tieàn. Toång doanh thu töø 16.12.1999 ñeán 31.12.2000 laø
1.980.000.000 ñoàng (giaù naøy ñaõ bao goàm thueá giaù trò gia taêng 10%) , giaù voán haøng baùn cuûa soá
haøng naøy laø 1.400.000.000 ñoàng. Khaùch haøng ñaõ thanh toaùn 400.000.000 ñoàng.
Yeâu caàu
Xaùc ñònh aûnh höôûng cuûa caùc sai soùt treân (neáu coù) ñeán caùc chæ tieâu sau ñaây treân baùo caùo taøi chính:
Baûng caân ñoái keá toaùn: Toång taøi saûn, Nôï phaûi traû, Lôïi nhuaän chöa phaân phoái
Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh: Doanh thu, Thueá thu nhaäp doanh nghieäp (Thueá suaát
30%), Lôïi nhuaän sau thueá
Bài tập ảnh hưởng báo cáo tài chính - Người đăng: ocnguyen1907
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập ảnh hưởng báo cáo tài chính 9 10 318