Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Bài giải Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại

Được đăng lên bởi Ankeda Hoang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 13743 lần   |   Lượt tải: 37 lần
Câu 3: Bảng tổng kết tài sản của NHTM cổ phần A đầu ngày 1/8 có tình
hình sau:
Đơn vị tính: triệu đồng
TÀI SẢN CÓ
1. Tiền mặt
2. Tiền gửi NHNN
3. TG NHTM khác
4. Tín dụng
5. Đầu tư
6. Tài sản cố định
7. Tài sản có khác
Cộng

SỐ TIỀN
800
3000
300
25000
8000
1000
600
38700

TÀI SẢN NỢ
1.TG của khách hàng
2.Tiết kiệm
3.Chứng chỉ tiền gửi
4.Tiền vay
5.Vốn tự có
6.Tài sản nợ khác

SỐ TIỀN
6000
14000
10500
2000
3500
2700
38700

Yêu cầu:
1. Hãy tính hệ số H1, H3 vào cuối ngày và cho nhận xét tình hình đảm bảo yêu cầu
vốn chủa NHTM cổ phần A
2. Giả sử vào cuối ngày, một khách hàng đến Ngân hàng xin vay số tiền 9500 bằng tín
chấp, Ngân hàng có nên cho vay hay không để đảm bảo hệ số H3 8%. Nếu cho vay
thì cho vay bao nhiêu?
Biết rằng:
a. Trong đầu tư có 3000 là dự trữ thứ cấp (trái phiếu chính phủ thời hạn dưới 1 năm),
phần còn lại là trái phiếu công ty.
b. Trong Tín dụng có 20% là chiết khấu thương phiếu, 30% là tín dụng có đảm bảo
bằng bất động sản và còn lại là tín dụng không đảm bảo.
c. Trong ngày, ngân hàng thu nợ 300, trong đó tín dụng có đảm bảo bằng bất động sản
là 100, tín dụng không đảm bảo là 200.
d. Tài khoản ngoại bảng:
- Bảo lãnh vay: 2500
- Bảo lãnh thanh toán: 3500
- Bảo lãnh dự thầu: 4000

Bài làm:
1. Tính hệ số H1 và H3 vào cuối ngày:
1.1. Tính hệ số H1
CT: H1 = VTC/Tổng nguồn vốn huy động x 100%. Trong đó:
- Vốn tự có VTC (cấp I) = 3.500
- Tổng nguồn vốn huy động = Tiền gửi + Tiết kiệm + Chứng chỉ tiền gửi =
6.000 + 14.000 + 10.500 = 30.500
Vậy H1 = 3.500/30.500 x 100% = 11,47%
* Nhận xét:
Hệ số H1=11,47% thể hiện mức huy động vốn của ngân hàng này ở mức
độ an toàn khá cao (so với mức tối thiểu mà các nhà quản trị đưa ra là H1=5%).
Tổng nguồn vốn huy động bằng xấp xỉ 8,71 lần vốn tự có.

1.2. Tính hệ số H3
CT: H3 = Vốn tự có/ Tổng tài sản “Có” rủi ro x 100%. Trong đó:
* Vốn tự có VTC = VTC cấp I + VTC cấp II = 3.500 + 0 = 3.500
* Tổng tài sản “Có” rủi ro = Tài sản “Có” rủi ro nội bảng + Tài sản “Có” rủi ro
ngoại bảng. Trong đó:
- Tài sản “có” rủi ro nội bảng được tính:
Tài sản “có” rủi ro nội bảng = TS có nội bảng x Hệ số rủi ro
Phân nhóm TS nội bảng theo hệ số rủi ro:
+ Tài sản có hệ số rủi ro 0%:4.100. Gồm:
Tiền mặt (bao gồm cả thu nợ trong ngày): 800 + 300
Tiền gửi NHNN: 3.000
Đầu tư (dự trữ thứ cấp- trái phiếu Chính phủ): 3.000
+ Tài sản có hệ số rủi ro 20%:300 (Gồm tiền gửi NHTM 300)
+ Tài sản có hệ số rủi ro 50%: 7.500 - 100 = 7.400. Gồm:
Tín dụng có bảo đảm bằng bất động sản: 25.000 x 30% = 7.500
(Trừ đã thu nợ trong ngày đối với tín dụng...
Câu 3: Bảng tổng kết tài sản của NHTM cổ phần A đầu ngày 1/8 có tình
hình sau:
Đơn vị tính: triệu đồng
TÀI SẢN SỐ TIỀN TÀI SẢN NỢ SỐ TIỀN
1. Tiền mặt
2. Tiền gửi NHNN
3. TG NHTM khác
4. Tín dụng
5. Đầu tư
6. Tài sản cố định
7. Tài sản có khác
800
3000
300
25000
8000
1000
600
1.TG của khách hàng
2.Tiết kiệm
3.Chứng chỉ tiền gửi
4.Tiền vay
5.Vốn tự có
6.Tài sản nợ khác
6000
14000
10500
2000
3500
2700
Cộng
38700
38700
Yêu cầu:
1. Hãy tính hệ số H1, H3 vào cuối ngày cho nhận xét tình hình đảm bảo yêu cầu
vốn chủa NHTM cổ phần A
2. Giả sử vào cuối ngày, một khách ng đến Ngân hàng xin vay stiền 9500 bằng tín
chấp, Ngân hàng nên cho vay hay không để đảm bảo hệ số H3 8%. Nếu cho vay
thì cho vay bao nhiêu?
Biết rằng:
a. Trong đầu 3000 dtrữ thứ cấp (trái phiếu chính phủ thời hạn dưới 1 năm),
phần còn lại là trái phiếu công ty.
b. Trong Tín dụng 20% chiết khấu thương phiếu, 30% n dụng đảm bảo
bằng bất động sản và còn lại là tín dụng không đảm bảo.
c. Trong ngày, ngân hàng thu nợ 300, trong đó tín dụngđảm bảo bằng bất động sản
là 100, tín dụng không đảm bảo là 200.
d. Tài khoản ngoại bảng:
- Bảo lãnh vay: 2500
- Bảo lãnh thanh toán: 3500
- Bảo lãnh dự thầu: 4000
Bài làm:
1. Tính hệ số H1 và H3 vào cuối ngày:
1.1. Tính hệ số H1
CT: H1 = VTC/Tổng nguồn vốn huy động x 100%. Trong đó:
- Vốn tự có VTC (cấp I) = 3.500
- Tổng nguồn vốn huy động = Tiền gửi + Tiết kiệm + Chứng chỉ tiền gửi =
6.000 + 14.000 + 10.500 = 30.500
Vậy H1 = 3.500/30.500 x 100% = 11,47%
* Nhận xét:
Hệ số H1=11,47% thể hiện mức huy động vốn của ngân hàng y mức
độ an toàn khá cao (so với mức tối thiểu các nhà quản trị đưa ra H1=5%).
Tổng nguồn vốn huy động bằng xấp xỉ 8,71 lần vốn tự có.
Bài tập Bài giải Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Bài giải Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại - Người đăng: Ankeda Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập Bài giải Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại 9 10 639