Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập đầu tư tài chính

Được đăng lên bởi hth
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 14103 lần   |   Lượt tải: 38 lần
Bài tập chương 1 - Trang 1

Bài tập chương 1:
Bài 1: Vào ngày 1/1, bạn mua 100 cổ phiếu với giá 34$/cổ phiếu. Một năm sau, bạn
nhận được 1,5$ tiền lãi cổ tức trên mỗi cổ phiếu và bán nó với giá 39$/cổ phiếu. Tính
tỷ suất lợi tức nhận được từ sự đầu tư trong suốt khoảng thời gian 1 năm này.
Bài 2: Vào ngày 15/8, bạn mua 100 cổ phiếu với giá 65$/cổ phiếu. Một năm sau, bạn
nhận được 3$ tiền lãi cổ phần cho mỗi cổ phiếu và bán nó với giá 61$/cổ phiếu. Tính
tỷ suất lợi tức nhận được từ sự đầu tư trong suốt khoảng thời gian 1 năm này.
Bài 3: Tại thời điểm bắt đầu một năm trước, bạn đầu tư 4000$ cho 80 cổ phiếu của tập
đoàn Chang. Một năm sau, Chang trả lợi tức là 5$/cổ phiếu. Tại thời điểm kết thúc
năm, bạn bán 80 cổ phiếu với giá 59$/cổ phiếu. Tính tỷ suất lợi tức nhận được từ sự
đầu tư trong suốt khoảng thời gian 1 năm này và chỉ ra trong đó do sự thay đổi về giá
cổ phiếu là bao nhiêu và do thu nhập từ lợi tức là bao nhiêu.
Bài 4: Tỷ suất lợi tức được tính ở bài 1, 2 và 3 là tỷ suất lợi tức danh nghĩa .Giả sử
rằng tỷ lệ lạm phát trong một năm là 4%, tính tỷ suất lợi tức thực tế cho sự đầu tư đó.
Và tính tỷ suất lợi tức thực tế trong trường hợp tỷ lệ lạm phát là 8%.
Bài 5: Trong suốt 5 năm trong quá khứ, bạn sở hữu hai cổ phiếu mà có tỷ suất lợi tức
hằng năm như sau :
Năm

Cổ phiếu K

Cổ phiếu B

Năm

Cổ phiếu K

Cổ phiếu B

1

0.19

0.08

4

-0.03

0.02

2

0.08

0.03

5

0.15

0.04

3

-0.12

-0.09

a. Tính tỷ suất lợi tức trung bình bình cộng đối với mỗi loại cổ phiếu.
b. Tính độ lệch chuẩn của tỷ suất lợi tức đối với mỗi loại cổ phiếu.
c. Tính tỷ suất lợi tức trung bình nhân đối với mỗi loại cổ phiếu. Nhận xét sự khác
nhau giữa hai phương pháp trung bình cộng và trung bình nhân.
Bài 6: Bạn đang muốn mua cổ phiếu thường của tập đoàn Madison Beer. Tỷ suất lợi
tức mà bạn dự đoán đối với Cổ phiếu thường của tập đoàn này là:
Tỷ suất lợi tức (Ri)
Xác suất (Pi)
-0.10
0.30
0.00
0.10
0.10
0.30
0.25
0.30

Bài tập chương 1 - Trang 2

Hãy tính tỷ suất lợi tức kỳ vọng E(R) và độ lệch chuẩn σ của sự đầu tư của bạn vào cổ
phiếu của tập đoàn Madison Beer.
Bài 7: Bạn được đề nghị đầu tư vào công ty máy tính Lauren. Có số liệu về tỷ suất lợi
tức của công ty này như sau:
Tỷ suất lợi tức (Ri)
Xác suất (Pi)
-0.60
0.05
-0.30
0.20
-0.10
0.10
0.20
0.30
0.40
0.20
0.80
0.15
Hãy tính tỷ suất lợi tức kỳ vọng E(R) và độ lệch chuẩn σ của cổ phiếu công ty Lauren.
Bài 8: So sánh mức độ rủi ro của cổ phiếu của tập đoàn Madison Beer và cổ phiếu của
công ty máy tính Lauren. Giải thích.
Bài ...
Bài tp chương 1:
Bài 1: Vào ngày 1/1, bn mua 100 c phiếu vi giá 34$/c phiếu. Mt năm sau, bn
nhn được 1,5$ tin lãi c tc trên mi c phiếu bán nó vi giá 39$/c phiếu. Tính
t sut li tc nhn được t s đầu tư trong sut khong thi gian 1 năm này.
Bài 2: Vào ngày 15/8, bn mua 100 c phiếu vi giá 65$/c phiếu. Mt năm sau, bn
nhn được 3$ tin lãi c phn cho mi c phiếu bán vi giá 61$/c phiếu. Tính
t sut li tc nhn được t s đầu tư trong sut khong thi gian 1 năm này.
Bài 3: Ti thi đim bt đầu mt năm trước, bn đầu tư 4000$ cho 80 c phiếu ca tp
đoàn Chang. Mt năm sau, Chang tr li tc 5$/c phiếu. Ti thi đim kết thúc
năm, bn bán 80 c phiếu vi giá 59$/c phiếu. Tính t sut li tc nhn được t s
đầu tư trong sut khong thi gian 1 năm này ch ra trong đó do s thay đổi v giá
c phiếu là bao nhiêu và do thu nhp t li tc là bao nhiêu.
Bài 4: T sut li tc được tính bài 1, 2 3 t sut li tc danh nghĩa .Gi s
rng t l lm phát trong mt năm 4%, tính t sut li tc thc tế cho s đầu tư đó.
Và tính t sut li tc thc tế trong trường hp t l lm phát là 8%.
Bài 5: Trong sut 5 năm trong quá kh, bn s hu hai c phiếu t sut li tc
hng năm như sau :
Năm
C phiếu K
C phiếu B
Năm
C phiếu K
C phiếu B
1
0.19
0.08
4
-0.03
0.02
2
0.08
0.03
5
0.15
0.04
3
-0.12
-0.09
a. Tính t sut li tc trung bình bình cng đối vi mi loi c phiếu.
b. Tính độ lch chun ca t sut li tc đối vi mi loi c phiếu.
c. Tính t sut li tc trung bình nhân đối vi mi loi c phiếu. Nhn xét s khác
nhau gia hai phương pháp trung bình cng và trung bình nhân.
Bài 6: Bn đang mun mua c phiếu thường ca tp đoàn Madison Beer. T sut li
tc mà bn d đoán đối vi C phiếu thường ca tp đoàn này là:
T sut li tc (Ri) Xác sut (Pi)
-0.10 0.30
0.00 0.10
0.10 0.30
0.25 0.30
Bài tp chương 1 - Trang 1
Bài tập đầu tư tài chính - Trang 2
Bài tập đầu tư tài chính - Người đăng: hth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập đầu tư tài chính 9 10 88