Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập Định Giá Bất Động Sản

Được đăng lên bởi Duy Bop
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 560 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu 1: Phân tích các quan điểm khác nhau về giá trị và ứng dụng các quan điểm này trong
định giá bất động sản. Liên hệ với thực tế.
I. Các quan điểm khác nhau về giá trị:
1. Quan điểm về “Giá trị – lao động” của trường phái kinh tế chính trị tư sản tầm
thường.
a. Lý thuyết “tính hữu dụng” của J.Batis.SAY (1767 - 1832)
J.B.Say là nhà kinh tế học người Pháp, một trong những đại biểu đầu tiên của kinh tế
chính trị tư sản tầm thường. J.B.Say viết khá nhiều tác phẩm về kinh tế, trong đó có 3 tác
phẩm lớn tiêu biểu hơn cả là “Luận văn kinh tế chính trị học” (1802) “Vấn đáp về kinh tế
chính trị học” (1817) và “Giáo trình kinh tế chính trị học” (1830).
Trong tác phẩm “Giáo trình kinh tế chính trị”, ông đưa ra quan niệm cho rằng các
công dụng được tạo ra trong quá trình sản xuất làm cho vật phẩm có giá trị. Như vậy, theo
ông thì giá cả là thước đo của giá trị, còn giá trị được đo bằng tính hữu ích của vật phẩm. Ích
lợi của vật phẩm càng nhiều, thì giá trị của nó càng cao. J.B.Say có viết “sản xuất tạo ra tính
hữu dụng và tính hữu dụng truyền giá trị cho vật phẩm” , “không phải chỉ có lao động mới
tạo ra giá trị, mà cả tư bản và tự nhiên cũng tạo ra sự phục vụ cho nên cũng tham gia vào
việc tạo ra giá trị”. Từ đó ông đi đến kết luận: “Sản xuất không phải là cái gì khác, mà là tạo
ra sự phục vụ, và ngược lại tất cả những gì tạo ra sự phục vụ đều là sản xuất”.
Như vậy, khác với trường phái tân cổ điểm, J.B.Say đã đồng nhất giá trị với giá trị sử
dụng và phủ nhận vai trò duy nhất của lao động trong việc tạo ra giá trị của hàng hoá. Ông
còn cho rằng, giá trị chỉ được xác định trên thị trường – tức là chỉ được xác định trong trao
đổi. Nói khác đi theo ông, giá trị được quyết định với quan hệ cung – cầu.
b. Quan niệm của T.Malthus về giá trị hàng hoá, về lợi nhuận và những người thứ ba.
Thomas Robert Malthus (1766-1834) là nhà kinh tế học người Anh. Ông sinh ra trong
một gia đình quí tộc, là Giáo sư kinh tế chính trị ở trường Trung học của Công ty Đông Ấn.
T.Malthus đã viết nhiều tác phẩm về kinh tế như. “Tiểu luận về nguyên lý dân số” “Những
nguyên lý về kinh tế chính trị học”, “Đo lường giá trị” và nhiều tác phẩm khác. Trong tác
phẩm “Những nguyên lý về kinh tế chính trị học”, ông đã đưa ra quan niệm về giá trị hàng
hoá, lợi nhuận và những người thứ ba thể hiện trên mấy vấn đề sau:
- Về giá trị hàng hoá: T.Malthus đã bám vào cách hiểu sai của A.Đ.Smith về vấn đề
này – từ đó ông cho rằng, giá trị của hàng hoá không phải là do lao động hao phí để sản xuất
quyết định, mà d...
Câu 1: Phân tích các quan điểm khác nhau về giá trị ứng dụng c quan điểm này trong
định giá bất động sản. Liên hệ với thực tế.
I. Các quan điểm khác nhau về giá trị:
1. Quan điểm về “Giá trị lao động của trường phái kinh tế chính trị sản tầm
thường.
a. Lý thuyết “tính hữu dụng” của J.Batis.SAY (1767 - 1832)
J.B.Say là nhà kinh tế học người Pháp, một trong những đại biểu đầu tiên của kinh tế
chính trị tư sản tầm thường. J.B.Say viết khá nhiều tác phẩm về kinh tế, trong đó có 3 tác
phẩm lớn tiêu biểu hơn cả là “Luận văn kinh tế chính trị học” (1802) “Vấn đáp về kinh tế
chính trị học” (1817) và “Giáo trình kinh tế chính trị học” (1830).
Trong tác phẩm “Giáo trình kinh tế chính trị”, ông đưa ra quan niệm cho rằng các
công dụng được tạo ra trong quá trình sản xuất làm cho vật phẩm có giá trị. Như vậy, theo
ông thì giá cả là thước đo của giá trị, còn giá trị được đo bằng tính hữu ích của vật phẩm. Ích
lợi của vật phẩm càng nhiều, thì giá trị của nó càng cao. J.B.Say có viết “sản xuất tạo ra tính
hữu dụng và tính hữu dụng truyền giá trị cho vật phẩm” , “không phải chỉ có lao động mới
tạo ra giá trị, mà cả tư bản và tự nhiên cũng tạo ra sự phục vụ cho nên cũng tham gia vào
việc tạo ra giá trị”. Từ đó ông đi đến kết luận: “Sản xuất không phải là cái gì khác, mà là tạo
ra sự phục vụ, và ngược lại tất cả những gì tạo ra sự phục vụ đều là sản xuất”.
Như vậy, khác với trường phái tân cổ điểm, J.B.Say đã đồng nhất giá trị với giá trị sử
dụng và phủ nhận vai trò duy nhất của lao động trong việc tạo ra giá trị của hàng hoá. Ông
còn cho rằng, giá trị chỉ được xác định trên thị trường – tức là chỉ được xác định trong trao
đổi. Nói khác đi theo ông, giá trị được quyết định với quan hệ cung – cầu.
b. Quan niệm của T.Malthus về giá trị hàng hoá, về lợi nhuận và những người thứ ba.
Thomas Robert Malthus (1766-1834) là nhà kinh tế học người Anh. Ông sinh ra trong
một gia đình quí tộc, là Giáo sư kinh tế chính trị ở trường Trung học của Công ty Đông Ấn.
T.Malthus đã viết nhiều tác phẩm về kinh tế như. “Tiểu luận về nguyên lý dân số” “Những
nguyên lý về kinh tế chính trị học”, “Đo lường giá trị” và nhiều tác phẩm khác. Trong tác
phẩm “Những nguyên lý về kinh tế chính trị học”, ông đã đưa ra quan niệm về giá trị hàng
hoá, lợi nhuận và những người thứ ba thể hiện trên mấy vấn đề sau:
- Về giá trị hàng hoá: T.Malthus đã bám vào cách hiểu sai của A.Đ.Smith về vấn đề
này – từ đó ông cho rằng, giá trị của hàng hoá không phải là do lao động hao phí để sản xuất
quyết định, mà do lượng lao động mua được bằng những hàng hoá đó quyết định.
- Về lợi nhuận. Ông gắn lợi nhuận vào chi phí sản xuất và giải thích: Lợi nhuận chỉ
là khoản cộng thêm danh nghĩa vào giá cả hàng hoá mà người mua phải trả. Còn lưu thông
chỉ là lĩnh vực “trong đó số thặng dư ra ấy xuất hiện” nhờ bán hàng hoá ấy đắt hơn khi mua.
1
Bài Tập Định Giá Bất Động Sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập Định Giá Bất Động Sản - Người đăng: Duy Bop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Bài Tập Định Giá Bất Động Sản 9 10 89