Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập excel tài chính

Được đăng lên bởi Dương Mỹ Nhân
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP EXCEL TÀI CHÍNH (BỔ SUNG – NGÀY 24/10/2014)
Bài 1
Công ty B đang sở hữu 1.500.000 cổ phiếu của công ty XYZ. Dự đoán cổ phiếu của
công ty XYZ sẽ biến động mạnh trong vòng 1 tháng tới. Chuyên viên đầu tư tài
chính của công ty B đề xuất chiến lược đầu tư bằng option như sau:
Hợp đồng mua quyền chọn mua cổ phiếu của công ty XYZ theo giá kỳ hạn 1 tháng
là 15.000 đồng/cổ phiếu? Đồng thời cũng hợp đồng mua quyền chọn bán cổ phiếu
của công ty XYZ theo giá kỳ hạn 1 tháng là 15.000 đồng/cổ phiếu?
Hãy phần tích kết quả (lời lỗ) của chiến lược này?
Biết rằng
Tài liệu về cổ phếu của công ty XYZ như sau:
Giá hiện tại của CK 15.000 đ/cổ phiếu
Độ lệch chuẩn: 36.64%/năm
Lãi suất phi rủi ro: 6%
Bài 2

Tại công ty Thương mại Thiên Thanh có tình hình như sau:
Đơn vị tính: 1.000.000 đồng
A- Năm báo cáo (200x)
Tài sản cố định cuối kỳ phải tính khấu hao:
Số năm
Thời hạn khấu
Tài sản cố định
Nguyên giá
khấu hao
hao còn lại
+ Nhà văn phòng, vật kiến trúc:
2.260,00
10
6
+ Cửa hàng, kho tàng
2.280,00
10
6
+ Máy móc, thiết bị nâng hàng
1.000,00
10
6
+ Phương tiện vận tải:
600,00
10
6
+ Dụng cụ quản lý (TSCĐ)
360,00
5
1
B- Dự kiến năm sau (200x+1) như sau:
Đầu năm, cty dự kiến doanh thu sẽ tăng thêm khoản 30% so với năm 200x
và sẽ ổn định trong suốt nhiều năm nên phải đầu tư thêm nhà kho, phương tiện
vận chuyển, thiết bị phục vụ nhu cầu tăng thêm.
Tài sản cố định
Nguyên giá Năm KH
Năm đưa vào SD
+ Nhà kho, cửa hàng
1.200
10
2/200x+1
+ Phương tiện vận tải,
1.080
10
3/200x+1
+ Thiết bị nâng hàng
1.800
10
4/200x+1
+ Dụng cụ quản lý (TSCĐ)
380
5
5/200x+1
TSCĐ giảm
Khoảng cuối tháng 5/200x+1 thanh lý một số dụng cụ quản lý thuộc TSCĐ
có nguyên giá là
300

YEÂU CAÀU:
Tính soá tieàn khaáu hao naêm 200x+1 theo phöông phaùp:
a- Tuyeán tính coá ñònh?
b- Toång soá?
c- Keát hôïp?
Bài 3

Chứng khoán công ty MGS có hiện giá (ngày 20/01/2012) là 15.000 đồng/cổ
phiếu, độ lệch chuẩn 40,2%. Ông BA muốn kinh doanh cổ phiếu này trong thời gian
khoảng 4 tháng sau (ngày 20/05/2012), nếu giá thực hiện option (Exercise price) dự
kiến là 15.500 đồng/cổ phiếu thì hãy định giá Put option và Call option?
Biết rằng:
+ Ông BA thực hiện option kiểu châu Âu.
+ Lãi suất phi rủi ro:

4%

Bài 4
Ví duï: Moät döï aùn ñaàu tö SX maët haøng môùi nhö sau:

ÑVT: 1.000.000ñ
 Chi ñeàn buø, san laáp maët baèng, xaây döïng: 7.000
 Chi mua maùy moùc, thieát bò
:
13.000
 Chi ñaàu tö vaøo voán luaân chuyeån:
2.000
 Ñôøi soáng cuûa döï aùn:
10 naêm.
 Khaû naêng SX vaø tieâu thuï moãi naêm 15.000 saûn phaåm.
 Giaù baù...
BÀI TẬP EXCEL TÀI CHÍNH (BỔ SUNG – NGÀY 24/10/2014)
Bài 1
Công ty B đang sở hữu 1.500.000 cổ phiếu của công ty XYZ. Dự đoán cổ phiếu của
công ty XYZ sẽ biến động mạnh trong vòng 1 tháng tới. Chuyên viên đu tư tài
chính của công ty B đề xuất chiến lược đầu tư bằng option như sau:
Hợp đồng mua quyền chọn mua cổ phiếu của công ty XYZ theo giá khạn 1 tháng
15.000 đồng/cổ phiếu? Đồng thời cũng hợp đồng mua quyền chọn bán cổ phiếu
của công ty XYZ theo giá kỳ hạn 1 tháng là 15.000 đồng/cổ phiếu?
Hãy phần tích kết quả (lời lỗ) của chiến lược này?
Biết rằng
Tài liệu về cổ phếu của công ty XYZ như sau:
Giá hiện tại của CK 15.000 đ/cổ phiếu
Độ lệch chuẩn: 36.64%/năm
Lãi suất phi rủi ro: 6%
Bài 2
Bài tập excel tài chính - Trang 2
Bài tập excel tài chính - Người đăng: Dương Mỹ Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập excel tài chính 9 10 708