Ktl-icon-tai-lieu

bài tập FCFF

Được đăng lên bởi Thủy Mít
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C©u 1: Cho biÕt c¸c th«ng tin díi ®©y
Năm
Cổ phiếu X
Cổ phiếu Y
Thị trường
2004
14%
12%
15%
2005
18%
7%
10%
2006
-17%
-5%
-12%
2007
4%
2%
3%
2008
20%
12%
15%
Lãi suất phi rủi ro là 8% và phần bù cho rủi ro thị trường là 4%. Hãy tính:
a.Hệ số βX và βY
i =

b.

Cov i , M

n

Cov i , j 

 Ri



 E  Ri   R j  E  R j 



 M2
n
i 1
Tỷ lệ lợi tức yêu cầu của cổ phiếu X và cổ phiếu Y. Tỷ lệ sinh lời dự kiến của

X:13%, Y:14%, khi đó các CP này được định giá cao hay thấp?
c.Tỷ lệ lợi tức yêu cầu của danh mục đầu tư với kết cấu 30% X và 70% Y
C©u 2: Cho biÕt c¸c th«ng tin vÒ doanh nghiÖp D giai ®o¹n 2008-2012 nh sau: (tr VND)
ChØ tiªu
2008
2009
2010
2011
2012
1. Thu nhËp tríc l·i vay vµ thuÕ (EBIT)
4400
5210
5420
5550
5750
2. KhÊu hao
900
980
1010
1220
1320
3. Nhu cÇu vèn lu ®éng
300
320
325
330
340
4. Chi tiªu vèn
1200
1250
1300
1350
1400
Cho biÕt thuÕ suÊt thuÕ TNDN lµ 60%. N¨m 2005, doanh nghiÖp D ph¸t hµnh tr¸i phiÕu
víi tæng mÖnh gi¸ lµ 5 tû, kú h¹n 10 n¨m, tr¶ l·i 8%/n¨m. Tõ n¨m 2013 trë ®i, dù ®o¸n
luång tiÒn tù do cña c«ng ty D t¨ng ®Òu ®Æn víi tèc ®é 5%/n¨m. Cho biÕt 1 c«ng ty t¬ng
®¬ng ®ang giao dÞch trªn TTCK víi møc chiÕt khÊu lµ 13.5% vµ tû lÖ nî/vèn chñ cña
c«ng ty D lµ 45/55. Møc l·i suÊt trªn thÞ trêng n¨m 2007 gi¶m so víi n¨m 2005 lµ 0,5%.
C¨n cø vµo c¸c th«ng tin trªn, anh (chÞ) h·y x¸c ®Þnh:
a- Gi¸ trÞ cña c«ng ty D vµo ®Çu n¨m 2008
b- Gi¸ trÞ mçi cæ phÇn. BiÕt r»ng tæng sè cæ phiÕu thêng ®ang lu hµnh lµ 1 triÖu CP.

...
C©u 1: Cho bt c th«ng tin díi ®©y
Năm C phiếu X C phiếu Y Th trường
2004 14% 12% 15%
2005 18% 7% 10%
2006 -17% -5% -12%
2007 4% 2% 3%
2008 20% 12% 15%
Lãi sut phi ri ro là 8% và phn bù cho ri ro th trường là 4%. Hãy tính:
a.H s β
X
và β
Y
i
=
2
,
M
Mi
Cov
n
i
jjii
ji
n
RERRER
Cov
1
,
b. T l li tc yêu cu ca c phiếu X và c phiếu Y. T l sinh li d kiến ca
X:13%, Y:14%, khi đó các CP này được định giá cao hay thp?
c.T l li tc yêu cu ca danh mc đầu tư vi kết cu 30% X và 70% Y
C©u 2: Cho biÕt c¸c th«ng tin vÒ doanh nghiÖp D giai ®o¹n 2008-2012 nh sau: (tr VND)
ChØ tiªu 2008 2009 2010 2011 2012
1. Thu nhËp tríc l·i vay vµ thuÕ (EBIT) 4400 5210 5420 5550 5750
2. KhÊu hao 900 980 1010 1220 1320
3. Nhu cÇu vèn lu ®éng 300 320 325 330 340
4. Chi tiªu vèn 1200 1250 1300 1350 1400
Cho biÕt thuÕ suÊt thuÕ TNDN 60%. N¨m 2005, doanh nghiÖp D ph¸t hµnh tr¸i phiÕu
víi ng mÖnh gi¸ 5 tû, kú h¹n 10 n¨m, tr¶ l·i 8%/n¨m. n¨m 2013 trë ®i, ®o¸n
luång tiÒn do cña c«ng ty D t¨ng ®Òu ®Æn víi tèc ®é 5%/n¨m. Cho biÕt 1 c«ng ty t¬ng
®¬ng ®ang giao dÞch trªn TTCK víi møc chiÕt khÊu 13.5% vµ nî/vèn c cña
c«ng ty D lµ 45/55. Møc l·i suÊt trªn thÞ trêng n¨m 2007 gi¶m so víi n¨m 2005 lµ 0,5%.
C¨n cø vµo c¸c th«ng tin trªn, anh (chÞ) h·y x¸c ®Þnh:
a- Gi¸ trÞ cña c«ng ty D vµo ®Çu n¨m 2008
b- Gi¸ trÞ mçi cæ phÇn. BiÕt r»ng tæng sè cæ phiÕu thêng ®ang lu hµnh lµ 1 triÖu CP.
bài tập FCFF - Người đăng: Thủy Mít
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
bài tập FCFF 9 10 456