Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hồi Qui đơn

Được đăng lên bởi duongthibichphung231223
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1.1 Chúng ta có dữ liệu về chi tiêu tiêu dùng cá nhân (Y) và tổng sản phẩm quốc nội –
GDP (X) của Mỹ, từ 1980 – 1991, được tính theo giá qui đổi năm 1987 (tỉ đô la):
Năm
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Y
2447.1
2476.9
2503.7
2619.4
2746.1
2865.8

X
3776.3
3843.1
3760.3
3906.6
4148.5
4279.8

Năm
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Y
2969.1
3052.2
3162.4
3223.3
3260.4
3240.8

X
4404.5
4539.9
4718.6
4838.0
4877.5
4821.0

a. Hãy vẽ đồ thị phân tán với trục tung là Y và trục hoành là X và cho nhận xét ?
b. Ngoài GDP, còn có các yếu tố nào hay các biến nào có thể ảnh hưởng đến chi tiêu
tiêu dùng cá nhân ?
Bài 1.2 Bảng sau đây cho biết tỉ lệ lạm phát tại 5 nước trong giai đoạn 1960 – 1980
(%/năm):
Năm
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Mỹ
1.5
1.1
1.1
1.2
1.4
1.6
2.8
2.8
4.2
5.0
5.9
4.3
3.6
6.2
10.9
9.2
5.8
6.4
7.6
11.4
13.6

Anh
1.0
3.4
4.5
2.5
3.9
4.6
3.7
2.4
3.8
5.2
6.5
9.5
6.8
8.4
16.0
24.2
16.5
15.9
8.3
13.4
18.0

Nhật
3.6
5.4
6.7
7.7
3.9
6.5
6.0
4.0
5.5
6.1
7.6
6.3
4.9
12.0
24.6
11.7
9.3
8.1
3.8
3.6
8.0

Đức
1.5
2.3
4.5
3.0
2.3
3.4
3.5
1.5
18.0
2.6
3.7
5.3
5.4
7.0
7.0
5.9
4.5
3.7
2.7
4.1
5.5

Pháp
3.6
3.4
4.7
4.8
3.4
2.6
2.7
2.7
4.5
6.4
5.5
5.5
5.9
7.5
14.0
11.7
9.6
9.4
9.1
10.7
13.3

a. Vẽ đồ thị phân tán về tỉ lệ lạm phát cho mỗi quốc gia theo thời gian (dùng trục hoành
là thời gian và trục tung là tỉ lệ lạm phát).
b. Những kết luận tổng quát nào có thể rút ra từ thực tế lạm phát tại 5 nước ?
c. Lạm phát ở nước nào có nhiều biến thiên hơn ? Giải thích ?

Bài 1.3 Vẽ lạm phát của Anh, Nhật, Đức, Pháp theo tỉ lệ lạm phát của Mỹ. (Dùng trục
hoành biểu thị tỉ lệ lạm phát của Mỹ và trục tung biểu thị tỉ lệ lạm phát của 4 nước kia).
a. Bình luận tổng quát về tỉ lệ lạm phát tại 4 nước so với tỉ lệ lạm phát của Mỹ.
b. Bạn có nhận thấy sự thay đổi đáng chú ý nào không về lạm phát của từng nước theo
thời gian và của 4 nước trong quan hệ với Mỹ ?
Bài 1.4 Các mục dưới đây cho các cặp biến phụ thuộc và biến độc lập. Trong mỗi trường
hợp hãy cho biết quan hệ giữa hai biến là: cùng chiều, ngược chiều hay không xác định ?
Hãy giải thích.
a. Vốn đầu tư / lãi suất.
b. Tiết kiệm cá nhân / lãi suất.
c. Cầu về tiền / GDP.
d. Sản lượng / lao động.
e. Lượng cầu về xe máy / giá xăng.
f. Lượng điện tiêu thụ của hộ gia đình / giá ga.
Bài 1.5 Quan sát về thu nhập (X) và chi tiêu (Y) của 10 người, người ta thu được các số liệu
sau (USD/tuần):
Xi
Yi

31
29

50
42

47
38

45
30

39
29

50
41

35
23

40
36

45
42

50
4...
Bài 1.1 Chúng ta có dữ liệu về chi tiêu tiêu dùng cá nhân (Y) và tổng sản phẩm quốc nội –
GDP (X) của Mỹ, từ 1980 – 1991, được tính theo giá qui đổi năm 1987 (tỉ đô la):
Năm Y X Năm Y X
1980 2447.1 3776.3 1986 2969.1 4404.5
1981 2476.9 3843.1 1987 3052.2 4539.9
1982 2503.7 3760.3 1988 3162.4 4718.6
1983 2619.4 3906.6 1989 3223.3 4838.0
1984 2746.1 4148.5 1990 3260.4 4877.5
1985 2865.8 4279.8 1991 3240.8 4821.0
a. Hãy vẽ đồ thị phân tán với trục tung là Y và trục hoành là X và cho nhận xét ?
b. Ngoài GDP, còn có các yếu tố nào hay các biến nào có thể ảnh hưởng đến chi tiêu
tiêu dùng cá nhân ?
Bài 1.2 Bảng sau đây cho biết tỉ lệ lạm phát tại 5 nước trong giai đoạn 1960 – 1980
(%/năm):
Năm Mỹ Anh Nhật Đức Pháp
1960 1.5 1.0 3.6 1.5 3.6
1961 1.1 3.4 5.4 2.3 3.4
1962 1.1 4.5 6.7 4.5 4.7
1963 1.2 2.5 7.7 3.0 4.8
1964 1.4 3.9 3.9 2.3 3.4
1965 1.6 4.6 6.5 3.4 2.6
1966 2.8 3.7 6.0 3.5 2.7
1967 2.8 2.4 4.0 1.5 2.7
1968 4.2 3.8 5.5 18.0 4.5
1969 5.0 5.2 6.1 2.6 6.4
1970 5.9 6.5 7.6 3.7 5.5
1971 4.3 9.5 6.3 5.3 5.5
1972 3.6 6.8 4.9 5.4 5.9
1973 6.2 8.4 12.0 7.0 7.5
1974 10.9 16.0 24.6 7.0 14.0
1975 9.2 24.2 11.7 5.9 11.7
1976 5.8 16.5 9.3 4.5 9.6
1977 6.4 15.9 8.1 3.7 9.4
1978 7.6 8.3 3.8 2.7 9.1
1979 11.4 13.4 3.6 4.1 10.7
1980 13.6 18.0 8.0 5.5 13.3
a. Vẽ đồ thị phân tán về tỉ lệ lạm phát cho mỗi quốc gia theo thời gian (dùng trục hoành
là thời gian và trục tung là tỉ lệ lạm phát).
b. Những kết luận tổng quát nào có thể rút ra từ thực tế lạm phát tại 5 nước ?
c. Lạm phát ở nước nào có nhiều biến thiên hơn ? Giải thích ?
Bài tập hồi Qui đơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hồi Qui đơn - Người đăng: duongthibichphung231223
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập hồi Qui đơn 9 10 397