Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hướng dẫn giải thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi dtthinh2707
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 778 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DẠNG 5: QUYỀN MUA
Vốn điều lệ = Mệnh giá CP × Số lượng CP phát hành
- Giá trị lý thuyết của quyền mua:
Qm  p0  p1 
p1 

Np0  np
N n

n
n
( p0  p )  ( p1  p )
M n
N

Trong đó:
N: Số CP trước khi tăng vốn
n: Số CP phát hành mới
p0: Giá trị CP trước khi tăng vốn
p1: Giá trị CP sau khi tăng vốn
p: Giá cổ phiếu phát hành mới
(Dạng này cũng thế)
DẠNG 6: KHỚP LỆNH ĐỊNH KỲ
- ATO, LO thì ATO ưu tiên trước (nên xếp giá từ cao xuống thấp)
- ATC, LO thì ATC ưu tiên trước
- LO, MP thì MP ưu tiên trước
+ Ưu tiên khớp lệnh: giá trước, thời gian sau.
+ Nguyên tắc khớp lệnh mua cao, bán thấp
+ Giá khớp lệnh là giá có khối lượng giao dịch Max
Phí môi giới = KLGD × Giá giao dịch × % Phí môi giới
Bài 1: Đầu giờ phiên giao dịch SGDCK TPHCM tập hợp các lệnh mua, bán CP SAM như sau:
Lệnh bán

Giá (đ)

Lệnh mua

5.000

ATO

4.000

5.200

38.000

8.000

8.300

37.700

18.000

15.000

37.400

15.000

18.500

37.100

0

13.400

36.800

5.000

5.600

36.500

4.500

4.000

36.200

3.500

Yêu cầu:
1) Xác định giá mở cửa của CP SAM. Biết rằng giá đóng cửa của CP SAM ở phiên giao dịch
ngày hôm trước là 37.200đ.
2) Nhận xét việc thực hiện lệnh theo giá mở cửa. Cho biết, tại mức giá 37.100đ có KH đặt bán:
KH

A

B

C

Thời gian

8h30

8h35

8h37

Lượng bán(CP)

6.000

8.000

10.000

3) Tính phí môi giới mà các công ty chứng khoán thu được trong phiên giao dịch trên biết rằng
các công ty đều áp dụng mức phí môi giới là 0,5% và trong số lệnh mua được thực hiện tỷ lệ
giao dịch tự doanh là 10% và trong số lệnh bán được thực hiện tỷ lệ giao dịch tự doanh là 5%.
Giải:
Hệ thống giao dịch sẽ tính toán khối lượng khớp lệnh tại từng mức giá như sau:
TL mua

Lệnh mua

Giá (đ)

Lệnh bán

TL bán

KLGD

-

4.000

4.000

4.000

ATO

-

12.000

8.000

38.000

5.200

75.000

12.000

30.000

18.000

37.700

8.300

69.800

30.000

45.000

15.000

37.400

15.000

61.500

45.000

45.000

0

37.100

18.500

46.500

45.000

50.000

5.000

36.800

13.400

28.000

28.000

54.500

4.500

36.500

5.600

14.600

14.600

59.000

3.500

36.200

4.000

9.000

9.000

-

-

ATO

5.000

5.000

5.000

Giá mở cửa của CP SAM là 37.100đ vì tại mức giá này khối lượng giao dịch là lớn nhất (45.000)
và do giá tham chiếu là 37.200 đ
2. Nhận xét việc thực hiện lệnh:
a) Bên mua:
- Các lệnh đặt mua có giá ≥ 37.100 đ thì được thực hiện
- Các lệnh đặt mua có giá < 37.100 đ thì ko được thực hiện
b) Bên bán:
- Các lệnh đặt bán có giá ≤ 36.800 đ thì được thực hiện
- Các lệnh đặt bán có giá > 37.100 đ thì ko được thực hiện

Tại...
DẠNG 5: QUYỀN MUA
Vốn điều lệ = Mệnh giá CP × Số lượng CP phát hành
- Giá trị lý thuyết của quyền mua:
0 1 0 1
0
1
( ) ( )
m
n n
Q p p p p p p
M n N
Np np
p
N n
Trong đó:
N: Số CP trước khi tăng vốn
n: Số CP phát hành mới
p
0
: Giá trị CP trước khi tăng vốn
p
1
: Giá trị CP sau khi tăng vốn
p: Giá cổ phiếu phát hành mới
(Dạng này cũng thế)
DẠNG 6: KHỚP LỆNH ĐỊNH KỲ
- ATO, LO thì ATO ưu tiên trước (nên xếp giá từ cao xuống thấp)
- ATC, LO thì ATC ưu tiên trước
- LO, MP thì MP ưu tiên trước
+ Ưu tiên khớp lệnh: giá trước, thời gian sau.
+ Nguyên tắc khớp lệnh mua cao, bán thấp
+ Giá khớp lệnh là giá có khối lượng giao dịch Max
Phí môi giới = KLGD × Giá giao dịch × % Phí môi giới
Bài 1: Đầu giờ phiên giao dịch SGDCK TPHCM tập hợp các lệnh mua, bán CP SAM như sau:
Lệnh bán Giá (đ) Lệnh mua
5.000 ATO 4.000
5.200 38.000 8.000
8.300 37.700 18.000
15.000 37.400 15.000
18.500 37.100 0
13.400 36.800 5.000
5.600 36.500 4.500
4.000 36.200 3.500
Bài tập hướng dẫn giải thị trường chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hướng dẫn giải thị trường chứng khoán - Người đăng: dtthinh2707
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập hướng dẫn giải thị trường chứng khoán 9 10 516