Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kế toán bổ sung

Được đăng lên bởi Trương Vĩnh Phúc
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP
CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
VÀ CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC
TIỀN VND TẠI QUỸ
1. Doanh nghiệp AC nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ, bán hàng hóa trực tiếp cho
khách hàng,trên hóa đơn ghi: số lượng 100 cái, đơn giá chưa thuế GTGT là
120.000 đ/cái, thuế suất thuế GTGT 10%, đã thu bằng tiền mặt VND
DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ GTGT THEO PP KHẤU TRỪ:

2. Doanh nghiệp AC nộp thuế GTGT theo PP trực tiếp, bán hàng hóa trực tiếp cho
khách hàng,trên hóa đơn ghi: số lượng 100 cái, đơn giá chưa thuế GTGT là
120.000 đ/cái, thuế suất thuế GTGT 10%, đã thu bằng tiền mặt VND
DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ GTGT THEO PP TRỰC TIẾP:

3. Doanh nghiệp nhận được tiền của NSNN thanh toán về khoản trợ cấp bằng tiền
mặt VND: 500tr

4. Doanh nghiệp AC nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ, thu lãi đầu từ ngắn hạn với
số lãi chưa thuế GTGT là 200tr, thuế suất thuế GTGT 5%, thu bằng tiền mặt VND

5. Doanh nghiệp AC nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ, thanh lý TSCD với số tiền
50tr, thuế suất thuế GTGT 5%, thu bằng tiền mặt VND

1

6. Doanh nghiệp AC nộp thuế GTGT theo PP trực tiếp, nhận tiền lãi do khoản tiền
gửi ngân hàng : 100tr bằng tiền mặt VND

7. Doanh nghiệp AC nộp thuế GTGT theo PP trực tiếp, thanh lý TSCD với số tiền
50tr, thuế suất thuế GTGT 5%, thu bằng tiền mặt VND

8. Rút tiền gửi ngân hàng VND nhập quỹ tiền mặt 50tr

9. Nhập quỹ tiền mặt VND 200tr từ khoản vay ngắn hạn

10. Khách hàng trả nợ tháng trước 500tr thu bằng tiền mặt VND

11. Thu các khoản tạm ứng của nhân viên 20tr thu bằng tiền mặt VND

12. Thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn 200tr bằng tiền mặt VND

13. Thu hồi khoản ký quỹ ngắn hạn 60tr bằng tiền mặt VND

14. Nhận ký quỹ dài hạn của công ty ASC 80tr bằng tiền mặt VND

15. Kiểm kê tiền mặt định kỳ thấy thừa chưa rõ nguyên nhân là 20tr

2

16. Nhận vốn góp của các cổ đông để bổ sung vốn kinh doanh 800tr bằng tiền mặt
VND

17. Nhận vốn do nhà nước giao để bổ sung vốn kinh doanh 900tr bằng tiền mặt VND

18. Chi tiền mặt VND để góp vốn liên doanh 600tr

19. Chi tiền mặt VND đầu tư tài chính ngắn hạn 100tr

20. Chi tiền mặt VND để ký quỹ dài hạn cho công ty BC 50tr

21. Doanh nghiệp AC nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ chi tiền mặt VND mua
TSCD với giá mua ghi trên hóa đơn chưa thuế GTGT là 400tr, thuế suất thuế
GTGT 5%

22. Doanh nghiệp AC nộp thuế GTGT theo PP trực tiếp chi tiền mặt VND mua
TSCD với giá mua ghi trên hóa đơn chưa thuế GTGT là 400tr, thuế suất thuế
GTGT 5%

23. Doanh nghiệp AC nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ chi tiền mặt VND mua
nguyên vật liệu nhập kho với giá mua ghi trên hó...
1
BÀI TP
CHƯƠNG 1: K TOÁN VN BNG TIN
VÀ CÁC KHON NG TRƯỚC
TIN VND TI QU
1. Doanh nghip AC np thuế GTGT theo PP khu tr, bán hàng hóa trc tiếp cho
khách hàng,trên hóa đơn ghi: s lượng 100 cái, đơn giá chưa thuế GTGT
120.000 đ/cái, thuế sut thuế GTGT 10%, đã thu bng tin mt VND
DOANH NGHIP NP THU GTGT THEO PP KHU TR:
2. Doanh nghip AC np thuế GTGT theo PP trc tiếp, bán hàng hóa trc tiếp cho
khách hàng,trên hóa đơn ghi: s lượng 100 cái, đơn giá chưa thuế GTGT
120.000 đ/cái, thuế sut thuế GTGT 10%, đã thu bng tin mt VND
DOANH NGHIP NP THU GTGT THEO PP TRC TIP:
3. Doanh nghip nhn được tin ca NSNN thanh toán v khon tr cp bng tin
mt VND: 500tr
4. Doanh nghip AC np thuế GTGT theo PP khu tr, thu lãi đầu t ngn hn vi
s lãi chưa thuế GTGT là 200tr, thuế sut thuế GTGT 5%, thu bng tin mt VND
5. Doanh nghip AC np thuế GTGT theo PP khu tr, thanh TSCD vi s tin
50tr, thuế sut thuế GTGT 5%, thu bng tin mt VND
bài tập kế toán bổ sung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập kế toán bổ sung - Người đăng: Trương Vĩnh Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
bài tập kế toán bổ sung 9 10 930