Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kế toán quản trị p2

Được đăng lên bởi smiley-candynguyen-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1438 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ CÂU HỎI THẢO LUẬN
Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị
Bài 1: Phân biệt những điểm giống nhau và khác nhau chủ yếu giữa kế toán quản trị và kế toán
tài chính.
Bài 2: Trình bày vai trò của kế toán quản trị. Các phương pháp của kế toán quản trị.
Bài 3: Thông tin kế toán quản trị là gì? Hãy trình bày những yêu cầu đối với thông tin kế toán
quản trị.
Bài 4: Thông tin kế toán quản trị được mô tả như là một phương tiện nhằm giúp hoàn thành các
mục tiêu tương lai của doanh nghiệp, trong khi thong tin kế toán tài chính được xem miêu tả là
bản thân nó đã hoàn thành. Bạn hãy giải thích để làm rõ vấn đề trên.
Bài 5: Có quan điểm cho rằng: “Kế toán quản trị là sự kết hợp của nhiều môn học khác”. Bạn
hãy trình bày quan điểm của mình về vấn đề trên.
Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí
Bài 1: Hãy thay các ký tự trong bảng sau bằng các số thích hợp trong các tình huống sau (Các
tình huống độc lập nhau) (Đơn vị tính: 1.000 đồng)
Tình huống

TH 1

TH 2

TH 3

TH 4

Chỉ tiêu
1.CP NVL trực tiếp

140

360

480

160

2.CP NC trực tiếp

40

160

A

60

3.CP SX chung

200

A

560

420

4.Tổng chi phí sản xuất

A

1.000

1.440

A

5.Trị giá SPDD đầu kỳ

B

40

160

B

6.Trị giá SPDD cuối kỳ

80

140

B

40

7.Doanh thu bán hàng

500

1.600

2.400

1.000

8.Trị giá thành phẩm tồn kho đầu kỳ

120

B

560

180

9.Tổng giá thành SP SX

360

C

C

630

10.Trị giá thành phẩm có trong kỳ

C

D

D

C

11.Trị giá thành phẩm tồn kho cuối

180

160

E

140

12.Trị giá hàng bán

D

1.060

1.440

D

13.Lợi tức gộp

E

E

F

E

120

F

G

200

F

220

120

F

kỳ

14.CP bán hàng và CP QLDN
15.Lợi tức thuần

1

Bài 2: Doanh nghiệp Thảo – Tùng chuyên sản xuất kệ tivi cao cấp và rất được thị trường trong
nước ưa chuộng, do vậy doanh nghiệp có rất nhiều đơn đặt hàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ có
thể sản xuất với công suất tối đa là 8.000 kệ mỗi năm. Các số liệu chi phí tương ứng với công
suất tối đa trong năm qua như sau: (Đơn vị tính: 1.000 đồng)
STT
1

Loại chi phí

Số tiền
800.000

Chi phí NVL trực tiếp

2

Hoa hồng hàng bán

120.000

3

Lương nhân viên phục vụ phân xưởng SX

140.000

4

Khấu hao TSCĐ tại phân xưởng

120.000

5

Chi phí vật liệu phục vụ SX

6

Lương nhân viên QLDN

7

Khấu hao TSCĐ văn phòng

8

Chi phí NC trực tiếp

9

Chi phí vật liệu phục vụ quản lý chung

16.000

10

Chi phí dụng cụ phục vụ SX

68.000

11

Chi phí quảng cáo

12

Chi phí bằng tiền khác thuộc phận xưởng SX

12.000

13

Chi phí dịch vụ mua ngoài cho SX

90.000

40.00...
BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ CÂU HỎI THẢO LUẬN
Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị
Bài 1: Phân biệt những điểm giống nhau khác nhau chủ yếu giữa kế toán quản trị kế toán
tài chính.
Bài 2: Trình bày vai trò của kế toán quản trị. Các phương pháp của kế toán quản trị.
Bài 3: Thông tin kế toán quản trị gì? Hãy trình bày những yêu cầu đối với thông tin kế toán
quản trị.
Bài 4: Thông tin kế toán quản trị được tả như một phương tiện nhằm giúp hoàn thành các
mục tiêu tương lai của doanh nghiệp, trong khi thong tin kế toán tài chính được xem miêu tả
bản thân nó đã hoàn thành. Bạn hãy giải thích để làm rõ vấn đề trên.
Bài 5: quan điểm cho rằng: “Kế toán quản trị sự kết hợp của nhiều môn học khác”. Bạn
hãy trình bày quan điểm của mình về vấn đề trên.
Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí
Bài 1: Hãy thay c tự trong bảng sau bằng các số thích hợp trong các tình huống sau (Các
tình huống độc lập nhau) (Đơn vị tính: 1.000 đồng)
Tình huống
Chỉ tiêu
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4
1.CP NVL trực tiếp
2.CP NC trực tiếp
3.CP SX chung
4.Tổng chi phí sản xuất
5.Trị giá SPDD đầu kỳ
6.Trị giá SPDD cuối kỳ
7.Doanh thu bán hàng
8.Trị giá thành phẩm tồn kho đầu kỳ
9.Tổng giá thành SP SX
10.Trị giá thành phẩm có trong kỳ
11.Trị giá thành phẩm tồn kho cuối
kỳ
12.Trị giá hàng bán
13.Lợi tức gộp
14.CP bán hàng và CP QLDN
15.Lợi tức thuần
140
40
200
A
B
80
500
120
360
C
180
D
E
120
F
360
160
A
1.000
40
140
1.600
B
C
D
160
1.060
E
F
220
480
A
560
1.440
160
B
2.400
560
C
D
E
1.440
F
G
120
160
60
420
A
B
40
1.000
180
630
C
140
D
E
200
F
1
bài tập kế toán quản trị p2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập kế toán quản trị p2 - Người đăng: smiley-candynguyen-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
bài tập kế toán quản trị p2 9 10 796