Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán tài chính

Được đăng lên bởi kimtuyenk35b-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài Liệu

Bài Tập
Kế toán tài chính

Bai Tap Ke Toan TSCD-Vat Lieu-CCLD

BÀI SỐ 1

: Lập Định khoản các nghiệp vụ kế toán tăng TSCĐ :

1/ Mua ngoài 1 thiết bị quản lý sử dụng cho văn phòng Công ty, giá mua bao gồm cả thuế GTGT
5% là 315.000.000 đ đã trả bằng TGNH thuộc nguồn vốn kinh doanh. Chi phí vận chuyển bốc dỡ
đã chi bằng tiền mặt gồm cả thuế GTGT 5% là 2.100.000 đ.
2/ Nghiệm thu nhà văn phòng quản lý do bộ phận xây dựng cơ bản bàn giao, giá quyết toán của
ngôi nhà 850.000.000 đ, vốn xây dựng công trình đầu tư bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản 70% và
bằng nguồn vốn vay dài hạn 30%.
3/ Nhận vốn góp liên doanh dài hạn của Doanh nghiệp X một ô tô vận tải, trị giá vốn góp do hội
đồng liên doanh thống nhất đánh giá là 120.000.000 đ.
4/ Nhận biếu tặng một dàn máy vi tính sử dụng cho văn phòng quản lý, giá của máy vi tính này
trên thị trường là 24.000.000 đ. Chi phí lắp đặt, chạy thử trả bằng tiền mặt 1.000.000 đ
5/ Mua 1 dây chuyền sản xuất của Công ty K, giá mua phải trả theo hóa đơn bao gồm cả thuế
GTGT 5% là 425.880.000 đ. Trong đó giá trị hữu hình của thiết bị sản xuất là 315.000.000 đ, giá trị
vô hình của công nghệ chuyển giao 110.880.000 đ. Chi phí lắp đặt chạy thử đã chi bằng tiền tạm
ứng bao gồm cả thuế GTGT 5% là 12.600.000 đ. Tiền mua Công ty đã thanh toán bằng TGNH lấy từ
quỹ đầu tư phát triển.
6/ Dùng TGNH thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản mua 1 dây chuyền công nghệ sản xuất của
Công ty H theo tổng giá thanh toán gồm cả thuế GTGT 5% là 525.000.000 đ và hiện đang thuê
Công ty Y tiến hành lắp đặt.
7/ Công ty Y (ở nghiệp vụ 6) tiến hành bàn giao dây chuyền công nghệ đã lắp đặt xong đưa vào
sử dụng Chi phí lắp đặt theo giá chưa có thuế 14.800.000 đ, thuế GTGT 5%. DN đã dùng tiền mặt
thuộc quỹ đầu tư phát triển để thanh toán cho Công ty Y.
8/ Thu hồi vốn góp liên doanh dài hạn từ Công ty D do hết hạn liên doanh bằng một thiết bị sản
xuất theo giá trị thỏa thuận 105.000.000 đ. Được biết tổng số vốn góp liên doanh trước đây với
Công ty D là 120.000.000 đ. Số vốn còn lại Cty D đã thanh toán cho DN bằng TM.
9/ Nhận lại vốn góp liên doanh dài hạn từ Công ty T do hết hạn hợp đồng bằng một thiết bị sản
xuất theo giá thỏa thuận 320.000.000 đ. Số vốn góp chưa thu hồi được 30.000.000 đ được hạch
toán vào chi phí tài chính.

10/ Đơn vị X có 1 TSCĐ nguyên giá cũ là 24.000.000đ đã khấu hao 15.000.000 Nay được quyết định
của cơ quan chủ quản cấp trên cho phép điều chỉnh tăng nguyên giá 4 lần.
_____________________________________

BÀI SỐ 2 : Lập Định khoản các nghiệ...
Tài Liu
Bài Tp
Kế toán tài chính
Bài tập kế toán tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kế toán tài chính - Người đăng: kimtuyenk35b-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài tập kế toán tài chính 9 10 870