Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập kế toán tài chính 1

Được đăng lên bởi tranphuongtvts
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2034 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Kế toán tài chính 1
BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN
Bài số 1: Doanh nghiệp HC tháng 1/N có các chứng từ tài liệu sau (ĐV: 1000đ):
I. Số dư đầu tháng của TK 111 “Tiền mặt”: 43.960
Trong đó:

- TK 1111 “Tiền Việt Nam” : 13.210;
- TK 1112 “Ngoại tệ”: 30.750 (của 1.500 USD, tỷ giá 1 USD = 20.500VND)

II .Các chứng từ phát sinh trong tháng
Chứng từ

Nội dung

Số tiền

Số

Ngày

01

2-1

1. Phiếu thu (Tiền mặt): Rút tiền ngân hàng về quỹ

48.000

02

3-1

2. Phiếu thu (tiền mặt): Công ty A trả nợ tiền hàng tháng 12/N-1

37.500

01

4-1

3. Phiếu chi (tiền mặt): Tạm ứng lương kỳ I cho NLĐ.

38.000

02

4-1

4. Phiếu chi (tiền mặt): Tạm ứng tiền công tác cho công nhân B

03

5-1

5. Phiếu thu : Tiền bán hàng trực tiếp tại kho (giá bán: 20.000, VAT:
2.000

500
22.000

03

6-1

6. Phiếu chi: Trả tiền công tác phí cho ông N, ở phòng hành chính

04

8-1

7. Phiếu chi : Nộp tiền mặt vào ngân hàng.

50.000

05

9-1

8. Phiếu chi (tiền mặt): Trả nợ cho người cung cấp

15.000

06

9-1

9. Phiếu chi (TM): Mua CCDC đã nhập kho (trong đó: giá bán 5.000, thuế
GTGT được khấu trừ 500)

04

5.500

9-1 10. Phiếu thu tiền mặt : Nhận lại số tiền đã ký quỹ ngắn hạn DN X về
bao bì.

07

320

10-1

10.000

11. Phiếu chi ngoại tệ (USD): Để mua trái phiếu ngắn hạn của Công
ty C: 500 USD (tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên
ngân hàng do ngân hàng Nhà nước công bố 1 USD = 20.400 VNĐ)

08

11-1 12. Phiếu chi TM: Trả tiền thuê văn phòng

09

12-1 13. Phiếu chi TM: Chi quỹ khen thưởng cho NLĐ có thành tích đột
xuất.

1.600
5.000

10

12-1 14. Phiếu chi: Trả tiền nợ vay ngắn hạn

2.400

11

13-1 15. Phiếu chi (TM): Về trả lãi nợ vay vốn sản xuất

600

12

13-1 16. Phiếu chi (TM): Chi trả tiền thuê chuyên chở sản phẩm tiêu thụ.

200

Page 1

Kế toán tài chính 1
05

13-1 17. Phiếu thu (TM): Về nhượng lại 1 cổ phiếu ngắn hạn trên thị
trường (giá gốc cổ phiếu 5.000, giá bán 5.400)

06

5.400

13-1 18. Phiếu thu (TM): thu được khoản nợ khó đòi: (trước đây đã xử lý
nay người thiếu nợ bất ngờ đem trả)

13

15-1 19. Phiếu chi (TM): Trả tiền khen thưởng thường xuyên cho CNV.

07

15-1 20. Phiếu thu (TM): Về việc khách hàng thiếu nợ DN 32.640 nay chịu thanh

3.200
10.000

toán bằng 1.600 USD (tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên
ngân hàng do ngân hàng Nhà nước công bố USD = 20.800 VNĐ)
08

15-1 21. Phiếu thu (TM): về tiền lãi nợ cho vay

14

15-1 22. Phiếu chi (TM): Thanh toán cho công ty Y ở tỉnh B chuyển tiền
qua bưu điện

400
2.000

Yêu cầu :
1. Định khoản kế toán c...
Kế toán tài chính 1
BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN
Bài số 1: Doanh nghiệp HC tháng 1/N có các chứng từ tài liệu sau (ĐV: 1000đ):
I. Số dư đầu tháng của TK 111 “Tiền mặt”: 43.960
Trong đó: - TK 1111 “Tiền Việt Nam” : 13.210;
- TK 1112 “Ngoại tệ”: 30.750 (của 1.500 USD, tỷ giá 1 USD = 20.500VND)
II .Các chứng từ phát sinh trong tháng
Chứng từ
Nội dung Số tiền
Số Ngày
01 2-1 1. Phiếu thu (Tiền mặt): Rút tiền ngân hàng về quỹ 48.000
02 3-1 2. Phiếu thu (tiền mặt): Công ty A trả nợ tiền hàng tháng 12/N-1 37.500
01 4-1 3. Phiếu chi (tiền mặt): Tạm ứng lương kỳ I cho NLĐ. 38.000
02 4-1 4. Phiếu chi (tiền mặt): Tạm ứng tiền công tác cho công nhân B 500
03 5-1 5. Phiếu thu : Tiền bán hàng trực tiếp tại kho (giá bán: 20.000, VAT:
2.000 22.000
03 6-1 6. Phiếu chi: Trả tiền công tác phí cho ông N, ở phòng hành chính 320
04 8-1 7. Phiếu chi : Nộp tiền mặt vào ngân hàng. 50.000
05 9-1 8. Phiếu chi (tiền mặt): Trả nợ cho người cung cấp 15.000
06 9-1 9. Phiếu chi (TM): Mua CCDC đã nhập kho (trong đó: giá bán 5.000, thuế
GTGT được khu tr 500) 5.500
04 9-1 10. Phiếu thu tiền mặt : Nhận lại số tiền đã quỹ ngắn hạn DN X về
bao bì. 10.000
07 10-1 11. Phiếu chi ngoại t (USD): Để mua trái phiếu ngắn hạn của Công
ty C: 500 USD (t giá giao dịch nh quân thị trường ngoại tệ liên
ngân hàng do ngân hàng Nhà nước công bố 1 USD = 20.400 VNĐ)
08 11-1 12. Phiếu chi TM: Trả tiền thuê văn phòng 1.600
09 12-1 13. Phiếu chi TM: Chi quỹ khen thưởng cho NLĐ thành tích đột
xuất. 5.000
10 12-1 14. Phiếu chi: Trả tiền nợ vay ngắn hạn 2.400
11 13-1 15. Phiếu chi (TM): Về trả lãi nợ vay vốn sản xuất 600
12 13-1 16. Phiếu chi (TM): Chi trả tiền thuê chuyên chở sản phẩm tiêu thụ. 200
Page 1
Bài Tập kế toán tài chính 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập kế toán tài chính 1 - Người đăng: tranphuongtvts
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài Tập kế toán tài chính 1 9 10 489