Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kiểm toán

Được đăng lên bởi pk20031993
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1373 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương : Tổng quan về báo cáo tài chính

Các giả thiết cơ bản và các đặc điểm chất lượng của báo cáo tài chính
Bài 1
Bảng cân đối kế toán của Công ty Nguyệt Cầm ngày 31.12.20X0 báo cáo tổng tài sản là 500
triệu đồng. Nếu Công ty Nguyệt Cầm chấm dứt hoạt động, tài sản của nó có thể bán được với
giá 500 triệu đồng không ? Tại sao?
Bài 2
Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính ngày 31.12.20X0 của công ty Hoài Hương, một
doanh nghiệp thương mại dịch vụ quy mô nhỏ, có tổng tài sản vào khoảng 100 triệu đồng,
kiểm toán viên phát hiện những tình huống sau:
(1) Công ty ghi nhận một máy khoan trị giá 9.600.000 đồng như là một chi phí trong kỳ mặc
dù thời gian sử dụng của chiếc máy là 5 năm.
(2) Công ty ghi nhận toàn bộ khoản tiền thuê nhà trả trước 3 năm của một khách hàng, bắt
đầu từ 1.1.20X0 vào doanh thu năm 20X0.
(3) Chính sách khấu hao của công ty là khấu hao đường thẳng với thời gian tính khấu hao chỉ
khoảng 50% thời gian hữu dụng của tài sản. Mức khấu hao này được cơ quan thuế đồng
ý.
(4) Dựa vào kết quả công bố tại buổi họp Hội đồng quản trị của công ty liên doanh Hoài
Hương-Katasati, Hoài Hương ghi nhận khoản lãi được chia vào thu nhập hoạt động tài
chính dù chưa nhận được tiền.
Yêu cầu: Hãy cho biết đối với mỗi tình huống:
a. Cách thức xử lý của Hoài Hương có gì sai về mặt kế toán so với chế độ hiện hành không?
Tại sao?
b. Những giả thiết, khái niệm hay nguyên tắc nào dưới đây được sử dụng trong việc hình
thành các cách thức xử lý kế toán trên: thận trọng, cơ sở dồn tích, nguyên tắc tương xứng,
nguyên tắc ghi nhận doanh thu, trọng yếu.
Bài 3
Bạn vừa được thừa hưởng một công ty mà sổ sách kế toán cho thấy một mức vốn chủ sở hữu
là 400 triệu đồng. Bạn không thích công ty này. Bạn có chấp nhận bán công ty này với giá
400 triệu đồng không? Tại sao?
Nếu bạn bán công ty này với giá 600 triệu đồng. Trên bảng cân đối kế toán của người mua sẽ
phản ảnh giá trị công ty với giá 400 triệu hay 600 triệu đồng? Tại sao?
Nếu bạn nghĩ công ty này phải bán với giá 800 triệu chứ không phải 600 triệu và từ chối lời
đề nghị mua với giá 600 triệu đồng, giá trị của công ty này sẽ được ghi nhận trên bảng cân đối
kế toán của bạn là bao nhiêu ?

Các yếu tố của báo cáo tài chính
Bài 4
Kế toán công ty X, dự định phản ảnh những khoản sau đây trong tài sản của công ty trên
Bảng cân đối kế toán ngày 31.12.20X0:
1. Nợ phải thu của công ty M, nợ gốc là 380 triệu. Tuy nhiên M đã phá sản và đang chờ
phát mãi. Đơn vị ước tính sẽ thu hồi được 100 triệu đồng.
2. Tài sản thuê dài hạn của Côn...
Chương : Tổng quan về báo cáo tài chính
1
Các giả thiết cơ bản và các đặc điểm chất lượng của báo cáo tài chính
Bài 1
Bảng cân đối kế toán của Công ty Nguyệt Cầm ngày 31.12.20X0 báo cáo tổng tài sản là 500
triệu đồng. Nếu Công ty Nguyệt Cầm chấm dứt hoạt động, tài sản của nó thể bán được với
giá 500 triệu đồng không ? Tại sao?
Bài 2
Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính ngày 31.12.20X0 của công ty Hoài Hương, một
doanh nghiệp thương mại dịch vụ quy mô nhỏ, tổng tài sản vào khoảng 100 triệu đồng,
kiểm toán viên phát hiện những tình huống sau:
(1) Công ty ghi nhận một máy khoan trị giá 9.600.000 đồng như một chi phí trong kỳ mặc
dù thời gian sử dụng của chiếc máy là 5 năm.
(2) Công ty ghi nhận toàn bộ khoản tiền thuê nhà trả trước 3 năm của một khách hàng, bắt
đầu từ 1.1.20X0 vào doanh thu năm 20X0.
(3) Chính sách khấu hao của công ty là khấu hao đường thẳng với thời gian tính khấu hao chỉ
khoảng 50% thời gian hữu dụng của tài sản. Mức khấu hao này được cơ quan thuế đồng
ý.
(4) Dựa vào kết quả công bố tại buổi họp Hội đồng quản trị của công ty liên doanh Hoài
Hương-Katasati, Hoài Hương ghi nhận khoản lãi được chia vào thu nhập hoạt động tài
chính dù chưa nhận được tiền.
Yêu cầu: Hãy cho biết đối với mỗi tình huống:
a. Cách thức xử lý của Hoài Hương có gì sai về mặt kế toán so với chế độ hiện hành không?
Tại sao?
b. Những giả thiết, khái niệm hay nguyên tắc nào dưới đây được sử dụng trong việc hình
thành các cách thức xử lý kế toán trên: thận trọng, cơ sở dồn tích, nguyên tắc tương xứng,
nguyên tắc ghi nhận doanh thu, trọng yếu.
Bài 3
Bạn vừa được thừa hưởng một công ty sổ sách kế toán cho thấy một mức vốn chủ sở hữu
400 triệu đồng. Bạn không thích công ty này. Bạn chấp nhận bán công ty này với giá
400 triệu đồng không? Tại sao?
Nếu bạn bán công ty này với giá 600 triệu đồng. Trên bảng cân đối kế toán của người mua sẽ
phản ảnh giá trị công ty với giá 400 triệu hay 600 triệu đồng? Tại sao?
Nếu bạn nghĩ công ty này phải bán với giá 800 triệu chứ không phải 600 triệu và từ chối lời
đề nghị mua với giá 600 triệu đồng, giá trị của công ty này sẽ được ghi nhận trên bảng cân đối
kế toán của bạn là bao nhiêu ?
Các yếu tố của báo cáo tài chính
Bài 4
Kế toán công ty X, dự định phản ảnh những khoản sau đây trong tài sản của công ty trên
Bảng cân đối kế toán ngày 31.12.20X0:
1. Nợ phải thu của công ty M, nợ gốc là 380 triệu. Tuy nhiên M đã phá sản và đang chờ
phát mãi. Đơn vị ước tính sẽ thu hồi được 100 triệu đồng.
2. Tài sản thuê dài hạn của Công ty R, hợp đồng thuê 10 năm không quyền hủy
ngang, ghi nếu hết thời hạn thuê, người đi thuê thể mua lại với gưu đãi.
Bài tập kiểm toán - Trang 2
Bài tập kiểm toán - Người đăng: pk20031993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập kiểm toán 9 10 896