Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập KTQT phần 1 có lời giải

Được đăng lên bởi nhale416
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 2145 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ
BÀI 1: Chi phí năng lượng của một đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2012 (đvt: đồng)
Tháng
1

Số giờ hoạt động
500

Tổng chi phí năng lượng
2.250.000

2

750

2.375.000

3

1.000

2.500.000

4

1.100

2.550.000

5

950

2.475.000

6
700
2.435.000
Cộng
5.000
14.500.000
Yêu cầu: Xác định biến phí, định phí theo phương pháp cực đại-cực tiểu và theo phương pháp
bình phương bé nhất.
BÀI 2. Khách sạn Hoàng có tất cả 200 phòng. Vào mùa du lịch bình quân mỗi ngày có 80% số
phòng được thuê, ở mức này chi phí bình quân là 100.000đ/phòng/ngày. Mùa du lịch thường kéo
dài 1tháng (30 ngày), tháng thấp nhất trong năm, tỷ lệ số phòng được thuê chỉ đạt 50%. Tổng chi
phí hoạt động trong tháng này là 360.000.000đ.
Yêu cầu:
1) Xác định chi phí khả biến mỗi phòng/ngày.
2) Xác định tổng chi phí bất biến hoạt động trong tháng.
3) Xây dựng công thức dự đoán chi phí. Nếu tháng sau dự kiến số phòng được thuê là 80%,
65%, 50%. Giải thích sự khác biệt về chi phí này.
BÀI LÀM: (đvt: 1.000đ)
o Xác định chi phí khả biến mỗi phòng/ngày
- Vào mùa du lịch:
+ Tổng số phòng được thuê = 200 phòng x 80% = 160 phòng
+ Tổng chi phí = 160 x 100 = 16.000
- Vào tháng thấp nhất:
+ Tổng số phòng được thuê = 0.5 x 200 = 100 phòng
+ Tổng chi phí = 360.000/30 = 12.000

 Chi phí khả biến

o Xác định tổng chi phí bất biến hoạt động trong tháng:
b = Ymin – aXmin = (12.000 x 30) – 66,66667 x 100 x 30 = 160.000
o Xây dựng công thức dự toán chi phí:Y = 2.000X + 160.000
 Nếu tháng sau dự kiến số phòng được thuê là 65% thì chi phí dự kiến
Y = 2.000 x 65% x 200 + 160.000 = 420.000
-Trang 1-

o Chi phí hoạt động bình quân cho 1phòng/ngày


Mức độ hoạt động là 80%: Y =

= 100

 Mức độ hoạt động là 65%: tương tự như trên, ta được Y=107,691
 Mức độ hoạt động là 50%: Y = 120
Giải thích: Khi mức độ hoạt động giảm đi, mức chi phí cho 1 phòng/ngày tăng lên, là do phần chi
phí bất biến tính cho 1 phòng tăng lên
BÀI 3: Phòng kế toán công ty Bình Minh đã theo dõi và tập hợp được số liệu về chi phí dịch vụ
bảo trì máy móc sản xuất và số giờ/máy chạy trong 6 tháng như sau:
Tháng
1

Số giờ hoạt động
4.000

Tổng chi phí năng lượng
15.000

2

5.000

17.000

3

6.500

19.400

4

8.000

21.800

5

7.000

20.000

6
Cộng

5.500
36.000

18.200
111.400

Yêu cầu:
1) Sử dụng phương pháp cực đại – cực tiểu để xác định công thức ước tính chi phí bảo trì
máy móc sản xuất của công ty.
2) Giả sử tháng 7 chạy được 7.500 giờ máy thì chi phí bảo trì ước tính bằng bao nhiêu?
BÀI LÀM:

Sử dụng phương pháp cực đại, cực t...
BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ
BÀI 1: Chi phí năng lượng của một đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2012 (đvt: đồng)
Tháng Số giờ hoạt động Tổng chi phí năng lượng
1
2
3
4
5
6
500
750
1.000
1.100
950
700
2.250.000
2.375.000
2.500.000
2.550.000
2.475.000
2.435.000
Cộng 5.000 14.500.000
Yêu cầu: Xác định biến phí, định phí theo phương pháp cực đại-cực tiểu theo phương pháp
bình phương bé nhất.
BÀI 2. Khách sạn Hoàng tất cả 200 phòng. Vào mùa du lịch bình quân mỗi ngày 80% s
phòng được thuê, mức y chi phí bình quân 100.000đ/phòng/ngày. Mùa du lịch thường o
dài 1tháng (30 ngày), tháng thấp nhất trong năm, tỷ lệ số phòng được thuê chỉ đạt 50%. Tổng chi
phí hoạt động trong tháng này là 360.000.000đ.
Yêu cầu:
1) Xác định chi phí khả biến mỗi phòng/ngày.
2) Xác định tổng chi phí bất biến hoạt động trong tháng.
3) Xây dựng công thức dự đoán chi phí. Nếu tháng sau dự kiến số phòng được thuê 80%,
65%, 50%. Giải thích sự khác biệt về chi phí này.
BÀI LÀM: (đvt: 1.000đ)
o Xác định chi phí khả biến mỗi phòng/ngày
- Vào mùa du lịch:
+ Tổng số phòng được thuê = 200 phòng x 80% = 160 phòng
+ Tổng chi phí = 160 x 100 = 16.000
- Vào tháng thấp nhất:
+ Tổng số phòng được thuê = 0.5 x 200 = 100 phòng
+ Tổng chi phí = 360.000/30 = 12.000
Chi phí khả biến
o Xác định tổng chi phí bất biến hoạt động trong tháng:
b = Y
min
– aX
min
= (12.000 x 30) – 66,66667 x 100 x 30 = 160.000
o Xây dựng công thức dự toán chi phí:Y = 2.000X + 160.000
Nếu tháng sau dự kiến số phòng được thuê là 65% thì chi phí dự kiến
Y = 2.000 x 65% x 200 + 160.000 = 420.000
-Trang 1-
Bài tập KTQT phần 1 có lời giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập KTQT phần 1 có lời giải - Người đăng: nhale416
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Bài tập KTQT phần 1 có lời giải 9 10 374