Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lập dự án đầu tư

Được đăng lên bởi Bù Lợn Con
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 11942 lần   |   Lượt tải: 39 lần
BÀI TẬP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Bài 1:
Một dự án có tổng số vốn đầu tư tại thời điểm bắt đầu sản xuất kinh doanh là 350 tỷ
đồng. Doanh thu hàng năm của dự án dự kiến là 115 tỷ đồng, chi phí vận hành hàng
năm (không bao gồm khấu hao và lãi vay) là 25 tỷ đồng, đời của dự án là 15 năm, giá
trị thanh lý cuối đời dự án là 2 tỷ. Tỷ suất chiết khấu của dự án là 15%/năm.
Hãy tính:
1. NPV của dự án?
2. Thời gian thu hồi vốn đầu tư (T)?
3. IRR của dự án?

Đáp án: NPV = 176,5 IRR = 24,8%. T = 6 năm 3 tháng

Bài 2:
Một dự án có tổng số vốn đầu tư tại thời điểm bắt đầu sản xuất kinh doanh là 350 tỷ
đồng. Doanh thu năm đầu của dự án là 50 tỷ đồng, năm thứ 2 là 55 tỷ đồng, từ năm
thứ 3 doanh thu của dự án dự kiến sẽ ổn định ở mức 95 tỷ đồng hàng năm cho đến hết
đời dự án. Chi phí vận hành hàng năm (không bao gồm khấu hao và lãi vay) của dự án
là 15 tỷ đồng. Đời của dự án là 15 năm. Giá trị thanh lý cuối đời dự án là 10 tỷ đồng.
Tỷ suất chiết khấu của dự án là 16%/năm.
Hỏi:
a. Dự án có nên đầu tư hay không?
b. Mức lãi suất vốn vay cao nhất có thể chấp nhận là bao nhiêu?

Đáp án: NPV = 28,6 (tỷ đồng) > 0. Kết luận: Dự án nên đầu tư
IRR = 17,5% => mức lãi suất vay cao nhất có thể chấp nhận là 17,5%
Bài 3:
Một doanh nghiệp đang xem xét dự án đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm. Tổng
vốn đầu tư của dự án là 17.000 triệu đồng và được huy động từ 3 nguồn
- Nguồn 1: vay 10.500 triệu đồng - kỳ hạn năm - lãi suất 12% năm
- Nguồn 2: vay 5.500 triệu đồng - kỳ hạn năm - lãi suất 14% năm
- Nguồn 3: vay 1.000 triệu đồng - kỳ hạn năm - lãi suất 16% năm
Nếu thực hiện dự án doanh thu dự kiến hàng năm là 6.500 triệu đồng. Chi phí các loại
(chưa có khấu hao và lãi vay) năm thứ nhất dự kiến 2.900 triệu đồng, năm thứ hai là
3.100 triệu đồng, sau đó giữ ổn định ở mức 3.300 triệu đồng . Nếu đời dự án là 15 năm
và cứ 5 năm đại tu một lần mỗi lần hết 200 triệu đồng.
Hỏi:

1. NPV của dự án là bao nhiêu?
2. Mức lãi suất cao nhất dự án có thể chấp nhận được là bao nhiêu?

Đáp án: NPV = 4148,6 (triệu đồng)
IRR = 17,52% => mức lãi suất vay cao nhất có thể chấp nhận là 17,52%
Bài 4
Để đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp ở xã A, người ta dự kiến phải
đầu tư xây dựng công trình thuỷ nông với các chi phí như sau:
Chi phí ban đầu là 12 tỷ đồng, chi phí bảo dưỡng hàng năm là 140 triệu đồng
(không có khấu hao và trả lãi vốn vay). Tuổi thọ của công trình là 30 năm, cứ sau
15 năm phải đại tu công trình hết 500 triệu đồng. Nhờ có công trình hàng năm tổng
thu nhập từ trồng trọt của các hộ nông dân tăng là 1...
BÀI TẬP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Bài 1:
Một dự án có tổng số vốn đầu tư tại thời điểm bắt đầu sản xuất kinh doanh là 350 tỷ
đồng. Doanh thu hàng năm của dự án dự kiến là 115 tỷ đồng, chi phí vận hành hàng
năm (không bao gồm khấu hao và lãi vay) là 25 tỷ đồng, đời của dự án là 15 năm, giá
trị thanh lý cuối đời dự án là 2 tỷ. Tỷ suất chiết khấu của dự án là 15%/năm.
Hãy tính:
1. NPV của dự án?
2. Thời gian thu hồi vốn đầu tư (T)?
3. IRR của dự án?
Đáp án: NPV = 176,5 IRR = 24,8%. T = 6 năm 3 tháng
Bài 2:
Một dự án có tổng số vốn đầu tư tại thời điểm bắt đầu sản xuất kinh doanh là 350 tỷ
đồng. Doanh thu năm đầu của dự án là 50 tỷ đồng, năm thứ 2 là 55 tỷ đồng, từ năm
thứ 3 doanh thu của dự án dự kiến sẽ ổn định ở mức 95 tỷ đồng hàng năm cho đến hết
đời dự án. Chi phí vận hành hàng năm (không bao gồm khấu hao và lãi vay) của dự án
là 15 tỷ đồng. Đời của dự án là 15 năm. Giá trị thanh lý cuối đời dự án là 10 tỷ đồng.
Tỷ suất chiết khấu của dự án là 16%/năm.
Hỏi:
a. Dự án có nên đầu tư hay không?
b. Mức lãi suất vốn vay cao nhất có thể chấp nhận là bao nhiêu?
Đáp án: NPV = 28,6 (tỷ đồng) > 0. Kết luận: Dự án nên đầu tư
IRR = 17,5% => mức lãi suất vay cao nhất có thể chấp nhận là 17,5%
Bài 3:
Một doanh nghiệp đang xem xét dự án đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm. Tổng
vốn đầu tư của dự án là 17.000 triệu đồng và được huy động từ 3 nguồn
- Nguồn 1: vay 10.500 triệu đồng - kỳ hạn năm - lãi suất 12% năm
- Nguồn 2: vay 5.500 triệu đồng - kỳ hạn năm - lãi suất 14% năm
- Nguồn 3: vay 1.000 triệu đồng - kỳ hạn năm - lãi suất 16% năm
Nếu thực hiện dự án doanh thu dự kiến hàng năm là 6.500 triệu đồng. Chi phí các loại
(chưa có khấu hao và lãi vay) năm thứ nhất dự kiến 2.900 triệu đồng, năm thứ hai là
3.100 triệu đồng, sau đó giữ ổn định ở mức 3.300 triệu đồng . Nếu đời dự án là 15 năm
và cứ 5 năm đại tu một lần mỗi lần hết 200 triệu đồng.
Hỏi:
Bài tập lập dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lập dự án đầu tư - Người đăng: Bù Lợn Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập lập dự án đầu tư 9 10 358