Ktl-icon-tai-lieu

bài tập mẫu về trái phiếu

Được đăng lên bởi 13dtc123
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑOÃ BAÙ DUY – NH10C3,4

Bài 1:
Ngày 20/10/2010 ngân hàng A tiếp nhận một đơn xin chiết khấu của công ty X nộp có các giấy tờ có
giá sau:
10 trái phiếu chính phủ, mệnh giá 10 triệu / tờ, kỳ hạn 5 năm, phát hành ngày 15/8/2006, lãi
suất 10% năm, lĩnh lãi vào ngày 15/8 mỗi năm
- Hối phiếu do ngân hàng B ký chấp nhận, giá trị thanh toán ghi trên hối phiếu là 200 triệu,
thanh toán vào ngày 2/11/2010
Ngân hàng A chấp nhận chiết khấu ngay trong ngày với lãi suất chiết khấu 16% năm, hoa hồng và phí
chiết khấu là 0,15% trị giá chiết khấu. Thời gian chiết khấu tối thiểu là 20 ngày
-

Yêu cầu: Tính số tiền mà ngân hàng A thanh toán cho công ty X

GIẢI
A. Traùi phieáu chính phuû:
 M = 10 x {10,000,000 + (10,000,000 x 10% x 1naêm)} = 110,000,000
Thôøi haïn chieát khaáu: Traùi phieáu phaùt haønh 15/08/2006 thôøi haïn 5 naêm → Ngaøy
15/08/2011 ñaùo haïn
→ Haïn CK: 20/10/2010 – 15/08/2011
12 + 30 + 31 + 31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31+14 = 299ngaøy
 L = 110,000,000 x 298ngaøy x16%/360ngaøy = 14,617,777.78
 H = 110,000,000 x 0.15% = 165,000
 G = 110,000,000 – 14,617,777.78 – 165,000 = 95,365,722.22
B. Hoái phieáu:
 M = 200,000,000
Thôøi haïn chieát khaáu: 20/10/2010 – 02/11/2010
11 + 1 = 12ngaøy
Maø thôøi gian chieát khaáu toái thieåu laø 20 ngaøy → TGCK = 20
 L = 200,000,000 x 20ngaøy x16%/360ngaøy = 1,777,777.778
 H = 200,000,000 x 0.15% = 300,000
 G = 200,000,000 –1,777,777.778 – 300,000 = 197,922,222.2

1

ÑOÃ BAÙ DUY – NH10C3,4

Bài 2:
Công ty cổ phần MCP là doanh nghiệp hoạt động trong ngành in và sản xuất bao bì kim loại. Sản
phẩm chủ yếu của công ty được sử dụng cho nhiều ngành công nghiệp như chế biến thực phẩm, hóa
chất, các ngành sử dụng vật tư sắt thép có in tráng verni, ... Công ty dự định đầu tư một dây chuyền in
tráng hiện đại nhập từ Thụy Sĩ. Sau khi cân nhắc nguồn vốn, công ty quyết định tiếp cận nguồn vốn
tín dụng của ngân hàng. Thông tin trong hồ sơ vay vốn được hai bên thống nhất như sau:
1. Vốn đầu tư cho dự án là 50 tỷ đồng
2. Vay ngân hàng 30 tỷ, xin giải ngân từ tháng 11/2010 và tháng 1/2011 dây chuyền chính thức
đi vào hoạt động.
3. Thời gian trả nợ là 5 năm, trả gốc cố định hàng năm và trả vào cuối kỳ hạn, lãi tính theo dư nợ
thực tế đầu kỳ hạn, lãi suất 12% năm. Lãi vay được doanh nghiệp hoàn trả khi thi công lắp đặt
xong dây chuyền.
4. Thu nhập trước thuế và lãi vay từ năm thứ 1 đến năm thứ 5 lần lượt là: 3.550, 5.325, 8.520,
14.484, 24.623 triệu đồng. Doanh nghiệp sử dụng 80% lợi nhuận sau thuế để trả nợ ngân hàng.
Nguồn trả nợ khác n...
ÑOÃ BAÙ DUY NH10C3,4
1
Bài 1:
Ngày 20/10/2010 ngân hàng A tiếp nhận một đơn xin chiết khấu của công ty X nộp các giấy tờ
giá sau:
- 10 trái phiếu chính phủ, mệnh giá 10 triệu / tờ, kỳ hạn 5 năm, phát hành ngày 15/8/2006, lãi
suất 10% năm, lĩnh lãi vào ngày 15/8 mỗi năm
- Hối phiếu do ngân ng B chấp nhận, giá trị thanh toán ghi trên hối phiếu 200 triệu,
thanh toán vào ngày 2/11/2010
Ngân hàng A chấp nhận chiết khấu ngay trong ngày với lãi suất chiết khấu 16% năm, hoa hồng và phí
chiết khấu là 0,15% trị giá chiết khấu. Thời gian chiết khấu tối thiểu là 20 ngày
Yêu cầu: Tính số tiền mà ngân hàng A thanh toán cho công ty X
GIẢI
A. Traùi phieáu chính phuû:
M = 10 x {10,000,000 + (10,000,000 x 10% x 1
naêm
)} = 110,000,000
Thôøi haïn chieát khaáu: Traùi phieáu phaùt haønh 15/08/2006 thôøi haïn 5 naêm Ngaøy
15/08/2011 ñaùo haïn
Haïn CK: 20/10/2010 15/08/2011
12 + 30 + 31 + 31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31+14 = 299
ngaøy
L = 110,000,000 x 298
ngaøy
x16%/360
ngaøy
= 14,617,777.78
H = 110,000,000 x 0.15% = 165,000
G = 110,000,000 14,617,777.78 165,000 = 95,365,722.22
B. Hoái phieáu:
M = 200,000,000
Thôøi haïn chieát khaáu: 20/10/2010 02/11/2010
11 + 1 = 12
ngaøy
Maø thôøi gian chieát khaáu toái thieåu laø 20 ngaøy TGCK = 20
L = 200,000,000 x 20
ngaøy
x16%/360
ngaøy
= 1,777,777.778
H = 200,000,000 x 0.15% = 300,000
G = 200,000,000 1,777,777.778 300,000 = 197,922,222.2
bài tập mẫu về trái phiếu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập mẫu về trái phiếu - Người đăng: 13dtc123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
bài tập mẫu về trái phiếu 9 10 869