Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn Quản trị tài chính quốc tế

Được đăng lên bởi Mai Đình Hưng
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 6945 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Bài tập môn học Quản trị Tài chính quốc tế
Bài 1:
Công ty Riverside từ Mỹ sẽ nhận ñược 400.000 GBP sau 180 ngày.
1. Xác ñịnh doanh thu dự tính của mỗi phương án phòng ngừa?
Biết rằng:
Lãi suất tiền gửi và cho vay USD kỳ hạn 180 ngày lần lượt là 3% và 3,2%
Lãi suất tiền gửi và cho vay GBP kỳ hạn 180 ngày lần lượt là 3,3% và 3,5%
Tỷ giá giao ngay: 1 GBP = 1,48 USD
Tỷ giá kỳ hạn 180 ngày: 1GBP = 1,46 USD
2. Theo Anh (chị), công ty nên cân nhắc mua một Put-Option các thông số
sau:
Giá quyền chọn bán là 0,01 USD cho mỗi GBP ñược bán với giá thực hiện là GBP/USD=1,47
Bài 2:
Một công ty Hoa kỳ kinh doanh xuất nhập khẩu có một khoản phải trả trị giá 500.000EUR sau
180 ngày. Công ty muốn phòng ngừa rủi ro hối ñoái nghiệp vụ ñối với khoản phải trả ñó.
1. Dựa vào các thông tin dưới ñây, hãy xác ñịnh xem công ty nên sử dụng giải pháp
phòng ngừa nào? Biết rằng:
Tỷ giá giao ngay hiện thời: 1EUR = 1,2150USD
Tỷ giá giao ngay sau 180 ngày là 1EUR=1,2350USD
Tỷ giá kỳ hạn 180 ngày là: 1EUR=1,2250USD
Giá quyền chọn mua EUR 0,0050USD/1EUR nếu giá thực thi
1EUR=1,2200USD
Giá quyền chọn mua EUR 0,0100USD/1EUR nếu giá thực thi
1EUR=1,2160USD
Lãi suất gửi USD 180 ngày là 1,8%, lãi suất vay USD 180 ngày là 2%
Lãi suất gửi EUR 180 ngày là 1%, lãi suất vay EUR 180 ngày là 1,2%
2. Xác ñịnh mức thua lỗ ñi với công ty khi thực hiện nghiệp vkhạn và quyền
chọn nếu tỷ giá giao ngay sau 180 ngày là 1 EUR=1,0150USD
Bài 3:
Một công ty Hoa K một khoản phải trả sau 180 ngày 200.000 GBP. Tgiá giao ngay
trên thị trường là 1GBP = 1,45 USD. Tỷ giá kỳ hạn 180 ngày 1 GBP = 1,51 USD. Lãi suất
tiền gửi cho vay 180 ngày ñối với GBP lần lượt 3% 3,5% còn ñối với USD 4%
4,5%. Giá quyền chọn mua GBP kỳ hạn 180 ngày là 0,03 USD/GBP, với giá thực hiện là 1,48
USD/GBP. Giá quyền chọn n GBP kỳ hạn 180 ngày 0,03 USD/GBP với giá thực hiện
1,52 USD/GBP.
Công ty dự kiến tỷ giá giao ngay giữa GBP với USD sau 180 ngày 1,49 với c suất 20%;
1,51 với xác suất 70% và 1,53 với xác suất 10%
Yêu cầu:
Dựa vào các thông tin trên, hãy tính toán ñể so sánh các giải pháp phòng ngừa rủi ro
hối ñoái bằng hợp ñồng kỳ hạn, thị trường tiền tệ, quyền chọn tiền tệ và không phòng ngừa?
Bài 4:
Một công ty Hoa Kỳ khoản phải thu 125.000 CHF sau 60 ngày. Công ty muốn chuyển số
CHF thu ñược sang USD. Dựa vào các thông tin dưới ñây, hãy xác ñịnh:
1/ Công ty n sử dụng biện pháp phòng ngừa nào nếu tỷ giá giao ngay dự kiến sau 60 ngày
là 1CHF = 0,6542 USD.
2/ Mức thua lỗ xảy ra với công ty khi thực hiện các nghiệp vkỳ hạn nghiệp vụ quyền
chọn nếu tỷ giá giao ngay dự kiến sau 60 ngày là 1 CHF = 0,7354 USD.
Biết rằng:
- Tỷ giá giao ngay 1CHF = 0,6922 USD
Bài tập môn Quản trị tài chính quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập môn Quản trị tài chính quốc tế - Người đăng: Mai Đình Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập môn Quản trị tài chính quốc tế 9 10 927