Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn Quản trị tài chính

Được đăng lên bởi thanhcongtronghoc
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 6123 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Qu n tr Tài chính
Trong tài li u này áp án tham kh o là nh ng ph n ch s
kh o)

m, màu

. (Ch

các b n tham

Công ty máy in PIONEER
Russ Wadleight, ch t ch c a công ty máy in Pioneer ã tóm t t các s li u sau t h s c a ông
i chi u k t qu ho t ng c a công ty v i các giá tr trung bình c a ngành
Russ h i lo v k t qu ho t ng c a công ty trong n m. K toán Walt Schoolcraft
ngh ông
t ng giá s n ph m 8% trong n m 19X2
bù p cho giá t ng, nh ng Lil, giám c bán hàng
cho r ng khách hàng ch ch p nh n t ng giá 5%, và v i s t ng giá này ch y u là ông c n t ng
c ng n l c bán hàng. Russ ch p nh n chính sách c a giám c bán hàng và giá t ng 5% b t
u t 19X2. Do t ng n l c bán hàng, h u h t các khách hàng c công ty u gi
c và có
thêm m t vài khách hàng m i
Trung bình ngành

Doanh thu
Giá v n hàng bán
Chi phí bán hàng
Chi phí chung
Lãi
Thu thu nh p

Công ty Piooneer
T ng k t vàon cu i n m (31/12)
19X2
19X1
100%
55.5%
4.5%
20.5%
3%
8%

$700,000
400,000
75,000
125,000
20,000
40,000

$650,000
357,500
32,500
130,000
19,500
55,250

Công vi c c n làm:
1. Chu n b b ng báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh (tính theo % doanh
thu) c a công ty Plooner Printer trong n m 19X2 và 19X1.
2. Góp ý cho quy t nh c a Russ, rút ra k t lu n t các báo cáo tài chính ã chu n b .
Ch ra nh ng nguyên nhân có th có và nh ng gì có th làm c i thi n tình hình
COCHITUATE COOLING PRODUCT, INC
!ây là m t công ty chuyên bán s h th ng i u hoà nhi t
và t l nh,
c thành l p vào n m
1960 b"i 5 c ông sáng l p. V i s giúp # c a b n bè, h$ ã gom góp
c s v n c n thi t
ho t ng . Nh ng ng i b n này u t vào công ty b ng cách mua nh ng c phi u th ng.
Hi n nay, công ty có 155 c ông , không m t ai trong s nh ng ng i này gi quá 5% c ph n
c a công ty. Nh ng c ông này quan tâm ch y u vào kho ng c t%c mà h$
c chia u &n
t n m 1965.
Trong vài n m u ho t ng, công ty ã phát tri n m t cách nhanh chóng n m%c n m 1963 nó
tr' m t cách v ng ch c nh m t công ty có tính c nh tranh trong khu v c. Khi m t công ty ã
v ng vàng, ban qu n tr có khuynh h ng b o th h n. Công ty mu n xây d ng m t n n tài
chính v ng m nh
có th hoàn l i ti n u t cho c ông và m b o s t n t i c a công ty.
Do ó giai o n 1964 n 19X1 có m t chút thay i trong ho t ng c a công ty mà s thay i
này v(n ph i duy trì nh ng gi i h n nghiêm ng&t
i v i kh i th nh v ng chung c a
Massachusetts.

Th.S Tr n Quang Trung

Qu n tr Tài chính
Vào tháng 1, 19X2, ban qu n tr quy t nh m" m t chi nhánh " Concord, New Hampshire. H$
ph i
ng u v i v n là có nên mua c)a hàng , v n phòng và nh ng t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập môn Quản trị tài chính - Người đăng: thanhcongtronghoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bài tập môn Quản trị tài chính 9 10 429