Ktl-icon-tai-lieu

bài tập môn thuế

Được đăng lên bởi nguyenngocnam1991pt-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 764 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài 1 : công ty A bán một lô hàng X cho công ty B với giá bán đã có thuế GTGT của cả lô hàng là 22
triệu, thuế suất thuế GTGT là 10%. Vậy giá tính thuế của lô hàng này là bao nhiêu?
Bài làm
Giá trị tính thuế giao tăng của lô hàng :

Giá tính thuế giá trị gia tăng cho lô hàng là 20.000.000 (đ)
Bài 2: Cửa hàng kinh doanh thương mại điện tử Hồng Phú xuất bán một lô hàng nồi cơm điện
với giá bán 800.000 đ/cái với số lượng là 5.000 cái. Để khuyến mãi nhân dịp khai trương cửa hàng
quyết định giảm giá bán đi 5%. Vậy giá tính thuế của lô hàng này là bao nhiêu?
Giải:
Giá tính thuế của một nồi cơm điện:
800.000 – (800.000 x 0.05) = 760.000 đ.
Giá tính thuế của lô hàng 5.000 cái:
760.000 x 5.000 = 3.800 tr.đ.
Vậy giá tính thuế của cả lô hàng này là 3.800.000.000 đồng.
Bài 3: DN thương mại Hồng Hà có tài liệu như sau :
DN sản xuất 4 sp A,B,C,D và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ :
Giá mua chưa thuế SP A : 9000 đ/sp, sp B 15.000 đ/sp, sp C 20.000 đ/sp, sp D 25.000 đ/sp. Với thuế suất
thuế GTGT sp A 5%, sp B 10%,sp C 5%, sp D 0 %
Giá bán chưa thuế SP A : 15.000 đ/sp, sp B 20.000 đ/sp, sp C 30.000 đ/sp, sp D 35.000 đ/sp. Thuế suất là
10 % trên mỗi mặt hàng. Hãy tính thuế GTGT phải nộp của từng mặt hàng
SP`
Giá mua Thuế GTGT Tổng Giá
Thuế GTGT Tổng Thuế
chưa
đầu vào
giá
bán
đầu ra
giá bán phải
thuế
mua
ch
ư
a
nộp
Thuế Thuế
Thuế Thuế
GTGT suất khấu phải thuế suất nộp
thanh GTGT
trừ
toán
X
1
2
3=1*2 4=1+3 5
6
7=5*6 8=5+7 9=7-3
A
9 000
0,05 450
9 450 15 000 0,1
1 500 16 500 1 050
B
15 000 0,1
1500 16 500 20 000 0,1
2 000 22 000 500
C
20 000 0,05 1000 21 000 30 000 0,1
3 000 33 000 2000
D
25 000 0
0
25 000 35 000 0,1
3 500 38 500 3 500
• Bài 5
Trong tháng 12/2009 tại một DN SX hàng tiêu dùng có các số liệu sau:
I - Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng
1. Để sử dụng cho việc SX sp A:
a. Mua từ cty X 15.000 kg nguyên liệu với giá chưa thuế GTGT là 70.000đ/kg
b. Mua từ cty Y căn cứ theo hóa đơn GTGT thì tiền thuế GTGT là 370.000đ
c. Tập hợp các hóa đơn bán hàng trong tháng trị giá hàng hóa, dich vụ mua vào là 500.000.000đ
2. Để sử đụnh cho việc SX sp B:
a. Mua từ cty M: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT là 120 triệu
b. Mua từ cty N: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào bao gồm cả thuế GTGT là 330 triệu
c. Tập hợp các hóa đơm bán hàng trong tháng: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào là 350 triệu
3. Để sử dụng chung cho SX 2 sp A và B thì tập hợp các hóa đơn GTGT, trị giá hàng hóa, dịch vụ
mua vào chưa thuế GTGT là 510 triệu
Tính thuế GTGT của DN phải nộp trong ...
Bài 1 : công ty A bán m t lô hàng X cho công ty B v i giá bán đã có thu GTGT c a c lô hàng là 22 ế
tri u, thu su t thu GTGT là 10%. V y giá tính thu c a lô hàng này là bao nhiêu? ế ế ế
Bài làm
Giá tr tính thu giao tăng c a lô hàng : ế
Giá tính thu giá tr gia tăng cho lô hàng là 20.000.000 (đ)ế
Bài 2: C a hàng kinh doanh th ng m i đi n t H ng Phú xu t bán m t lô hàng n i c m đi n ươ ơ
v i giá bán 800.000 đ/cái v i s l ng là 5.000 cái. Đ khuy n mãi nhân d p khai tr ng c a hàng ượ ế ươ
quy t đ nh gi m giá bán đi 5%. V y giá tính thu c a lô hàng này là bao nhiêu?ế ế
Gi i:
Giá tính thu c a m t n i c m đi n:ế ơ
800.000 – (800.000 x 0.05) = 760.000 đ.
Giá tính thu c a lô hàng 5.000 cái:ế
760.000 x 5.000 = 3.800 tr.đ.
V y giá tính thu c a c lô hàng này là 3.800.000.000 đ ng. ế
Bài 3: DN th ng m i H ng Hà có tài li u nh sau :ươ ư
DN s n xu t 4 sp A,B,C,D và tính thu GTGT theo ph ng pháp kh u tr : ế ươ
Giá mua ch a thu SP A : 9000 đ/sp, sp B 15.000 đ/sp, sp C 20.000 đ/sp, sp D 25.000 đ/sp. V i thu su tư ế ế
thu GTGT sp A 5%, sp B 10%,sp C 5%, sp D 0 %ế
Giá bán ch a thu SP A : 15.000 đ/sp, sp B 20.000 đ/sp, sp C 30.000 đ/sp, sp D 35.000 đ/sp. Thu su tư ế ế
10 % trên m i m t hàng. Hãy tính thu GTGT ph i n p c a t ng m t hàng ế
SP` Giá mua
ch aư
thuế
GTGT
Thu GTGTế
đ u vào
T ng
giá
mua
ph i
thanh
toán
Giá
bán
ch aư
thuế
GTGT
Thu GTGTế
đ u ra
T ng
giá bán
Thuế
ph i
n p
Thuế
su t
Thuế
kh u
tr
Thuế
su t
Thuế
n p
X 1 2 3=1*2 4=1+3 5 6 7=5*6 8=5+7 9=7-3
A 9 000 0,05 450 9 450 15 000 0,1 1 500 16 500 1 050
B 15 000 0,1 1500 16 500 20 000 0,1 2 000 22 000 500
C 20 000 0,05 1000 21 000 30 000 0,1 3 000 33 000 2000
D 25 000 0 0 25 000 35 000 0,1 3 500 38 500 3 500
Bài 5
Trong tháng 12/2009 t i m t DN SX hàng tiêu dùng có các s li u sau:
I - Hàng hóa, d ch v mua vào trong tháng
1. Đ s d ng cho vi c SX sp A:
a. Mua t cty X 15.000 kg nguyên li u v i giá ch a thu GTGT là 70.000đ/kg ư ế
b. Mua t cty Y căn c theo hóa đ n GTGT thì ti n thu GTGT là 370.000đ ơ ế
c. T p h p các hóa đ n bán hàng trong tháng tr giá hàng hóa, dich v mua vào là 500.000.000đ ơ
2. Đ s đ nh cho vi c SX sp B:
a. Mua t cty M: tr giá hàng hóa, d ch v mua vào ch a thu GTGT là 120 tri u ư ế
b. Mua t cty N: tr giá hàng hóa, d ch v mua vào bao g m c thu GTGT là 330 tri u ế
c. T p h p các hóa đ m bán hàng trong tháng: tr giá hàng hóa, d ch v mua vào là 350 tri u ơ
3. Đ s d ng chung cho SX 2 sp A và B thì t p h p các hóa đ n GTGT, tr giá hàng hóa, d ch v ơ
mua vào ch a thu GTGT là 510 tri uư ế
Tính thu GTGT c a DN ph i n p trong tháng.ế
I.Hàng hóa, d ch v mua vào trong tháng:
1.Đ s n xu t cho s n ph m A:
Mua t công ty X => thu ph i n p là ế
bài tập môn thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập môn thuế - Người đăng: nguyenngocnam1991pt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài tập môn thuế 9 10 489