Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ngân hàng thương mại

Được đăng lên bởi Lê Minh Trang
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HÖ thèng bµi tËp
ng©n hµng th¬ng mi
Mục lục
A. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................1
B. BÀI TẬP..........................................................................................................................................1
C. MỘT SỐ CÔNG THỨC TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.........................................11
D. TÀI LIỆU ĐỌC THÊM: RỦI RO LÃI SUẤT...........................................................................16
E. ĐÁP ÁN BÀI TẬP........................................................................................................................22
A. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Quản trị Ngân hàng thương mi, PGS. TS. Phan Th Thu Hà (ch biên), NXB GTVT 2009
- Ng©n hµng th¬ng m¹i, Edward Reed vµ Edward Gill, NXB TP HCM 1993
- Qu¶n trÞ Ng©n hµng th¬ng m¹i, Peter Rose, NXB Tµi chÝnh 2000
- T¹p chÝ Ng©n hµng
- T¹p chÝ ThÞ trêng tµi chÝnh tiÒn tÖ
- Thêi b¸o Ng©n hµng
- Các văn bn pháp lut trong hot động ca NHTM
- Websites ca NHTM và NHNNVN
- .
B. BÀI TẬP
Bµi 1: Mét ng©n hµng ®ang tiÕn hµnh huy ®éng
- TiÕt kiÖm 9 th¸ng, 0,65%/th¸ng, tr¶ l·i 3 th¸ng/lÇn.
- Kú phiÕu ng©n hµng 12 th¸ng, l·i suÊt 8%/n¨m, tr¶ l·i tríc.
- TiÕt kiÖm 12 th¸ng, l·i suÊt 8,5%/n¨m, tr¶ l·i 6 th¸ng/lÇn.
Biết tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc 5%, dù tr÷ vượt mức 5%. H·y so s¸nh chi phÝ cña c¸c c¸ch huy ®éng.
Bµi 2:
NHTM Quèc tÕ më ®ît huy ®éng víi nh÷ng ph¬ng thøc thanh to¸n nh sau:
a. TiÒn göi lo¹i 18 th¸ng.
- Tr¶ l·i 6 lÇn trong kú, l·i suÊt 0,7%/th¸ng.
- Tr¶ l·i cuèi kú, l·i suÊt 0,75%/th¸ng.
- Tr¶ l·i tríc, l·i suÊt 0,68%/th¸ng.
b. TiÒn göi lo¹i 12 th¸ng.
- Tr¶ l·i 2 lÇn trong kú, l·i suÊt 0,67%/th¸ng
- Tr¶ l·i cuèi kú, l·i suÊt 0,72%/th¸ng.
- Tr¶ l·i tríc, l·i suÊt 0,65%/th¸ng.
BiÕt tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc víi tiÒn göi 12 th¸ng lµ 10%, víi tiÒn göi 18 th¸ng lµ 5%.
1
Bài tập ngân hàng thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập ngân hàng thương mại - Người đăng: Lê Minh Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Bài tập ngân hàng thương mại 9 10 37