Ktl-icon-tai-lieu

bài tập nguyên lí kt có lời giải

Được đăng lên bởi zzzzz-zzz
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2096 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 1 : Tại 1 doanh nghiệp sản xuất vào ngày 31/01/2005 có các tài liệu :
Đơn vị tính : triệu đồng

Tài sản
1. Máy móc thiết bị
2. Phụ tùng thay thế
3. Nguyên vật liệu chính
4. Phải thu của khách hàng
5. Tiền mặt
6.Nhiên liệu
7.Tạm ứng
8. Cầm cố,ky quỹ, ký cược ngắn
hạn
9. Sản phẩm dở dang

600
1
38
3
2
1
0,5
1,5
3

10. Các loại chứng khoán
11. Kho tàng
12. Vật liệu phụ
13. Thành phẩm
14. Phương tiện vận tải
15. Bằng phát minh sáng chế
16. Nhà xưởng
17. Các loại phải thu khác
18. Hồ chứa nước
19. Quyền sử dụng đất
20. Các loại công cụ, dụng cụ
21. Xây dựng cơ bản dở dang
22. Hàng đang gửi bán
23. Tiền gửi ngân hàng
24. Hàng mua đi đường

8
150
5
14
120
80
300
3
50
230
20
8
12
140
10

TỔNG CỘNG :

1800

Nguồn vốn
1. Vay dài hạn
2. Phải trả người bán
3. Quỹ đầu tư phát triển
4. Phải trả công nhân viên
5. Vay ngắn hạn
6. Nguồn vốn kinh doanh
7. Quỹ phúc lợi

188
6
4
1
45
1500
4

8. Phải nộp cho nhà nước
9. Các khoản phải trả khác
10. Nguồn vốn xây dựng cơ
bản
11. Quỹ khen thưởng
12. Lợi nhuận chưa phân phối
13. Quỹ dự phòng tài chính

2
3

TỔNG CỘNG :

1800

20
3
15
9

BÀI 2
TÀI SẢN
Nhà cửa
Xe tải
Nguyên vật liệu chính
Tiền mặt
Bằng phát minh sang chế
Nhiêu liệu
Công cụ dụng cụ
Tạm ứng
Sản phẩm dở dang
Hàng mua đang đi đường
Tiền đang chuyển
Phải thu khách hàng
Tiền gửi ngân hàng
Hàng gửi bán
Đầu tư tài chính n/hạn
Xây dựng cơ bản dở dang
Kho tàng
Máy móc thiết bị
Phải thu khác
Thành phẩm
Tài sản cố định khác

SỐ TIỀN

NGUỒN VỐN

Vay dài hạn
Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản
Quỹ đầu tư phát triển
Phải trả công nhân viên
Quỹ khen thưởng phúc lợi
Phải trả cho người bán
Nguồn vốn KD
Lợi nhuận chưa pp
Thuế và các khoản phải nộp cho
nhà nước
150 Vay ngắn hạn
70
100
800
300
160
790
570
1.430
450
280
1.500
1.200
1.800
500
210
350
620
80
90
420

Tổng
11.870 Tổng
Ta có: Tổng TS= TỔng NGUỒn Vốn  11.870=x+9.990 ta có x=1.880

SỐ TIỀN
600
750
130
100
300
230
7.500
X=1.880
240
140

X+9.990

bài 3
đơn giá : triệu đồng
tài sản
1.tiền gửi ngân hàng
2.tiền mặt
3.nguyên vật liệu chính
4.hàng đang đi đường
5.phải thu của khách hàng
6.thành phẩm
7.tạm ứng
8.Máy dệt
9.xe du lịch
10.phụ tùng thay thế
11.vật liệu phụ
12.nhãn hiệu hàng hóa
13.bằng phát minh sáng chế
14.công cụ, dụng cụ
15.xây dựng cơ bản dở
dang
16.sản phẩm dở dang
17.máy nhuộm
18.tài sản cố định khác
19.nhiên liệu
20.phải thu khác
tổng cộng

nguồn vốn
540 1.quỹ khen thưởng phúc lợi
2.nguồn vốn đầu tư XD cơ
700 bản
482 3.vay ngắn hạn
148 4.quỹ đầu tư phát triển
5.thuế và các khoản phải
120 nộp
86 6.nguồn vốn kinh doan...
Bài 1 : T i 1 doanh nghi p s n xu t vào ngày 31/01/2005 có các tài li u :
Đ n v tính : tri u đ ngơ
Tài s n Ngu n v n
1. Máy móc thi t bế 600 1. Vay dài h n 188
2. Ph tùng thay th ế 1 2. Ph i tr ng i bán ườ 6
3. Nguyên v t li u chính 38 3. Qu đ u t phát tri n ư 4
4. Ph i thu c a khách hàng 3 4. Ph i tr công nhân viên 1
5. Ti n m t 2 5. Vay ng n h n 45
6.Nhiên li u 1 6. Ngu n v n kinh doanh 1500
7.T m ng 0,5 7. Qu phúc l i 4
8. C m c ,ky qu , c c ng n ượ
h n 1,5 8. Ph i n p cho nhà n c ướ 2
9. S n ph m d dang 3 9. Các kho n ph i tr khác 3
10. Các lo i ch ng khoán 8
10. Ngu n v n xây d ng c ơ
b n 20
11. Kho tàng 150 11. Qu khen th ng ưở 3
12. V t li u ph 5 12. L i nhu n ch a phân ph i ư 15
13. Thành ph m 14 13. Qu d phòng tài chính 9
14. Ph ng ti n v n t iươ 120
15. B ng phát minh sáng ch ế 80
16. Nhà x ngưở 300
17. Các lo i ph i thu khác 3
18. H ch a n c ướ 50
19. Quy n s d ng đ t 230
20. Các lo i công c , d ng c 20
21. Xây d ng c b n d dang ơ 8
22. Hàng đang g i bán 12
23. Ti n g i ngân hàng 140
24. Hàng mua đi đ ngườ 10
T NG C NG : 1800 T NG C NG : 1800
bài tập nguyên lí kt có lời giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập nguyên lí kt có lời giải - Người đăng: zzzzz-zzz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
bài tập nguyên lí kt có lời giải 9 10 424