Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh

Được đăng lên bởi momom
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3075 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP HCM
KHOA KẾ TOÁN - TCNH
************************

BÀI TẬP
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

GIẢNG VIÊN: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG
SINH VIÊN:
LỚP

2012

BÀI TẬP CHƯƠNG 2
Bài 1:
Có tài liệu tại một doanh nghiệp sản xuất như sau:
Mặt hàng sản xuất

Sản lượng
Đơn giá kế hoạch
Kế hoạch
Thực tế
A
9.000
8.500
18
B
28.000
30.500
16
C
14.500
13.000
13
Yêu cầu: Tình hình hoàn thành kế hoạch chung các mặt hàng của doanh nghiệp
Bài 2: Tại một doanh nghiệp có các tài liệu sau:
Sản phẩm

Đơn vị tính

Lượng sản phẩm sản xuất
Giá bán đơn vị sản phẩm
và tiêu thụ
Năm 2010
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2011
A
Kg
8.000
9.500
45
45
B
M
39.000
43.000
23
26
C
Bộ
20.000
18.000
55
63
Yêu cầu: Hãy phân tích sự biến động của doanh thu của doanh nghiệp qua 2 năm do
các nhân tố ảnh hưởng. đưa ra giải pháp
Bài 3: Tại một doanh nghiệp có tình hình sản xuất như sau:
Sản phẩm

Chi phí sản xuất

Chi phí sản phẩm hỏng Chi phí sửa chửa sản
không sửa chữa được
phẩm hỏng thành
chính phẩm
2008
2009
2008
2009
2008
2009
A
730
500
40
30
10
19
B
500
1000
15
25
6
14
Yêu cầu: phân tích sự thay đổi chất lượng sản phẩm giữa 2 năm và đưa ra giải pháp
nâng cao chất lượng sản phẩm

Bài 4 :
Tên sản phẩm

Giá thành sản xuất sản phẩm (đồng)

Chi phí thiệt hại về sản phẩm hỏng
(đồng)

Kỳ trước

Kỳ này

Kỳ trước

Kỳ này

A

500.000.000

600.000.000

10.000.000

15.000.000

B

300.000.000

330.000.000

19.000.000

24.900.000

Cộng

800.000.000

930.000.000

29.000.000

39.900.000

Yêu cầu : phân tích tình hình biến động chất lượng sản phẩm, phân tích ảnh hưởng
của các nhân tố ảnh hưởng tới tỉ lệ sai hỏng bình quân
Bài 5: có tài liệu tại một doanh nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng như sau:
Tên sản phẩm

Sản lượng sản xuất (cái)
Đơn giá cố
Giờ công định
định (đ)
mức/SP (h)
Kế hoạch
Thực tế
A
1.100
850
11.000
48
B
7.500
8.000
6.000
11
C
500
6.000
20
Yêu cầu: hãy phân tích ảnh hưởng của nhân tố kết cấu mặt hàng đến giá trị sản lượng
sản xuất
Bài 6: có tài liệu về tình hình chi phí sản xuất và chi phí sản phẩm hỏng tại 1 DN :
Tên sản phẩm

Kỳ trước
Tổng chi phí
Chi phí về sản
sản xuất
phẩm hỏng
A
40.000
3.000
B
25.000
1.500
Yêu cầu: phân tích tình hình chất lượng sản xuất

Kỳ này
Tổng chi phí
sản xuất
35.000
30.000

Bài 7: có tài liệu sau đây của một doanh nghiệp trong năm N như sau:
đơn vị tính 1.000đ

Chi phí về sản
phẩm hỏng
2.400
1.400

Tên SP

Giá thành sản phẩm

Chi phí sửa chữa sản
phẩm hỏng

Giá thành SP hỏng
không thể sửa chữa
được

Năm
trước

Năm nay

Năm
trước

Năm nay

Năm
trước

Năm na...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP HCM
KHOA KẾ TOÁN - TCNH
************************
BÀI TẬP
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
GIẢNG VIÊN: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG
SINH VIÊN:
LỚP
2012
Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh - Người đăng: momom
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh 9 10 361