Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập phân tích tài chính

Được đăng lên bởi minhanhchaphet95
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
BÀI 1 Từ BCĐKT sau lập bảng phân tích sự biến động về vốn và nguồn vốn:

PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG VỐN
Đơn vị tính:

triệu

đồng

Chiều ngang
Chỉ tiêu
I. TSLĐ & ĐTNH
1. Tiền mặt
2. Tiền gửi ngân hàng
3. Đầu tư tài chính ngắn hạn
4. Phải thu khách hàng
5. Phải thu khác
6. Thuế GTGT được khấu trừ
7. Tồn kho
8. TSLĐ khác
II. TSCĐ & ĐTDH
1. TSCĐ
* Nguyên giá
* Giá trị hao mòn luỹ kế
2. Chi phí XDCBDD
CỘNG TÀI SẢN

Đầu
năm

Cuối
kỳ

6250
275
1000
750
875
75
115
2600
560
3750
3250
4000
-750
500
10000

Chênh
lệch

%
chênh
lệch

Chiều dọc
Đầu
năm

cuối kỳ

6300
100
875
775
1075
100
150
2650
575
3800
3235
4000
-765
565
10100

PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA NGUỒN VỐN
Chiều ngang
Chỉ tiêu
I. Nợ phải trả
1. Nợ ngắn hạn
* Vay ngắn hạn
* Phải trả cho người bán
* Thuế và các khoản phải nộp
* Phải trả cho CNV
* Các khoản PT ngắn hạn khác
2. Nợ dài hạn
* Vay dài hạn
* Nợ dài hạn
II. NVCSH
1. NV kinh doanh
2. Lợi nhuận giữ lại
3. Quỹ khen thưởng phúc lợi
4. LN chưa phân phối
CỘNG NGUỒN VỐN

Đầu
năm
6200
5100
2510
2360
140
60
30
1100
875
225
3800
2550
750
150
350
10000

Cuối
kỳ

Chênh
lệch

% chênh
lệch

Chiều dọc
Đầu năm

cuối kỳ

5970
5120
2500
2365
150
65
40
850
625
225
4130
2575
850
165
540
10100

1

BÀI 2

DOANH NGHIỆP XL
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
NĂM 200X
Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU

200X-1

200X

CHÊNH LỆCH

Mức
Tổng doanh thu
(-) HH bị trả lại
DT thuần
(-) GV hàng bán
Lãi gộp
(-) CP kinh doanh
Trong đó:
. CP bán hàng
. CPQLDN
Lãi thuần từ
họat động K D
(-) Lãi vay
LN trước thuế
(-) Thuế lợi tức
LN sau thuế

3412,0
40,8

3894,0
54,0

2490,0
881,2
670,0

2860,0
980,0
746,8

484,0
186,0

549,6
197,2

6,0
205,2

25,2
208,0

%

% THEO QUY MÔ CHUNG

200X-1

200X

Yêu cầu:
- Điền vào những chỗ còn thiếu trong báo cáo kết quả kinh doanh
- Lập bảng phân tích báo cáo kết quả kinh doanh, phân tích theo chiều ngang và theo chiều dọc
như mẫu trên. Chỉ rõ các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận.
BÀI 3: Công ty X có doanh thu và chi phí hai năm liên tục của công ty như sau:
Chỉ tiêu
Doanh thu
Hàng bán bị trả lại
Giá vốn hàng bán
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý

Đơn vị tính : ngàn đồng
Năm
Năm
200X-1
200X
328250
408000
3250
8000
156000
200000
65000
100000
39000
60000

Yêu cầu:
2

Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo dạng so sánh giữa hai năm 200X-1 và 200X,
nhận xét những mối quan hệ nổi bật trên báo cáo so sánh đó.
BÀI 4

Tính số vòng quay hàng tồn kho, số ngày tồn kho và số vòng quay vốn

lưu động từ số liệu của một công ty như sau:
Chỉ tiêu

Số tiền (ngà...
BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
BÀI 1 Từ BCĐKT sau lập bảng phân tích sự biến động về vốn và nguồn vốn:
PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG VỐN
Đơn vị tính: triệu đồng
Chiều ngang Chiều dọc
Chỉ tiêu
Đầu
năm
Cuối
kỳ
Chênh
lệch
%
chênh
lệch
Đầu
năm cuối kỳ
I. TSLĐ & ĐTNH 6250 6300
1. Tiền mặt 275 100
2. Tiền gửi ngân hàng 1000 875
3. Đầu tư tài chính ngắn hạn 750 775
4. Phải thu khách hàng 875 1075
5. Phải thu khác 75 100
6. Thuế GTGT được khấu trừ 115 150
7. Tồn kho 2600 2650
8. TSLĐ khác 560 575
II. TSCĐ & ĐTDH 3750 3800
1. TSCĐ 3250 3235
* Nguyên giá 4000 4000
* Giá trị hao mòn luỹ kế -750 -765
2. Chi phí XDCBDD 500 565
CỘNG TÀI SẢN 10000 10100
PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA NGUỒN VỐN
Chiều ngang Chiều dọc
Chỉ tiêu
Đầu
năm
Cuối
kỳ
Chênh
lệch
% chênh
lệch Đầu năm cuối kỳ
I. Nợ phải trả 6200 5970
1. Nợ ngắn hạn 5100 5120
* Vay ngắn hạn 2510 2500
* Phải trả cho người bán 2360 2365
* Thuế và các khoản phải nộp 140 150
* Phải trả cho CNV 60 65
* Các khoản PT ngắn hạn khác 30 40
2. Nợ dài hạn 1100 850
* Vay dài hạn 875 625
* Nợ dài hạn 225 225
II. NVCSH 3800 4130
1. NV kinh doanh 2550 2575
2. Lợi nhuận giữ lại 750 850
3. Quỹ khen thưởng phúc lợi 150 165
4. LN chưa phân phối 350 540
CỘNG NGUỒN VỐN 10000 10100
1
Bài tập phân tích tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập phân tích tài chính - Người đăng: minhanhchaphet95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập phân tích tài chính 9 10 365