Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Quản Trị Tài chính do thầy Trần Quang Trung, ĐH Kinh tế Tp.HCM soạn

Được đăng lên bởi Danh Pm
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 3013 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Qun tr Tài chính
Th.S Trn Quang Trung
Trong tài liu y áp án tham kho nhng phn ch s m, màu . (Ch  các bn tham
kho)
Công ty máy in PIONEER
Russ Wadleight, ch tch ca công ty máy in Pioneer ã tóm tt các s liu sau t h s ca ông
 i chiu kt qu hot ng ca công ty vi các giá tr trung bình ca ngành
Russ hi lo v kt qu hot ng ca công ty trong nm. K toán Walt Schoolcraft  ngh ông
tng giá sn phm 8% trong nm 19X2  p cho giá tng, nhng Lil, giám c bán hàng
cho rng khách hàng ch chp nhn tng g5%, vi s tng giá này ch yu là ông cn tng
cng n lc bán hàng. Russ chp nhn chính sách ca giám c bán ng và giá tng 5% bt
u t 19X2. Do tng n lc bán hàng, hu ht các khách hàng c công ty u gi  c
thêm mt vài khách hàng mi
Trung bình ngành Công ty Piooneer
Tng kt vàon cui nm (31/12)
19X2 19X1
Doanh thu
Giá vn hàng bán
Chi phí bán hàng
Chi phí chung
Lãi
Thu thu nhp
100%
55.5%
4.5%
20.5%
3%
8%
$700,000
400,000
75,000
125,000
20,000
40,000
$650,000
357,500
32,500
130,000
19,500
55,250
Công vic cn làm:
1. Chun b bng báo cáo kt qu hot ng sn xut kinh doanh (tính theo % doanh
thu) ca công ty Plooner Printer trong nm 19X2 và 19X1.
2. Góp ý cho quyt nh ca Russ, rút ra kt lun t các báo cáo tài chính ã chun b.
Ch ra nhng nguyên nhân có th có và nhng gì có th làm  ci thin tình hình
COCHITUATE COOLING PRODUCT, INC
!ây là mt công ty chuyên bán s h thng iu hnhit  và t lnh, c thành lp vào nm
1960 b"i 5 c ông sáng lp. Vi s giúp # ca bn bè, h$ ã gom góp  c s vn cn thit
hot ng . Nhng ngi bn y u t vào công ty bng cách mua nhng c phiu thng.
Hin nay, công ty có 155 c ông , không mt ai trong s nhng ngi này gi q5% c phn
ca công ty. Nhng c ông này quan tâm ch yu vào khong c t%c h$ c chia u &n
t nm 1965.
Trong vài nm u hot ng, công ty ã phát trin mt cách nhanh chóng n m%c nm 1963 nó
tr' mt cách vng chc nh mt công ty tính cnh tranh trong khu vc. Khi mt công ty ã
vng vàng, ban qun tr khuynh hng bo th hn. Công ty mun xây dng mt nn tài
chính vng mnh  có th hoàn li tin u t cho c ông m bo s tn ti ca công ty.
Do ó giai on 1964 n 19X1 có mt chút thay i trong hot ng ca công ty mà s thay i
này v(n phi duy trì nhng gii hn nghiêm ng&t i vi khi thnh vng chung ca
Massachusetts.
Bài tập Quản Trị Tài chính do thầy Trần Quang Trung, ĐH Kinh tế Tp.HCM soạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Quản Trị Tài chính do thầy Trần Quang Trung, ĐH Kinh tế Tp.HCM soạn - Người đăng: Danh Pm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bài tập Quản Trị Tài chính do thầy Trần Quang Trung, ĐH Kinh tế Tp.HCM soạn 9 10 618