Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập quản trị tài chính

Được đăng lên bởi camry_v62002
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 6919 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bài 1:
Giá mua
chiết khấu
CP v/c
lệ phí trước bạ
vay NH

500
2%
5
11
200

trđ
của giá mua
trđ
trđ
trđ

1. Nguyên giá : NG =

509

trđ

thời gian vay
lãi suất vay
thời gian sử dụng

1/6
9%
4

năm
/năm
năm

= 500 ( 1 − 2% ) + 5 + 11 + 200*9% * 2 /12

2a. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng

M =
N
1
2
3
4

NG
=
N

127.25 trđ
Mi
127.25
127.25
127.25
127.25

Khấu hao lũy kế
127.25
254.5
381.75
509

2b. Khấu hao theo phương pháp tỷ lệ KH giảm dần
N
1
2
3
4
10

Ti
40%
30%
20%
10%
100%

Mi
203.6
152.7
101.8
50.9
509

Giá trị còn lại
381.75
254.5
127.25
0

Mi = Ti × NG
Khấu hao lũy kế
203.6
356.3
458.1
509

2c. Khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh
N
1
2
3
4
10

Gi
509.00
318.13
198.83
99.41

Tđc
37.5%
37.5%
-

Mi
190.88
119.30
99.41
99.41
509.00

Ti =

2 ( N − i + 1)
N ( N + 1)

Giá trị còn lại
305.4
152.7
50.9
0

Mi = Gi × Tdc

Tdc = T × H =

Khấu hao lũy kế Giá trị còn lại
190.88
318.13
310.17
198.83
409.59
99.41
509.00
0.00

=> đưa ra phương pháp khấu hao lựa chọn, ưu điểm của phương pháp so với các phương pháp khác

1
×H
N

=T ×H =

1
×H
N

Bài 2:
Giá CIF
Thuế NK
Thuế TTĐB
CP v/c
lệ phí trước bạ

300
90%
50%
25
13

1. Nguyên giá : NG =

894.67

trđ
của giá mua
của giá NK
trđ
trđ
trđ

vay NH
thời gian vay
lãi suất vay
thời gian sử dụng

200
1/12
10%
5

trđ
năm
/năm
năm

= 300 ( 1 + 90% ) ( 1 + 50% ) + 25 + 13 + 200*10% *1/12

2a. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng

M =
N
1
2
3
4
5

NG
=
N

178.93 trđ
Mi
178.93
178.93
178.93
178.93
178.93

Khấu hao lũy kế
178.93
357.87
536.80
715.73
894.67

2b. Khấu hao theo phương pháp tỷ lệ KH giảm dần
N
1
2
3
4
5
15

Ti
33%
27%
20%
13%
7%
100%

Mi
298.22
238.58
178.93
119.29
59.64
894.67

Giá trị còn lại
715.73
536.80
357.87
178.93
0.00

Mi = Ti × NG
Khấu hao lũy kế
298.22
536.80
715.73
835.02
894.67

2c. Khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh
N
1
2
3
4
5
15

Gi
894.67
536.80
322.08
193.25
96.62

Tđc
40.0%
40.0%
40.0%
-

Mi
357.87
214.72
128.83
96.62
96.62

Ti =

2 ( N − i + 1)
N ( N + 1)

Giá trị còn lại
596.44
357.87
178.93
59.64
0.00

Mi = Gi × Tdc
Khấu hao lũy kế
357.87
572.59
701.42
798.04
894.67

Tdc = T × H =
Giá trị còn lại
536.80
322.08
193.25
96.62
0.00

=> đưa ra phương pháp khấu hao lựa chọn, ưu điểm của phương pháp so với các phương pháp khác

1
×H
N

T ×H =

1
×H
N

Bài 3:

đơn vị trđ
tháng
chỉ tiêu

.

10

11

12

1

2

3

I,Thu
1.Doanh số BH

467.00

2.Bán chịu

95%*(1)

550.00

375.00

600.00

658.00

720.00

443.65

522.50

356.25

570.00

625.10

684.00

133.10

156...
Bài 1:
Giá mua 500 trđ thời gian vay 1/6 năm
chiết khấu 2% của giá mua lãi suất vay 9% /năm
CP v/c 5 trđ thời gian sử dụng 4 năm
lệ phí trước bạ 11 trđ
vay NH 200 trđ
1. Nguyên giá : NG = 509 trđ
2a. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng
127.25 trđ
N Mi Khấu hao lũy kế Giá trị còn lại
1 127.25 127.25 381.75
2 127.25 254.5 254.5
3 127.25 381.75 127.25
4 127.25 509 0
2b. Khấu hao theo phương pháp tỷ lệ KH giảm dần
N Ti Mi Khấu hao lũy kế Giá trị còn lại
1 40% 203.6 203.6 305.4
2 30% 152.7 356.3 152.7
3 20% 101.8 458.1 50.9
4 10% 50.9 509 0
10 100% 509
2c. Khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh
N Gi Tđc Mi Khấu hao lũy kế Giá trị còn lại
1 509.00 37.5% 190.88 190.88 318.13
2 318.13 37.5% 119.30 310.17 198.83
3 198.83 - 99.41 409.59 99.41
4 99.41 - 99.41 509.00 0.00
10 509.00
=> đưa ra phương pháp khấu hao lựa chọn, ưu điểm của phương pháp so với các phương pháp khác
NG
M
N
= =
Mi Ti NG
= ×
( )
( )
2 1
1
N i
Ti
N N
+
=
+
dc
Mi Gi T
= ×
dc
1
T T H H
N
= × = ×
( )
500 1 2% 5 11 200*9%*2 /12
= + + +
Bài tập quản trị tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập quản trị tài chính - Người đăng: camry_v62002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Bài tập quản trị tài chính 9 10 171