Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập rủi ro tỷ giá và lãi suất

Được đăng lên bởi anh-pham-ngoc1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3901 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Bài tập rủi ro tỷ giá và lãi suất:
Thông tin về tỷ giá và lãi suất tại ngân hàng thương mại A như được trình bày ở bảng niêm yết dưới đây:
USD/VND

15930

15961

Lãi suất USD

3,55%/năm

4,55%/năm

Lãi suất VND

0,65%/tháng

0,85%/tháng

Giả sử bạn là nhân viên kinh doanh ngoại tệ, trình bày các giao dịch diễn ra giữa ngân hàng và công ty X
khi công ty thực hiện hợp đồng hoán đổi ngoại tệ trị giá 86.000USD kỳ hạn 3 tháng với ngân hàng, trong
hai trường hợp:
a/ Công ty bán giao ngay và mua kỳ hạn.
b/ Công ty mua giao ngay và bán kỳ hạn.
Việc thực hiện câu a và câu b, anh (chị) có nhận xét gì các rủi ro có thể xãy ra ảnh hưởng đến khả
năng sinh lời của công ty và hướng khắc phục trong thời gian tới.

Bài giải:
a.

Công ty bán giao ngay và mua kỳ hạn: Ngân hàng sẽ
tiến hành các giao dịch mua giao ngay và bán kỳ
hạn với công ty X. Các giao dịch diễn ra ở hai thời
điểm như sau:
+ Vào ngày hiệu lực:
Ngân hàng A mua 86.000USD theo tỷ giá mua
USD/VND = 15930. Đối khoản của giao dịch này:
86.000USD
=
86000
x
15930VND
=
1.369.980.000VND.

Ngân
A

hàng

Công ty X

Nhận

Chi

86000USD

86000 x 15930 =
1.369.980.000VND

1.369.980.000VND

86000USD

Hai bên thoả thuận tỷ giá bán kỳ hạn 3 tháng như
sau:
Fb = Sb +

Sb [LSCV(VND) - LSTG(USD)]n
15961(0,85% x12 − 3,55)90
= 15961 +
= 16226
360 x 100
36000

+ Vào ngày đáo hạn:
Nhận

Chi

Ngân hàng
A

86000 x 16226 =
1.395.436.000VND

86000USD

Công ty X

86000USD

1.395.436.000VND

Kết luận:
Sau 3 tháng, Công ty X phải thanh toán cho ngân hàng
A
số
tiền
25.456.000đ
(1.395.436.000đ
–
1.369.980.000đ) để thực hiện hợp đồng hoán đổi ngoại
tệ 86.000 USD.
b/ Công ty mua giao ngay và bán kỳ hạn: Ngân hàng
sẽ tiến hành các giao dịch bán giao ngay và mua kỳ
hạn với công ty X. Các giao dịch diễn ra ở hai thời
điểm như sau:
+ Vào ngày hiệu lực:

Ngân hàng A bán 86.000USD theo tỷ giá bán
USD/VND = 15961. Đối khoản của giao dịch này:
86.000USD
=
86000
x
15961VND
=
1.372.646.000VND.
Ngân
hàng A
Công ty
X

Nhận

Chi

86000 x 15961 =
1.372.646.000VND

86000USD

86000USD

1.372.646.000VND

Hai bên thoả thuận tỷ giá mua kỳ hạn 3 tháng như
sau:
Fm = Sm +

Sm [LSTG(VND) - LSCV(USD)]n
15930(0,65% x12 − 4,55)90
= 15930 +
= 16059
360 x 100
36000

Vào ngày đáo hạn:
Ngân
hàng A

Nhận

Chi

86000USD

86000 x 16059 =
1.381.074.000VND

Công ty 1.381.074.000VND
X
Kết luận:

86000USD

Sau 3 tháng, Công ty X phải thanh toán cho ngân hàng
A số tiền 8.428.000đ (1.381.074.000đ – 1.372.646.000đ)
để thực hiện hợp đồng hoán đổi ngoại tệ 86.000 USD.
c/ Tự nhận x...
Bài tập rủi ro tỷ giá và lãi suất:
Thông tin về tỷ giá và lãi suất tại ngân hàng thương mại A như được trình bày ở bảng niêm yết dưới đây:
USD/VND 15930 15961
Lãi suất USD 3,55%/năm 4,55%/năm
Lãi suất VND 0,65%/tháng 0,85%/tháng
Giả sử bạn nhân viên kinh doanh ngoại tệ, trình bày các giao dịch diễn ra giữa ngân hàng công ty X
khi công ty thực hiện hợp đồng hoán đổi ngoại tệ trị giá 86.000USD kỳ hạn 3 tháng với ngân hàng, trong
hai trường hợp:
a/ Công ty bán giao ngay và mua kỳ hạn.
b/ Công ty mua giao ngay và bán kỳ hạn.
Việc thực hiện câu a và câu b, anh (chị)nhận xétcác rủi ro thể xãy ra ảnh hưởng đến khả
năng sinh lời của công ty và hướng khắc phục trong thời gian tới.
Bài giải:
a. Công ty bán giao ngay và mua kỳ hạn: Ngân hàng sẽ
tiến hành các giao dịch mua giao ngay bán kỳ
hạn với công ty X. Các giao dịch diễn ra hai thời
điểm như sau:
+ Vào ngày hiệu lực:
Ngân hàng A mua 86.000USD theo tỷ giá mua
USD/VND = 15930. Đối khoản của giao dịch này:
86.000USD = 86000 x 15930VND =
1.369.980.000VND.
Bài tập rủi ro tỷ giá và lãi suất - Trang 2
Bài tập rủi ro tỷ giá và lãi suất - Người đăng: anh-pham-ngoc1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập rủi ro tỷ giá và lãi suất 9 10 990