Ktl-icon-tai-lieu

bài tập rủi ro và tỷ suất sinh lời

Được đăng lên bởi Quỳnh Si
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 18340 lần   |   Lượt tải: 126 lần
Bài tập 1: Công ty M đang xem xét việc đầu tư vào một trong 2 cổ phiếu thường. Dự tính xác suất và tỷ suất sinh lời
Cổ phiếu thường A
Cổ phiếu thường B
Xác suất
Tỷ suất sinh lời
Xác suất
Tỷ suất sinh lời
0,3
11%
0,2
-5%
0,4
15%
0,3
6%
0,3
19%
0,3
14%
0,2
22%
Dựa trên mức độ rủi ro và tỷ suất sinh lời, hãy cho biết công ty nên lựa chọn đầu tư cổ phiếu nào thì tốt hơn?

GiảiTỷ suất sinh lời kỳ vọng (5) của 1 khoản đầu tư
Tính
rA = 0,3x11% + 0,4x15% + 0,3x19% = 15%
rB = 0,2x-5% + 0,3x6% + 0,3x14% + 0,2x22% = 9,4%
-

-

a.
b.

Đo lường rủi ro của từng khoản đầu tư bằng phương sai :
s2A = 0,3x(11%-15%)2 + 0,4x(15%-15%)2 + 0,3x(19%-15%)2 = 9,6
s2B = 0,2x(5%-9,4%)2 + 0,3x(6%-9,4%)2 + 0,3x(14%-9,4%)2 + 0,2x(22%-9,4%)2 = 45,44

Hệ số phương sai (biến thiên)
CVA = Ö9,6 / 15% = 0,2
CVB = Ö45,44 / 9,4% = 0,72
So sánh 2 hệ số ta thấy mức độ rủi ro cổ phiếu A < cổ phiếu B = > chọn A
Bài tập 3: Ông A đang xem xét đầu tư vào hai loại cổ phiếu: X và Y. Thông tin về tỷ suất sinh lời kỳ vọng và độ
lệch chuẩn tỷ suất sinh lời kỳ vọng của hai cổ phiếu trên như sau:
Chỉ tiêu
Cổ phiếu X
Cổ phiếu Y
Tỷ suất sinh lời kỳ vọng (%)
13,8
21,2
Độ lệch chuẩn (%)
3.6
9.5
Ông A quyết định đầu tư vào một danh mục trị giá 200 triệu đồng gồm 60% cổ phiếu X và 40% cổ phiếu Y. Với tư
cách là nhà tư vấn tài chính, bạn hãy giúp ông A xác định :
Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của danh mục đầu tư trên?
Rủi ro của danh mục đầu tư tăng hay giảm so với đầu tư vào một trong hai cổ phiếu cá biệt? Biết hệ số tương quan
tỷ suất sinh lời giữa hai cổ phiếu X và Y là 0,3.

Giải: a. Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của danh mục đầu tư trên?
re = 60%x13,8 + 40%x21,2 = 16,76%
b.

Rủi ro của danh mục đầu tư tăng hay giảm
- Ta có công thức

=> COV (A,B) = 0,3 x 3,6 x 9,5 = 10,26

- Phương sai của tỷ suất sinh lời của danh mục đầu tư:

-

= (0,6)2x(3,6)2 + (0,4)2x(9,5)2 + 2x0,6x0,4x10,26 = 24,0304
Độ lệch chuẩn danh mục = 4,9%
Hệ số phương sai của cổ phiếu X: CVX = 3,6/13,8 = 0,26
Hệ số phương sai của cổ phiếu Y: CVY = 9,5/21,2 = 0,45
Hệ số phương sai của danh mục : CVDM = 4,9/16,76 = 0,2923
Rủi ro của danh mục tăng lên so với chỉ đầu tư vào cổ phiếu X & giãm đi so với chỉ đầu tư vào cổ phiếu Y

Bài tập 4: Một nhà đầu tư sở hữu một danh mục chứng khoán gồm 5 loại cổ phiếu khác nhau có giá trị 600 triệu
đồng. Các số liệu về giá trị vốn đầu tư, hệ số beta của từng chứng khoán trong danh mục đầu tư như sau:
Danh mục CK
Vốn đầu tư (Trđ)
Hệ số beta(δ)
A
150
0,5
B
120
2,5
C
90
3,5
D
180
1,2
E
60
3,0
Yêu cầu:
1) Tính hệ số beta (β) c...
Bài tập 1: Công ty M đang xem xét việc đầu tư vào một trong 2 cổ phiếu thường. Dự tính xác suất và tỷ suất sinh lời
Cổ phiếu thường A Cổ phiếu thường B
Xác suất Tỷ suất sinh lời Xác suất Tỷ suất sinh lời
0,3
0,4
0,3
11%
15%
19%
0,2
0,3
0,3
0,2
-5%
6%
14%
22%
Dựa trên mức độ rủi ro và tỷ suất sinh lời, hãy cho biết công ty nên lựa chọn đầu tư cổ phiếu nào thì tốt hơn?
Giải- Tỷ suất sinh lời kỳ vọng (5) của 1 khoản đầu tư
Tính r
A
= 0,3x11% + 0,4x15% + 0,3x19% = 15%
r
B
= 0,2x-5% + 0,3x6% + 0,3x14% + 0,2x22% = 9,4%
- Đo lường rủi ro của từng khoản đầu tư bằng phương sai :
s
2
A
= 0,3x(11%-15%)
2
+ 0,4x(15%-15%)
2
+ 0,3x(19%-15%)
2
= 9,6
s
2
B
= 0,2x(5%-9,4%)
2
+ 0,3x(6%-9,4%)
2
+ 0,3x(14%-9,4%)
2
+ 0,2x(22%-9,4%)
2
= 45,44
- Hệ số phương sai (biến thiên)
CV
A
= Ö9,6 / 15% = 0,2 CV
B
= Ö45,44 / 9,4% = 0,72
So sánh 2 hệ số ta thấy mức độ rủi ro cổ phiếu A < cổ phiếu B = > chọn A
Bài tập 3: Ông A đang xem xét đầu tư vào hai loại cổ phiếu: X Y. Thông tin về tỷ suất sinh lời kỳ vọng và độ
lệch chuẩn tỷ suất sinh lời kỳ vọng của hai cổ phiếu trên như sau:
Chỉ tiêu Cổ phiếu X Cổ phiếu Y
Tỷ suất sinh lời kỳ vọng (%) 13,8 21,2
Độ lệch chuẩn (%) 3.6 9.5
Ông A quyết định đầu tư vào một danh mục trị giá 200 triệu đồng gồm 60% cổ phiếu X và 40% cổ phiếu Y. Với tư
cách là nhà tư vấn tài chính, bạn hãy giúp ông A xác định :
a. Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của danh mục đầu tư trên?
b. Rủi ro của danh mục đầu tư tăng hay giảm so với đầu tư vào một trong hai cổ phiếu cá biệt? Biết hệ số tương quan
tỷ suất sinh lời giữa hai cổ phiếu X và Y là 0,3.
Giải: a. Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của danh mục đầu tư trên?
r
e
= 60%x13,8 + 40%x21,2 = 16,76%
b. Rủi ro của danh mục đầu tư tăng hay giảm
- Ta có công thức => COV (A,B) = 0,3 x 3,6 x 9,5 = 10,26
- Phương sai của tỷ suất sinh lời của danh mục đầu tư:
= (0,6)
2
x(3,6)
2
+ (0,4)
2
x(9,5)
2
+ 2x0,6x0,4x10,26 = 24,0304
- Độ lệch chuẩn danh mục = 4,9%
- Hệ số phương sai của cổ phiếu X: CV
X
= 3,6/13,8 = 0,26
- Hệ số phương sai của cổ phiếu Y: CV
Y
= 9,5/21,2 = 0,45
- Hệ số phương sai của danh mục : CV
DM
= 4,9/16,76 = 0,2923
Rủi ro của danh mục tăng lên so với chỉ đầu tư vào cổ phiếu X & giãm đi so với chỉ đầu tư vào cổ phiếu Y
bài tập rủi ro và tỷ suất sinh lời - Trang 2
bài tập rủi ro và tỷ suất sinh lời - Người đăng: Quỳnh Si
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài tập rủi ro và tỷ suất sinh lời 9 10 30