Ktl-icon-tai-lieu

bài tập tài chính doanh nghiệp.

Được đăng lên bởi huythanh2112-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1018 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập tài chính doanh nghiệp - Tài sản cố định vốn cố định trong doanh nghiệp

Bài tập số 1
Căn cứ vào tài liệu sau đây tại doanh nghiệp sản xuất A (Đvt: triệu đồng).
1. Mua một máy công cụ đưa vào sử dụng, giá mua chưa có thuế GTGT: 40, thuế GTGT: 10%. Chi
phí vận chuyển lắp đặt hết: 2,1 trong đó thuế GTGT: 0,1. Thời hạn sử dụng 10 năm.
2. Mua một thiết bị sản xuất đưa vào sử dụng, giá thanh toán: 110. Chi phí lắp đặt, chạy thử thiết bị
theo hợp đồng giá chưa có thuế GTGT: 10,5, thuế GTGT: 5%, chiết khấu thương mại được hưởng:
0,5, thời hạn sử dụng 10 năm.
3. Nhận một phương tiện vận chuyển do Công ty K góp vốn kinh doanh, thời hạn 5 năm. Giá trị
được Hội đồng liên doanh thống nhất đánh giá: 240, chi phí trước khi đưa vào sử dụng: 1,2. Mỗi
năm khấu hao: 40,2.
4. Mua một thiết bị quản lý dưới hình thức trao đổi tương tự, nguyên giá: 240, đã khấu hao: 40%.
Thời hạn sử dụng 10%.
Yêu cầu:
1. Hãy xác định nguyên giá của TSCĐ trong trường hợp mua sắm trên?
2. Tính tổng số tiền trích khấu hao hàng năm của tất cả các TSCĐ nói trên?
Biết rằng: - DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
- DN tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng.

Hướng dẫn giải :
1/ Xác định NG của TSCĐ
- NGmáy công cụ = 40 + 2 = 42 (triệu đồng)
- NG thiết bị sx = 110 + 10,5 - 0,5 = 120 (triệu đồng)
- NG P/tiện VT = 240 + 1,2
= 241,2 (triệu đồng)
- NG TB quản lý = 240 - 240 x 40% = 144 (triệu đồng)
2/ Tính MK hàng năm
42
120
144
MK = +
+ 40,2 +
= 70,8 (triệu đồng)
10
10
10

Bài tập số 2
Doanh nghiệp nhập khẩu một thiết bị sản xuất, giá nhập tại cửa khẩu tính ra đồng Việt Nam: 200
triệu đồng, thuế suất thuế nhập khẩu: 20%, thuế suất thuế GTGT của hàng nhập khẩu: 10%, chi phí
vận chuyển về đến doanh nghiệp theo hoá đơn đặc thù (giá đã có thuế GTGT): 33 triệu đồng trong
đó thuế GTGT: 10%. Chi phí khác trước khi đưa TSCĐ vào sử dụng với giá chưa có thuế GTGT: 30
triệu đồng, thuế GTGT: 3 triệu đồng. Thời gian sử dụng hữu ích TSCĐ: 10 năm.
Yêu cầu:

1. Hãy xác định nguyên giá thiết bị mua sắm trong hai trường hợp tính thuế GTGT theo phương
pháp trực tiếp và khấu trừ.
2. Tính số tiền khấu hao TSCĐ hàng năm bằng các phương pháp:
a. Đường thẳng.
b. Số dư giảm dần kết hợp với phương pháp đường thẳng ở những năm cuối. (Biết rằng: Doanh
nghiệp tính thuế GTGT khấu trừ).

Hướng dẫn giải :
1. Xác định NG của TSCĐ
- Nếu DN nộp thuế GTGT trực tiếp NG Tb = 200 + 40 + 240 * 10% + 33 + 30 + 3 = 330 (triệu đồng)
- Nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT khấu trừ NG Tb = 200 + 40 + 30 + 30 = 300 (triệu đồng)
2. ...
Bài tập tài chính doanh nghiệp - Tài sản cố định vốn cố định trong doanh nghiệp
Bài tập số 1
Căn cứ vào tài liệu sau đây tại doanh nghiệp sản xuất A (Đvt: triệu đồng).
1. Mua một máy công cụ đưa vào sử dụng, giá mua chưa thuế GTGT: 40, thuế GTGT: 10%. Chi
phí vận chuyển lắp đặt hết: 2,1 trong đó thuế GTGT: 0,1. Thời hạn sử dụng 10 năm.
2. Mua một thiết bị sản xuất đưa vào sử dụng, giá thanh toán: 110. Chi phí lắp đặt, chạy thử thiết bị
theo hợp đồng giá chưa thuế GTGT: 10,5, thuế GTGT: 5%, chiết khấu thương mại được hưởng:
0,5, thời hạn sử dụng 10 năm.
3. Nhận một phương tiện vận chuyển do Công ty K góp vốn kinh doanh, thời hạn 5 năm. Giá trị
được Hội đồng liên doanh thống nhất đánh giá: 240, chi phí trước khi đưa vào s dụng: 1,2. Mỗi
năm khấu hao: 40,2.
4. Mua một thiết bị quản dưới hình thức trao đổi tương tự, nguyên giá: 240, đã khấu hao: 40%.
Thời hạn sử dụng 10%.
Yêu cầu:
1. Hãy xác định nguyên giá của TSCĐ trong trường hợp mua sắm trên?
2. Tính tổng số tiền trích khấu hao hàng năm của tất cả các TSCĐ nói trên?
Biết rằng: - DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
- DN tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng.
Hướng dẫn giải :
1/ Xác định NG của TSCĐ
- NGmáy công cụ = 40 + 2 = 42 (triệu đồng)
- NG thiết bị sx = 110 + 10,5 - 0,5 = 120 (triệu đồng)
- NG P/tiện VT = 240 + 1,2 = 241,2 (triệu đồng)
- NG TB quản lý = 240 - 240 x 40% = 144 (triệu đồng)
2/ Tính MK hàng năm
42 120 144
MK = + + 40,2 + = 70,8 (triệu đồng)
10 10 10
Bài tập số 2
Doanh nghiệp nhập khẩu một thiết bị sản xuất, giá nhập tại cửa khẩu tính ra đồng Việt Nam: 200
triệu đồng, thuế suất thuế nhập khẩu: 20%, thuế suất thuế GTGT của hàng nhập khẩu: 10%, chi phí
vận chuyển về đến doanh nghiệp theo hoá đơn đặc thù (giá đã thuế GTGT): 33 triệu đồng trong
đó thuế GTGT: 10%. Chi phí khác trước khi đưa TSCĐ vào sử dụng với giá chưa có thuế GTGT: 30
triệu đồng, thuế GTGT: 3 triệu đồng. Thời gian sử dụng hữu ích TSCĐ: 10 năm.
Yêu cầu :
bài tập tài chính doanh nghiệp. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập tài chính doanh nghiệp. - Người đăng: huythanh2112-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
bài tập tài chính doanh nghiệp. 9 10 178