Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1

Được đăng lên bởi Trang Nancy
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2301 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bài tập tài chính doanh nghiệp - Tài sản cố định vốn cố định
trong doanh nghiệp

Bài tập số 1
Căn cứ vào tài liệu sau đây tại doanh nghiệp sản xuất A (Đvt: triệu
đồng).
1. Mua một máy công cụ đưa vào sử dụng, giá mua chưa có thuế
GTGT: 40, thuế GTGT: 10%. Chi phí vận chuyển lắp đặt hết: 2,1 trong
đó thuế GTGT: 0,1. Thời hạn sử dụng 10 năm.
2. Mua một thiết bị sản xuất đưa vào sử dụng, giá thanh toán: 110.
Chi phí lắp đặt, chạy thử thiết bị theo hợp đồng giá chưa có thuế
GTGT: 10,5, thuế GTGT: 5%, chiết khấu thương mại được hưởng:
0,5, thời hạn sử dụng 10 năm.
3. Nhận một phương tiện vận chuyển do Công ty K góp vốn kinh
doanh, thời hạn 5 năm. Giá trị được Hội đồng liên doanh thống nhất
đánh giá: 240, chi phí trước khi đưa vào sử dụng: 1,2. Mỗi năm khấu
hao: 40,2.
4. Mua một thiết bị quản lý dưới hình thức trao đổi tương tự, nguyên
giá: 240, đã khấu hao: 40%. Thời hạn sử dụng 10%.
Yêu cầu:
1. Hãy xác định nguyên giá của TSCĐ trong trường hợp mua sắm
trên?
2. Tính tổng số tiền trích khấu hao hàng năm của tất cả các TSCĐ
nói trên?
Biết rằng: - DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
- DN tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng.

Hướng dẫn giải :
1/ Xác định NG của TSCĐ
- NGmáy công cụ = 40 + 2 = 42 (triệu đồng)
- NG thiết bị sx = 110 + 10,5 - 0,5 = 120 (triệu đồng)
- NG P/tiện VT = 240 + 1,2
= 241,2 (triệu đồng)
- NG TB quản lý = 240 - 240 x 40% = 144 (triệu đồng)
2/ Tính MK hàng năm
42
120
144
MK = +
+ 40,2 +
= 70,8 (triệu đồng)
10
10
10

Bài tập số 2
Doanh nghiệp nhập khẩu một thiết bị sản xuất, giá nhập tại cửa
khẩu tính ra đồng Việt Nam: 200 triệu đồng, thuế suất thuế nhập
khẩu: 20%, thuế suất thuế GTGT của hàng nhập khẩu: 10%, chi phí
vận chuyển về đến doanh nghiệp theo hoá đơn đặc thù (giá đã có
thuế GTGT): 33 triệu đồng trong đó thuế GTGT: 10%. Chi phí khác
trước khi đưa TSCĐ vào sử dụng với giá chưa có thuế GTGT: 30 triệu
đồng, thuế GTGT: 3 triệu đồng. Thời gian sử dụng hữu ích TSCĐ: 10
năm.
Yêu cầu:
1. Hãy xác định nguyên giá thiết bị mua sắm trong hai trường hợp
tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và khấu trừ.
2. Tính số tiền khấu hao TSCĐ hàng năm bằng các phương pháp:
a. Đường thẳng.
b. Số dư giảm dần kết hợp với phương pháp đường thẳng ở
những năm cuối. (Biết rằng: Doanh nghiệp tính thuế GTGT khấu trừ).

Hướng dẫn giải :

1. Xác định NG của TSCĐ
- Nếu DN nộp thuế GTGT trực tiếp NG Tb = 200 + 40 + 240 * 10% +
33 + 30 + 3 = 330 (triệu đồng)
- Nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT khấu trừ NG Tb = 200 + 40 + 30
+ 30 = 300 (triệu đồng)
2....
Bài tập tài chính doanh nghiệp - Tài sản cố định vốn cố định
trong doanh nghiệp
Bài tập s ố 1
Căn cứ vào tài liệu sau đây tại doanh nghiệp sản xuất A (Đvt: triệu
đồng).
1. Mua một máy công c đưa vào sử dụng, giá mua chưa thuế
GTGT: 40, thuế GTGT: 10%. Chi phí vận chuyển lắp đặt hết: 2,1 trong
đó thuế GTGT: 0,1. Thời hạn sử dụng 10 năm.
2. Mua một thiết bị sản xuất đưa o sử dụng, g thanh toán: 110.
Chi phí lắp đặt, chạy thử thiết bị theo hợp đồng giá chưa thuế
GTGT: 10,5, thuế GTGT: 5%, chiết khấu thương mại được hưởng:
0,5, thời hạn sử dụng 10 năm.
3. Nhận một phương tiện vận chuyển do Công ty K góp vốn kinh
doanh, thời hạn 5 năm. G tr được Hội đồng liên doanh thống nhất
đánh giá: 240, chi p trước khi đưa vào sử dụng: 1,2. Mỗi năm khấu
hao: 40,2.
4. Mua một thiết bị quản dưới hình thức trao đổi tương tự, nguyên
giá: 240, đã khấu hao: 40%. Thời hạn sử dụng 10%.
Yêu cầu:
1. Hãy xác định nguyên giá của TSCĐ trong trường hợp mua sắm
trên?
2. Tính tổng số tiền trích khấu hao hàng năm của tt cả các TSCĐ
nói trên?
Biết rằng: - DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
- DN tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng.
BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 - Người đăng: Trang Nancy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 9 10 941