Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tài chính doanh nghiệp HP2

Được đăng lên bởi Vân Bear
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2728 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 6: Bài tập về chi phí sử dụng vốn
Bài 6.1.
Cơ cấu vốn tối ưu của công ty cổ phần Xuân Tùng kinh doanh trong ngành xi
măng và vật liệu xây dựng bao gồm nợ dài hạn là 50% và cổ phiếu thường là 50%. Thoả
thuận với ngân hàng cho phép công ty có thể vay với mức lãi suất sau: Số lượng vay nhỏ
hơn 800.000$ thì lãi suất là 8%, nếu lớn hơn thì lãi suất là 12%. Trong năm tới công ty kỳ
vọng thu được khoản lãi ròng là 3.000.000$, trong số này phần chia cổ tức là 2.000.000$.
Giá cổ phiếu thường hiện này là 24$, chi phí phát hành cổ phiếu thường mới là 10%, cổ
tức năm ngoái là 3,4$, công ty mong muốn tỷ lệ tăng trưởng cổ tức là 7%. Được biết thuế
thu nhập của công ty là 25%.
Yêu cầu:
1. Hãy xác định các điểm gãy ?
2. Hãy xác định chi phí cận biên sử dụng vốn ?
Bài 6.2.
Công ty FEC sử dụng nợ vay và cổ phiếu thường. Công ty có thể vay vốn với số
lượng vô hạn tại mức lãi suất là 10% miễn là tình hình tài chính của công ty đạt được kết
cấu vốn tối ưu. Đó là 45% nợ và 55% cổ phiếu thường. Lợi tức một cổ phần của công ty
vẫn giữa ở mức 2$/ cổ phần. Công ty mong muốn tỷ lệ tăng trưởng cổ tức là 4%. Giá cổ
phiếu của công ty là 25$/ cổ phiếu. Công ty phát hành cổ phiếu thường mới với giá ròng
là 20$/ cổ phần ( sau khi đã trừ đi chi phí phát hành ). Thuế suất thuế thu nhập doanh
nghiệp là 40% và công ty mong muốn trong năm nay sẽ đạt được 100 triệu $ lợi nhuận
sau thuế .
Công ty có hai dự án đầu tư:
- Dự án A với tổng vốn đầu tư là 200 triệu $ và có IRR là 13%
- Dự án B với tổng vốn đầu tư là 125 triệu $ và có IRR là 10%
Tất cả các dự án tiểm năng của công ty có mức rủi ro trung bình.
Yêu cầu:
1. Hãy xác định chi phí sử dụng vốn cổ phiếu thường mới?
2. Hãy xác định chi phí sử dụng vốn cận biên.
Bài 6.3:
Tổng tài sản của công ty DEXTER tháng 1/2005 là 270 triệu USD. Công ty có kết
cấu vốn hiện nay được coi là tối ưu như sau( biết răng trong đó không có nợ ngắn hạn )
+ Nợ dài hạn là 135 triệu $
+ Cổ phiếu thường là 135 triệu $
Tổng cộng

270 triệu $
1

Công ty phát hành trái phiếu mới với mức lãi suất là 10%/ năm ( mỗi năm trả lãi
một lần ở cuối năm ) và bán ra bằng mệnh giá. Giá hiện hành của cổ phiếu thường là 60$/
1 cổ phần. Giá ròng là 54$/ cổ phần. Tỷ suất sinh lời mà cổ đông đòi hỏi dự tính là 12%.
Trong đó, tỷ suất lợi tức cổ phần là 4% và tỷ lệ tăng trưởng cổ tức kỳ vọng là 8% ( cổ tức
kỳ vọng năm tới là 2,4$, do vậy, 2,4$ : 60$ = 4% . Lợi nhuận để lại dự tính là 13,5 triệu
$. Thuế TNDN là 40%. Biết rằng việc đầu tư mở rộng phần lớn vào TSCĐ là 135 triệu $.
Yêu cầ...
Chương 6: Bài tập về chi phí sử dụng vốn
Bài 6.1.
cấu vốn tối ưu của công ty cổ phần Xuân Tùng kinh doanh trong ngành xi
măng vật liệu xây dựng bao gồm ndài hạn 50% cổ phiếu thường 50%. Thoả
thuận với ngân hàng cho phép công ty thể vay với mứci suất sau: Số lượng vay nhỏ
hơn 800.000$ thì lãi suất là 8%, nếu lớn hơn thì lãi suất là 12%. Trong năm tới công ty kỳ
vọng thu được khoản lãi ròng là 3.000.000$, trong số này phần chia cổ tức là 2.000.000$.
Giá cổ phiếu thường hiện này 24$, chi phí phát nh cổ phiếu thường mới là 10%, cổ
tức năm ngoái là 3,4$, công ty mong muốn tỷ lệ tăng trưởng cổ tức là 7%. Được biết thuế
thu nhập của công ty là 25%.
Yêu cầu:
1. Hãy xác định các điểm gãy ?
2. Hãy xác định chi phí cận biên sử dụng vốn ?
Bài 6.2.
Công ty FEC s dụng nợ vay c phiếu thường. Công ty thể vay vốn với s
lượng hạn tại mức lãi suất là 10% miễn tình hình tài chính của công ty đạt được kết
cấu vốn tối ưu. Đó 45% nợ 55% cổ phiếu thường. Lợi tức một cổ phần của công ty
vẫn giữa mức 2$/ cổ phần. Công ty mong muốn tỷ lệ tăng trưởng cổ tức 4%. Giá cổ
phiếu của công ty 25$/ cổ phiếu. Công ty phát hành cổ phiếu thường mới với giá ròng
20$/ c phần ( sau khi đã trừ đi chi phí phát hành ). Thuế suất thuế thu nhập doanh
nghiệp 40% công ty mong muốn trong năm nay sẽ đạt được 100 triệu $ lợi nhuận
sau thuế .
Công ty có hai dự án đầu tư:
- Dự án A với tổng vốn đầu tư là 200 triệu $ và có IRR là 13%
- Dự án B với tổng vốn đầu tư là 125 triệu $ và có IRR là 10%
Tất cả các dự án tiểm năng của công ty có mức rủi ro trung bình.
Yêu cầu:
1. Hãy xác định chi phí sử dụng vốn cổ phiếu thường mới?
2. Hãy xác định chi phí sử dụng vốn cận biên.
Bài 6.3:
Tổng tài sản của công ty DEXTER tháng 1/2005 270 triệu USD. Công ty có kết
cấu vốn hiện nay được coi là tối ưu như sau( biết răng trong đó không có nợ ngắn hạn )
+ Nợ dài hạn là 135 triệu $
+ Cổ phiếu thường là 135 triệu $
Tổng cộng 270 triệu $
1
Bài tập tài chính doanh nghiệp HP2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tài chính doanh nghiệp HP2 - Người đăng: Vân Bear
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài tập tài chính doanh nghiệp HP2 9 10 51