Ktl-icon-tai-lieu

bài tập tài chính doanh ngiệp

Được đăng lên bởi hong-hoang1
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 6559 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài tập môn tài chính doanh nghiệp

Bài tập môn tài chính doanh nghiệp
Chương 1
Câu hỏi:
Câu 1. Mục tiêu của quản trị tài chính là gì? Tại sao chỉ tiêu giá trị thị trường gia tăng của
vốn chủ sở hữu (MVA) lại là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá thành tích của các nhà quản trị
tài chính.
Câu 2. Tối đa hóa giá trị công ty là mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn, nếu một quyết định làm
giá thị trường của cổ phiếu tăng từ 20 ngàn đồng lên 25 ngàn trong 6 tháng và sau đó lên 30
ngàn sau 5 năm, trong khi một quyết định khác không làm cho giá cổ phiếu tăng nhưng sau
đó sẽ tăng lên 50 ngàn đồng sau 5 năm, theo anh (chị) hành động nào là tốt hơn?
Câu 3. Hàng năm các doanh nghiệp phải công bố các thông tin của mình trong các báo cáo
tài chính nào? Ai là người sẽ sử dụng các thông tin đó, và họ sử dụng để làm gì?
Câu 4. Trình bày sự khác biệt giữa chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế - Lợi nhuận ròng (EAT)
trong báo cáo kết quả kinh doanh với chỉ tiêu dòng tiền ròng (NCF)
Câu 5. Trình bày sự khác biệt giữa chỉ tiêu lợi nhuận hoạt động thuần sau thuế (NOPAT) và
chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (EAT). Việc doanh nghiệp sử dụng nợ để tài trợ cho hoạt động
kinh doanh có tác động như thế nào đối với 2 chỉ tiêu này?
Câu 6. Dòng tiền tự do là gì (FCF)? Là nhà đầu tư bạn quan tâm nhiều hơn tới FCF hay
EAT? Tại sao?
Bài tập
Bài 1.1. Số liệu trong báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 của công ty ABC cho biết: Lợi
nhuận sau thuế (EAT) là: 210 tỷ, lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT): 400 tỷ, thuế suất
thuế thu nhập doanh nghiệp: 25%, cho biết doanh thu bán hàng, chi phí hoạt động và chi phí
lãi vay trong năm của công ty là bao nhiêu? Biết chi phí hoạt động bằng 60 % doanh thu
(1.000 tỷ; 600 tỷ; 120 tỷ)
Bài 1.2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 của công ty Thăng Long cho biết lợi nhuận
trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) là 80 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế (EAT): 30 tỷ
đồng, lãi vay: 5 tỷ, thuế suất thu nhập doanh nghiệp: 25%, cho biết chi phí khấu hao tài sản
cố định và EBIT trong năm của công ty là bao nhiêu? (35 tỷ; 45 tỷ)
Bài 1.3. Trong bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2008 cho biết lợi nhuận giữ lại đầu năm: 25
tỷ, cuối năm 30 tỷ, lợi nhuận sau thuế năm 2008 là: 60 tỷ, cho biết lợi nhuận dùng để trả cổ
tức cho cổ đông trong năm 2008 là bao nhiêu?
Bài 1.4. Trong báo cáo lợi nhuận giữ lại cho biết công ty A đã chi trả cổ tức cho cổ phiếu
thường là: 35 tỷ đồng, lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán đầu năm: 12 tỷ, cuối năm:
15 tỷ, cho biết lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức của...
Bài tập môn tài chính doanh nghiệp
bài tập tài chính doanh ngiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập tài chính doanh ngiệp - Người đăng: hong-hoang1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
bài tập tài chính doanh ngiệp 9 10 898