Ktl-icon-tai-lieu

bài tập tài chính quốc tế

Được đăng lên bởi Cáo Zà
Số trang: 183 trang   |   Lượt xem: 2082 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dạng 1: TÍNH TỶ GIÁ CHÉO
1.1 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng
tiền yết giá
1.2 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng
tiền định giá
1.3 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền dựa vào đồng thứ ba
mà đồng thứ ba là định giá với đồng tiền này nhưng
lại là yết giá với đồng tiền kia

1.1 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng dựa
vào đồng tiền yết giá
Công thức tổng quát về tỷ giá nghịch đảo
X/Y = a-b vậy Y/X = ?
-

DmX/Y=a nghĩa là ngân hàng muốn mua 1 đơn vị X thì cần bán a đơn vị Y. Vậy
khi NH bán 1 đơn vị Y sẽ mua được 1/a đơn vị X => DbY/X = 1/a

-

DbX/Y=b nghĩa là khi ngân hàng bán 1 đơn vị X thì sẽ mua được b đơn vị Y. Vậy
khi NH muốn mua 1 đơn vị Y thì phải bán 1/b đơn vị X => DmY/X = 1/b
Vậy nếu X/Y = a-b thì tỷ giá nghịch đảo Y/X sẽ là Y/X = 1/b-1/a

1.1 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng dựa
vào đồng tiền yết giá
Thị trường thông báo:
X/Y = a/b
X/Z = c/d
Tính tỷ giá chéo: Y/Z và Z/Y

1.1Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng dựa
vào đồng yết giá
Ta có : - X/Y = a/b
- X/Z = c/d

Tính tỷ giá: - Y/Z
- Z/Y

Dm Y /Z = Dm Y/ X * Dm X /Z =

1

* Dm X /Z =

c

Db X/Y
b
1
d
Db Y /Z = Db Y/ X * Db X /Z =
* Db X /Z =
Dm X/Y
a
c
a
Y/Z =

b

d
a

=> Z / Y =

d

b
c

1.1Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng
dựa vào đồng yết giá


Ví dụ 1:
Thị trường thông báo
USD/CHF = 1,1807/74
USD/HKD = 7,7515/85
Tính tỷ giá CHF/HKD; HKD/CHF

1.1Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng
dựa vào đồng yết giá
Dm CHF/HKD = Dm CHF/USD* Dm USD/HKD
= Dm CHF/USD*Dm USD/HKD
= (1/1,1874)*7,7515=6,5281
Db CHF/HKD = Db CHF/USD*Db USD/HKD
= (1/1,1807)*7,7585= 6,5711
CHF/HKD = 6,5281-6,5711
HKD/CHF = 1/6,5711-1/6,5281 = 0,1521-0,1531

CHF/USD = 1,1807/74
HKD/USD = 7,7515/85
Dm CHF / HKD  Dm CHF / USD * Dm USD / HKD
1
7 , 7515


 6 , 5281
* Dm USD / HKD
Db USD / CHF
1 ,1874
Db CHF / HKD  Db CHF / USD * Db USD / HKD
1

 7 , 7585
* Db USD / HKD
Dm USD / CHF
1 ,1807
 CHF / HKD



 HKD / CHF



6 , 5281 / 6 , 5711
1
6 , 5711
1
6 , 5281

 6 , 5711

 0 ,1521 / 0 ,1531

1.2 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền
cùng dựa vào đồng tiền định giá
Thị trường thông báo
X/Z = a/b
Y/Z = c/d
Tính tỷ giá X/Y; Y/X

1.2 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng
dựa vào đồng định giá
X/Z = a/b
Y/Z = c/d
Dm X / Y = Dm X / Z * Dm Z / Y = Dm X / Z *

Db X / Y = Db X / Z * Db Z / Y = Db X / Z *

X /Y =

a
d

b
c

=> Y / X =

c
b

d
a

1
a
=
Db Y / Z
d

1
b
=
Dm Y / Z
c

1.2 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền
cùng dựa vào đồng định giá


Ví dụ 2
Thị trường thông báo
GBP/USD = 2,0345/15
EUR/USD= 1,4052/...
Dạng 1: TÍNH TỶ GIÁ CHÉO
1.1 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng
tiền yết giá
1.2 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng
tiền định giá
1.3 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền dựa vào đồng thứ ba
mà đồng thứ ba là định giá với đồng tiền này nhưng
lại là yết giá với đồng tiền kia
bài tập tài chính quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập tài chính quốc tế - Người đăng: Cáo Zà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
183 Vietnamese
bài tập tài chính quốc tế 9 10 356