Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tài chính

Được đăng lên bởi chirstlong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3615 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập tính Z
Bài 1:
Xác định hệ số Z và nhận xét, khi tình hình tài chính công ty A như sau:
• BEP là 15%
• Tỷ lệ nợ là 60% trong đó nợ ngắn hạn là 50% tổng nợ.
• Lãi suất khoản nợ bình quân là 12%/ năm
• Thu nhập và chi phí khác bằng không.
• Thuế thu nhập của công ty là 25%.
• Chỉ số P/E là 8.
• Giá trị số sách của một cổ phiếu là 10.000 đồng.
• Số lượng cổ phiếu hiện có là 10 triệu.
• Hiệu quả sử dụng tổng tài sản là 3 lần.
• Tỷ số thanh toán hiện thời là 1,5.
• Tỷ lệ chi trả cổ tức là 30%.
Bài 2 :
 Moät döï aùn ñaàu tö co söùc sinh lôïi treân toång taøi saûn laø 10%. Thueá thu nhaäp cuûa
doanh nghieäp laø 28%. Thu nhaäp vaø chi phí khaùc baèng khoâng. Döï aùn coù 3
phöông aùn taøi trôï nhö sau:
1. Toaøn boä taøi saûn ñöôïc taøi trôï baèng voán chuû sôû höõu.
2. Tyû leä nôï laø 40%
3. Tyû leä nôï laø 70%.
 Haõy xaùc ñònh coâng thöùc tính ROE theo BEP, tyû leä nôï, thueá suaát thueá thu nhaäp
vaø laõi vay?
 Tính ROE cho töøng phöông aùn trong töøng tröôønmg hôïp laõi vay sau: 7%; 10%
vaø 13%?
 Haõy nhaän xeùt veà moái quan heä giöõa ROE vôùi BEP, D/A, Thueá vaø laõi vay?
Bài 3:
Moät döï aùn ñaàu tö coù giaù baùn moät ñôn vò saûn phaåm laø 7.000 USD, Bieán phí moät
ñôn vò saûn phaåm laø 4.000 USD. Toång chi phí baát bieán laø 1.500.000 USD.
1. Xaùc ñònh saûn luôïng vaø doanh thu hoøa voán lôøi loã?
2. Neáu ñònh phí haïch toaùn laø 900.000 USD, Xaùc ñònh saûn luôïng vaø doanh thu hoøa
voán tieàn maët?
3. Neáu ngaân quyõ döï truø traû nôï laø 1.200.000 USD, Xaùc ñònh saûn luôïng vaø doanh
thu hoøa voán traû nôï?
4. Neáu saûn löôïng kyø voïng cuûa döï aùn laø 800 saûn phaåm haõy tính DOL cho saûn
löôïng naøy?
5. Neáu laõi vay phaûi traû haøng naêm laø 450.000 USD tính DFL vaø DTL cho saûn
löôïng kyø voïng?
6. Neáu bieát doanh thu bieán ñoäng toái ña laø 10% vaø mong muoán lôïi nhuaän roøng cuûa
coâng ty bieán ñoäng toái ña laø 100% thì DTL toái ña cuûa döï aùn neân laø bao nhieâu?
Neáu DOL khoâng ñoåi thì DFL toái ña laø bao nhieâu, khi ñoù I toái ña phaûi thanh

toaùn laø bao nhieâu? Vaø neáu laõi suaát laø 7%/ naêm thì toång nôï toái ña cuûa döï aùn neân
laø bao nhieâu?

...
Bài tập tính Z
Bài 1:
Xác định hệ số Z và nhận xét, khi tình hình tài chính công ty A như sau:
BEP là 15%
Tỷ lệ nợ là 60% trong đó nợ ngắn hạn là 50% tổng nợ.
Lãi suất khoản nợ bình quân là 12%/ năm
Thu nhập và chi phí khác bằng không.
Thuế thu nhập của công ty là 25%.
Chỉ số P/E là 8.
Giá trị số sách của một cổ phiếu là 10.000 đồng.
Số lượng cổ phiếu hiện có là 10 triệu.
Hiệu quả sử dụng tổng tài sản là 3 lần.
Tỷ số thanh toán hiện thời là 1,5.
Tỷ lệ chi trả cổ tức là 30%.
Bài 2 :
Moät döï aùn ñaàu tö co söùc sinh lôïi treân toång taøi saûn laø 10%. Thueá thu nhaäp cuûa
doanh nghieäp laø 28%. Thu nhaäp vaø chi phí khaùc baèng khoâng. Döï aùn coù 3
phöông aùn taøi trôï nhö sau:
1. Toaøn boä taøi saûn ñöôïc taøi trôï baèng voán chuû sôû höõu.
2. Tyû leä nôï laø 40%
3. Tyû leä nôï laø 70%.
Haõy xaùc ñònh coâng thöùc tính ROE theo BEP, tyû leä nôï, thueá suaát thueá thu nhaäp
vaø laõi vay?
Tính ROE cho töøng phöông aùn trong töøng tröôønmg hôïp laõi vay sau: 7%; 10%
vaø 13%?
Haõy nhaän xeùt veà moái quan heä giöõa ROE vôùi BEP, D/A, Thueá vaø laõi vay?
Bài 3:
Moät döï aùn ñaàu tö coù giaù baùn moät ñôn vò saûn phaåm laø 7.000 USD, Bieán phí moät
ñôn vò saûn phaåm laø 4.000 USD. Toång chi phí baát bieán laø 1.500.000 USD.
1. Xaùc ñònh saûn luôïng vaø doanh thu hoøa voán lôøi loã?
2. Neáu ñònh phí haïch toaùn laø 900.000 USD, Xaùc ñònh saûn luôïng vaø doanh thu hoøa
voán tieàn maët?
3. Neáu ngaân quyõ döï truø traû nôï laø 1.200.000 USD, Xaùc ñònh saûn luôïng vaø doanh
thu hoøa voán traû nôï?
4. Neáu saûn löôïng kyø voïng cuûa döï aùn laø 800 saûn phaåm haõy tính DOL cho saûn
löôïng naøy?
5. Neáu laõi vay phaûi traû haøng naêm laø 450.000 USD tính DFL vaø DTL cho saûn
löôïng kyø voïng?
6. Neáu bieát doanh thu bieán ñoäng toái ña laø 10% vaø mong muoán lôïi nhuaän roøng cuûa
coâng ty bieán ñoäng toái ña laø 100% thì DTL toái ña cuûa döï aùn neân laø bao nhieâu?
Neáu DOL khoâng ñoåi thì DFL toái ña laø bao nhieâu, khi ñoù I toái ña phaûi thanh
Bài tập tài chính - Trang 2
Bài tập tài chính - Người đăng: chirstlong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập tài chính 9 10 245