Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thanh toán quốc tê

Được đăng lên bởi hoaiandang2306
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 669 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ Chương 1: Tỷ giá hối đoái 1. Tính tỷ giá
chéo từ các tỷ giá đang được yết sau: a. USD/EUR; b. JPY/VND; c. THB/VND;
d. AUD/VND; SGD/VND USD/VND : 20160 – 20220 EUR/VND : 27660 –
27740 AUD/VND : 28370 – 28430 JPY/VND : 220 – 225 SGD/VND : 15240 –
15280 2. Một doanh nghiệp có đang có 15000EUR, sẽ dùng số EUR này giao
dịch với ngân hàng đang yết giá như ở câu 1 để mua lại 8700 USD. Sau giao dịch
này doanh nghiệp sẽ còn lại bao nhiêu EUR? 3. Một doanh nghiệp ký hợp đồng
mua ngoại tệ kỳ hạn của ngân hàng theo kiểu Option với những nội dung cơ bản
sau: Ngày ký hợp đồng: 01/9/2010 Loại và lượng ngoại tệ giao dịch:
45.000USD Tỷ giá theo hợp đồng : 20.100VND/USD Ngày chuyển giao ngoại
tệ: 01/12/2010 Phí “mua quyền chọn” doanh nghiệp phải trả cho ngân hàng là
5.000.000đồng. Hỏi: Khi đến hạn chuyển giao ngoại tệ, tỷ giá giao ngay là bao
nhiệu thì doanh nghiệp sẽ không thực hiện viện mua ngoại tệ theo hợp đồng? Và
với tỷ giá là bao nhiêu thì doanh nghiệp sẽ yêu cầu ngân hàng giao ngoại tệ cho
mình theo hợp đồng? Chương 2: Hối phiếu 1. Lập hối phiếu theo các thông tin,
mẫu và chứng từ sau: a. Ngân hàng phát hành L/C : ACB HCMC b. Ngày phát
hành L/C: ngày 12 tháng 6 năm 2010 c. Invoice (đính kèm), các thông tin khác
tìm từ chứng từ đính kèm này.
2. Chương 3: Bộ chứng từ thương mại 1. Cho chứng từ như đính kèm ngay dưới
đây.
3. Yêu cầu cho biết các thông tin sau: a. Chứng từ này tên gọi là gì? b. Do đơn vị
nào phát hành? c. Khi nào và trong điều kiên nào đơn vị đó mới phát hành chứng
từ này? d. Người được nhận chứng từ này từ đơn vị phát hành là ai? e. Ngày hàng
được giao lên tàu?
4. f. Ngày ký phát hành? g. Số của chứng từ? h. Cảng xuất phát, cảng đến? i. Liệt kê
các thông tin cơ bản về hàng hoá theo chứng từ này? j. Theo chứng từ này, khi
hàng đến cảng nhập khẩu ai sẽ là người đầu tiên có quyền nhận lệnh giao hàng? k.
Nhà nhập khẩu có cần được ký hậu chứng từ này để được quyền nhận lệnh giao
hàng (D/O) hay không? l. Thông thường mốc thời gian nào trên chứng từ này
(ngày mấy) sẽ được dùng làm mốc tính cho hoạt động thanh toán? 2. Cho hợp
đồng như dưới đây, yêu cầu lập Invoice, packing list với giả định hàng giao ngày
28/2/2007 và giao đúng 100% sản lượng ký trên hợp đồng. SALES CONTRACT
No: CP 03614.0075 Date: Jan.22,2007 SELLER : …EXIM 243 MINH KHAI,
HANOI, VIETNAM BUYER : TALOCA CHOLLERSTRASSE 4 P.O BOX 859
CH – 6301 ZUG SWITZERLAND TWO PARTIES HAVE AGREED TO SIGN
THE CONTRACT WITH THE TERMS AND CONDITIONS AS FOLLOWS :
1. COMMODITY : ...
1. BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ Chương 1: Tỷ giá hối đoái 1. Tính tỷ giá
chéo từ các tỷ giá đang được yết sau: a. USD/EUR; b. JPY/VND; c. THB/VND;
d. AUD/VND; SGD/VND USD/VND : 20160 – 20220 EUR/VND : 27660 –
27740 AUD/VND : 28370 – 28430 JPY/VND : 220 – 225 SGD/VND : 15240 –
15280 2. Một doanh nghiệp có đang có 15000EUR, sẽ dùng số EUR này giao
dịch với ngân hàng đang yết giá như ở câu 1 để mua lại 8700 USD. Sau giao dịch
này doanh nghiệp sẽ còn lại bao nhiêu EUR? 3. Một doanh nghiệp ký hợp đồng
mua ngoại tệ kỳ hạn của ngân hàng theo kiểu Option với những nội dung cơ bản
sau: Ngày ký hợp đồng: 01/9/2010 Loại và lượng ngoại tệ giao dịch:
45.000USD Tỷ giá theo hợp đồng : 20.100VND/USD Ngày chuyển giao ngoại
tệ: 01/12/2010 Phí “mua quyền chọn” doanh nghiệp phải trả cho ngân hàng là
5.000.000đồng. Hỏi: Khi đến hạn chuyển giao ngoại tệ, tỷ giá giao ngay là bao
nhiệu thì doanh nghiệp sẽ không thực hiện viện mua ngoại tệ theo hợp đồng? Và
với tỷ giá là bao nhiêu thì doanh nghiệp sẽ yêu cầu ngân hàng giao ngoại tệ cho
mình theo hợp đồng? Chương 2: Hối phiếu 1. Lập hối phiếu theo các thông tin,
mẫu và chứng từ sau: a. Ngân hàng phát hành L/C : ACB HCMC b. Ngày phát
hành L/C: ngày 12 tháng 6 năm 2010 c. Invoice (đính kèm), các thông tin khác
tìm từ chứng từ đính kèm này.
2. Chương 3: Bộ chứng từ thương mại 1. Cho chứng từ như đính kèm ngay dưới
đây.
3. Yêu cầu cho biết các thông tin sau: a. Chứng từ này tên gọi là gì? b. Do đơn vị
nào phát hành? c. Khi nào và trong điều kiên nào đơn vị đó mới phát hành chứng
từ này? d. Người được nhận chứng từ này từ đơn vị phát hành là ai? e. Ngày hàng
được giao lên tàu?
4. f. Ngày ký phát hành? g. Số của chứng từ? h. Cảng xuất phát, cảng đến? i. Liệt kê
các thông tin cơ bản về hàng hoá theo chứng từ này? j. Theo chứng từ này, khi
hàng đến cảng nhập khẩu ai sẽ là người đầu tiên có quyền nhận lệnh giao hàng? k.
Nhà nhập khẩu có cần được ký hậu chứng từ này để được quyền nhận lệnh giao
hàng (D/O) hay không? l. Thông thường mốc thời gian nào trên chứng từ này
(ngày mấy) sẽ được dùng làm mốc tính cho hoạt động thanh toán? 2. Cho hợp
đồng như dưới đây, yêu cầu lập Invoice, packing list với giả định hàng giao ngày
28/2/2007 và giao đúng 100% sản lượng ký trên hợp đồng. SALES CONTRACT
No: CP 03614.0075 Date: Jan.22,2007 SELLER : …EXIM 243 MINH KHAI,
HANOI, VIETNAM BUYER : TALOCA CHOLLERSTRASSE 4 P.O BOX 859
CH – 6301 ZUG SWITZERLAND TWO PARTIES HAVE AGREED TO SIGN
THE CONTRACT WITH THE TERMS AND CONDITIONS AS FOLLOWS :
1. COMMODITY : VIET NAM ROBUSTA COFFEE BEANS GRADE 1 2.
SPECIFICATION: Moisture : 12.5% Max Foreign Matter : 0.5% Max Black and
Broken: 1% max Bean size: 90% min above screen 16 Free from fermented and
mouldy beans. 3. QUANTITY : 251.520 MTS ( more or less 0.5%) 4. PRICE :
1,440.00 USD/MT, FOB HOCHIMINH. 5. PACKING : In jute new bag Net
weight 60 Kgs/bag. Gross weight 60.5 Kgs/bag. 6. SHIPMENT : latest Feb, 2007,
versal’s name will be comfirmed by the Buyer 05 days before shipment. 7.
DESTINATION : Bremem port - Switzeland 8. PAYMENT : CAD Throut …
EXIM Representation office at Switzeland 9. INSURANCE : To be covered by
the Buyer. 10. DOCUMENT REQUIRE : - Comercial Invoice: 03 original
Bài tập thanh toán quốc tê - Trang 2
Bài tập thanh toán quốc tê - Người đăng: hoaiandang2306
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập thanh toán quốc tê 9 10 491