Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thuế

Được đăng lên bởi Thảo Te
Số trang: 220 trang   |   Lượt xem: 3043 lần   |   Lượt tải: 3 lần
“Đối tượng nộp thuế theo luật quy định đồng nhất với đối tượng chịu thuế” là đặc

1

điểm của:
A.

Thuế tiêu dùng

B.

Thuế tài sản

C.

Thuế trực thu

D.

Thuế gián thu
........chỉ rõ thuế đánh vào cái gì: hàng hóa, thu nhập hay tài sản.

2

3

A.

Đối tượng nộp thuế

B.

Đối tượng chịu thuế

C.

Căn cứ tính thuế

D.

Thuế suất

Ba chức năng cơ bản của thuế là:
A.

Đảm bảo nguồn thu cho NSNN; điều hòa thu nhập, thực hiện công bằng xã

hội; điều tiết vĩ mô nền kinh tế
B.

Đảm bảo nguồn thu NSNN; điều tiết nền kinh tế; bảo hộ một số ngành sản xuất

trong nước
C.

Nuôi sống bộ máy Nhà nước; cân bằng thu nhập; điều tiết vĩ mô nền kinh tế

D.

Nuôi sống bộ máy Nhà nước; Thực hiện phân phối lại thu nhập; Thực hiện chức

năng ngoại thương
4

Biểu thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập tính thuế từ kinh doanh, thu nhập từ
tiền lương, tiền công áp dụng theo loại thuế suất:
A.

Lũy tiến đều

B.

Lũy tiến từng phần

C.

Lũy tiến toàn phần

D.

Lũy thoái
Các loại thuế nào sau đây ở Việt Nam hiện nay đang áp dụng mức thuế tuyệt đối?

5
A.

Thuế nhập khẩu.

B.

Thuế nhà đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp.

C.

Thuế môn bài.

D.

A, B, C đều đúng
Căn cứ vào mối tương quan với thu nhập, có thể chia hệ thống thuế thành:

6
A.

Thuế tiêu dùng và thuế thu nhập
1

7

8

9

B.

Thuế tiêu dùng, thuế thu nhập và thuế tài sản

C.

Thuế trực thu và thuế gián thu

D.

Thuế lũy thoái, thuế lũy tiến, thuế cố định

Căn cứ vào phương thức đánh thuế, thuế được phân loại thành:
A.

Thuế tiêu dùng và thuế thu nhập

B.

Thuế tiêu dùng, thuế thu nhập và thuế tài sản

C.

Thuế trực thu và thuế gián thu

D.

Thuế lũy thoái và thuế lũy tiến

Chính sách miễn giảm thuế thường ít được áp dụng với thuế gián thu vì:
A.

Các ưu đãi thuế khó đến đúng đối tượng cần được hưởng

B.

Phức tạp trong quản lý

C.

Giảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước

D.

Tất cả các phương án trên

Đặc trưng của thuế là:
A.

Tính bắc buộc

B.

Hoàn trả trực tiếp và không ngang giá

C.

Sử dụng cho mục tiêu công cộng

D.

Câu A và C đúng
Đại lý bán bia phải nộp các loại thuế gián thu nào sau đây:

10

11

12

A.

Thuế TTĐB và thuế GTGT

B.

Thuế TTĐB

C.

Thuế GTGT

D.

Cả A, B, C đều sai

Đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường gồm:
A.

Túi ni lông thuộc diện chịu thuế.

B.

Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng.

C.

Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng.

D.

Cả A, B, C đều đúng.

Dựa vào tiêu thức nào sau đây để phân loại thuế thành thuế trực thu và thuế gián thu:
A.

Theo đối tượng chịu thuế

B.

Theo phương thức đá...
1
1 “Đối tượng nộp thuế theo luật quy định đồng nhất với đối tượng chịu thuế” đặc
điểm của:
A. Thuế tiêu dùng
B. Thuế tài sản
C. Thuế trực thu
D. Thuế gián thu
2 ........chỉ rõ thuế đánh vào cái gì: hàng hóa, thu nhập hay tài sản.
A. Đối tượng nộp thuế
B. Đối tượng chịu thuế
C. Căn cứ tính thuế
D. Thuế suất
3 Ba chức năng cơ bản của thuế là:
A. Đảm bảo nguồn thu cho NSNN; điều hòa thu nhập, thực hiện công bằng xã
hội; điều tiết vĩ mô nền kinh tế
B. Đảm bảo nguồn thu NSNN; điều tiết nền kinh tế; bảo hộ một số ngành sản xuất
trong nước
C. Nuôi sống bộ máy Nhà nước; cân bằng thu nhập; điều tiết vĩ mô nền kinh tế
D. Nuôi sống bộ máy Nhà nước; Thực hiện phân phối lại thu nhập; Thực hiện chức
năng ngoại thương
4 Biểu thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập tính thuế từ kinh doanh, thu nhập từ
tiền lương, tiền công áp dụng theo loại thuế suất:
A. Lũy tiến đều
B. Lũy tiến từng phần
C. Lũy tiến toàn phần
D. Lũy thoái
5 Các loại thuế nào sau đây ở Việt Nam hiện nay đang áp dụng mức thuế tuyệt đối?
A. Thuế nhập khẩu.
B. Thuế nhà đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp.
C. Thuế môn bài.
D. A, B, C đều đúng
6 Căn cứ vào mối tương quan với thu nhập, có thể chia hệ thống thuế thành:
A. Thuế tiêu dùng và thuế thu nhập
Bài tập thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập thuế - Người đăng: Thảo Te
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
220 Vietnamese
Bài tập thuế 9 10 730