Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tín dụng có lời giải

Được đăng lên bởi Rich Ho
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 701 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài tập về tín dụng
Đề tham khảo ôn tập tín dụng 1 ( có đáp án )
ÔN TẬP TÍN DỤNG 1
1.Trong cho vay, ngân hàng và khách hàng có thể thỏa thuận tong hợp đồng tín dụng về thời gian 
ân hạn đó là

1. thời gian có thể rút vốn vay
2. thời gian nhất định trong thời hạn vay mà khách hàng chưa phải trả nợ gốc mà chỉ 
phải trả nợ lãi
3. thời gian nhất định trong thời hạn vay mà khách hàng chưa phải trả nợ gốc và lãi
4. không câu nào đúng
2.Trong các loại tài sản đảm bảo dưới đây loại nào tốt nhất đối với ngân hàng

1.
2.
3.
4.

đất có giấy tờ hợp pháp tại khu du lịch
nhà tại tung tâm thương mại của thành phố
bảo lãnh của bên thứ ba bất kỳ, kể cà của ngân hàng
sổ tiết kiệm do chính ngân hàng cho vay phát hành

3.Chọn nhân tố quan trọng để cho vay

1.
2.
3.
4.
5.
6.

tính khả thi và hiệu quả của khoản vay
doanh nghiệp có khả năng vay vốn ngân hàng khác
doanh nghiệp đầu tư sản xuất mặt hàng mới
tình hình tài chính lành mạnh
a,b và c
tài sản đảm bảo tiền vay

4.Cơ cấu lại thời hạn trả nợ bao gồm những hình thức sau

1.
2.
3.
4.

điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ
đảo nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, khoanh nợ
điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, khoanh nợ
gia hạn nợ, đảo nợ

5.Phát biểu nào không chính xác

1. vay ngắn hạn là nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư vào tài sản lưu động của doanh nghiệp
2. vay ngắn hạn nhằm mục đích tài trợ cho máy móc thiết bị của doanh nghiệp

3. vay dài hạn nhằm đầu tư vào tài sản dài hạn của doanh nghiệp
4. vay dài hạn nhằm tài trợ cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp
6.Khoản mục nào sau đây không phải BHTG

1.
2.
3.
4.

tiền gửi thanh toán
vay tổ chức tín dụng khác
tiền gửi có kỳ hạn
phát hành trái phiếu

7.Tiền khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng

1. được tất toán ngay khi tài khoản hết số dư
2. được tất toán ngay khi tài khoản hết số dư 6 tháng không thấy hoạt động lại
3. được tất toán ngay khi có yêu cầu của chủ tài khoản
8.Hoạt động huy động vốn của ngân hàng là

1.
2.
3.
4.

cho thuê tài chính
chiết khấu chứng từ có giá
cho cá nhân và tổ chức vay vốn
các câu trên đều sai

9.Vốn huy động của ngân hàng thương mại bao gồm:

1.
2.
3.
4.

vốn tự có, vốn tiền gửi, vốn phát hành giấy tờ có giá
tiền gửi của tổ chức và dân cư , vốn phát hành giấy tờ có giá
vốn tự có, vốn đi vay từ các tổ chức tín dụng, tiền gửi, vốn phát hành giấy tờ có giá
vốn tự có, tiền gửi, vốn phát hành giấy tờ có giá, vốn khác

10.Tiền gửi thanh toán là hình thức…..bằng cách……

1.
2.
3.
4.

ngân hàng đi vay, mở tài khoản có kỳ hạn
ngân hàng huy đông vốn, mở sổ tiết kiệm
ngân hàn...
Bài tập về tín dụng
Đ tham kh o ôn t p tín d ng 1 ( có đáp án )
ÔN T P TÍN D NG 1
1.Trong cho vay, ngân hàng và khách hàng có th th a thu n tong h p đ ng tín d ng v th i gian
ân h n đó là
1. th i gian có th rút v n vay
2. th i gian nh t đ nh trong th i h n vay mà khách hàng ch a ph i tr n g c mà ch ư
ph i tr n lãi
3. th i gian nh t đ nh trong th i h n vay mà khách hàng ch a ph i tr n g c và lãi ư
4. không câu nào đúng
2.Trong các lo i tài s n đ m b o d i đây lo i nào t t nh t đ i v i ngân hàng ướ
1. đ t có gi y t h p pháp t i khu du l ch
2. nhà t i tung tâm th ng m i c a thành ph ươ
3. b o lãnh c a bên th ba b t k , k cà c a ngân hàng
4. s ti t ki m do chính ngân hàng cho vay phát hành ế
3.Ch n nhân t quan tr ng đ cho vay
1. tính kh thi và hi u qu c a kho n vay
2. doanh nghi p có kh năng vay v n ngân hàng khác
3. doanh nghi p đ u t s n xu t m t hàng m i ư
4. tình hình tài chính lành m nh
5. a,b và c
6. tài s n đ m b o ti n vay
4.C c u l i th i h n tr n bao g m nh ng hình th c sauơ
1. đi u ch nh k h n tr n , gia h n n
2. đ o n , đi u ch nh k h n tr n , khoanh n
3. đi u ch nh k h n tr n , khoanh n
4. gia h n n , đ o n
5.Phát bi u nào không chính xác
1. vay ng n h n là nh m đáp ng nhu c u đ u t vào tài s n l u đ ng c a doanh nghi p ư ư
2. vay ng n h n nh m m c đích tài tr cho máy móc thi t b c a doanh nghi p ế
Bài tập tín dụng có lời giải - Trang 2
Bài tập tín dụng có lời giải - Người đăng: Rich Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập tín dụng có lời giải 9 10 650