Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tổng hợp kế toán ngân hàng

Được đăng lên bởi Thinh Do
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 708 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập tổng hợp
Bài 1
Ngày 28/05/2011 tại Sở Giao Dịch ACB(TpHCM) có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
1. Bà Hoàng Yến nộp tiền mặt mở sổ tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, lãi trả sau, số tiền 200
trđ, lãi suất 1,2%/tháng.
2. Ông Bửu Lâm yêu cầu chuyển toàn bộ vốn gốc và lãi của sổ tiết kiệm kỳ hạn 2
tháng, lãi trả sau, sổ này mở ngày 24/01/2011, số tiền 400 trđ, với lãi suất 0,75%/
tháng sang mở sổ tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng, với lãi suất 1,25%/tháng, rút trước hạn
lãi suất 0,25%/tháng.
3. Được phép của NHNN, ACB mở phát hành 3 triệu kỳ phiếu theo mệnh giá 1trđ/kỳ
phiếu, tổng số tiền phát hành 3.030 tỷ đã được công ty phát hành chuyển khoản từ
BIDV Q.1 thanh toán cho NH, kỳ phiếu có thời hạn 6 tháng, lãi trả sau với lãi suất
14%/năm.
4. Ông Việt Khoa rút 2 tỷ tiền mặt từ tài khoản tiền gửi thanh toán của mình.
5. 11g15 Ông Xuân Bách nộp 45 tỷ để chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi thanh toán
của bà Cát Tường có tài khoản mở tại ACB Đồng Nai. NH thu theo túi niêm
phong.
6. 1g15 Thủ quỹ kiểm đếm số tiền trong túi niêm phong là 45,002 tỷ. NH chuyển 45
tỷ vào tài khoản TGTT của bà Tường và trả phần còn lại vào tài khoản TGTT của
ông Bách.
7. Ngân hàng tính lãi cho tài khoản tiền gửi thanh toán ông Khoa, ông Bách số tiền
lần lượt là 130.000đ và 287.000đ.
8. Cô Ngân Hoa rút 2 triệu từ tài khoản TGTT của mình tại máy ATM của Ngân
hàng.
9. Bà Nguyệt Hương đến nhận lãi hàng tháng bằng tiền mặt của sổ tiết kiệm mở ngày
28/03/2011 với số tiền 4 tỷ, kỳ hạn 6 tháng, lãi hàng tháng, lãi suất 1%/tháng, bà
Hương chưa nhận lãi tháng nào.
10. Cô Thu Cúc đến tất toán sổ tiết kiệm 100 triệu, kỳ hạn 3 tháng, lãnh lãi trước, lãi
suất 0,9% tháng, rút trước hạn lãi suất 0,15%, ngày mở sổ 05/03/2011, Cô Cúc yêu
cầu lấy tiền mặt.
Y/C Định khoản các nghiệp vụ phát sinh 28/05/2011 tại Sở Giao Dịch ACB .Gỉa sử Ngân
hàng ACB hạch toán dự chi lãi theo ngày, tính lãi tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm theo số ngày
thực tế, lãi giấy tờ có giá tính tròn tháng (1 tháng = 30 ngày, 1 năm = 360 ngày, lãi trả
trước NH phân bổ hàng ngày vào cuối ngày, phụ trội, chiết khấu phát hành GTCG phân
bổ hàng ngày.
Bài 2
Sau đây trích lọc một số nghiệp vụ liên quan đến tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết
kiệm và tại Ngân hàng Eximbank Phú Mỹ Hưng.
.
(Biết rằng: đối với lãi tiền gửi tiết kiệm Eximbank dự chi lãi hàng ngày vào cuối
ngày ; lãi tiền gửi thanh toán Eximbank tính theo phương pháp tích số, ngày tính lãi
là ngày cuối tháng), lãi suất áp dụng đối với tiền gửi thanh toán từ ngày 01/08/2010
là 0,3%/ tháng....
Bài tp tng hp
Bài 1
Ngày 28/05/2011 ti S Giao Dch ACB(TpHCM) có các nghip v phát sinh như sau:
1. Bà Hoàng Yến np tin mt m s tiết kim k hn 6 tháng, lãi tr sau, s tin 200
trđ, lãi sut 1,2%/tháng.
2. Ông Bu Lâm yêu cu chuyn toàn b vn gc và lãi ca s tiết kim k hn 2
tháng, lãi tr sau, s này m ngày 24/01/2011, s tiền 400 trđ, với lãi sut 0,75%/
tháng sang m s tiết kim k hn 9 tháng, vi lãi sut 1,25%/tháng, rút trước hn
lãi sut 0,25%/tháng.
3. Được phép ca NHNN, ACB m phát hành 3 triu k phiếu theo mệnh giá 1trđ/kỳ
phiếu, tng s tin phát hành 3.030 t đã được công ty phát hành chuyn khon t
BIDV Q.1 thanh toán cho NH, k phiếu thi hn 6 tháng, lãi tr sau vi lãi sut
14%/năm.
4. Ông Vit Khoa rút 2 t tin mt ti khon tin gi thanh toán ca mình.
5. 11g15 Ông Xuân Bách np 45 t để chuyn tin vào tài khon tin gi thanh toán
của Cát Tường tài khon m tại ACB Đồng Nai. NH thu theo túi niêm
phong.
6. 1g15 Th qu kiểm đếm s tin trong túi niêm phong 45,002 t. NH chuyn 45
t vào tài khon TGTT của Tường tr phn còn li vào tài khon TGTT ca
ông Bách.
7. Ngân hàng tính lãi cho tài khon tin gi thanh toán ông Khoa, ông Bách s tin
lần lượt là 130.000đ và 287.000đ.
8. Ngân Hoa rút 2 triu t tài khon TGTT ca mình ti máy ATM ca Ngân
hàng.
9. Bà Nguyệt Hương đến nhn lãi hàng tháng bng tin mt ca s tiết kim m ngày
28/03/2011 vi s tin 4 t, k hn 6 tháng, lãi hàng tháng, lãi sut 1%/tháng,
Hương chưa nhận lãi tháng nào.
10. Thu Cúc đến tt toán s tiết kim 100 triu, k hn 3 tháng, lãnh lãi trước, lãi
sut 0,9% tháng, rút trước hn lãi sut 0,15%, ngày m s 05/03/2011, Cô Cúc yêu
cu ly tin mt.
Y/C Định khon các nghip v phát sinh 28/05/2011 ti S Giao Dch ACB .Ga s Ngân
hàng ACB hch toán d chi lãi theo ngày, tính lãi tin gi, tin gi tiết kim theo s ngày
thc tế, lãi giy t giá tính tròn tháng (1 tháng = 30 ngày, 1 năm = 360 ngày, lãi tr
trước NH phân b hàng ngày vào cui ngày, ph tri, chiết khu phát hành GTCG phân
b hàng ngày.
Bài 2
Sau đây trích lọc mt s nghip v liên quan đến tài khon tin gi thanh toán, tin gi tiết
kim và ti Ngân hàng Eximbank Phú M Hưng. .
(Biết rằng: đối vi lãi tin gi tiết kim Eximbank d chi lãi hàng ngày vào cui
ngày ; lãi tin gửi thanh toán Eximbank tính theo phương pháp tích số, ngày tính lãi
ngày cui tháng), lãi sut áp dụng đối vi tin gi thanh toán t ngày 01/08/2010
là 0,3%/ tháng.
Bài tập tổng hợp kế toán ngân hàng - Trang 2
Bài tập tổng hợp kế toán ngân hàng - Người đăng: Thinh Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập tổng hợp kế toán ngân hàng 9 10 702