Ktl-icon-tai-lieu

bài tập xác suất thống kê

Được đăng lên bởi Khánh Trang
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 659 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ThS. NGUYỄN TRUNG ĐÔNG

Bài tập

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

TP. HỒ CHÍ MINH - 2013

Chương 0. GIẢI TÍCH TỔ HỢP
0.1. Tóm tắt lý thuyết
0.1.1. Quy tắc đếm
Ta chỉ khảo sát tập hữu hạn: X = {x1 , x2 , ..., x n } , X có n phần tử,
ký hiệu X = n.
0.1.2. Công thức cộng
Cho X, Y là hai tập hữu hạn và X ∩ Y = ∅ , ta có X ∪ Y = X + Y
Tổng quát: Nếu cho k tập hữu hạn X1, X 2,..., Xk sao cho Xi ∩ Yj = ∅, i ≠ j ,
ta có
X1 ∪ X 2 ∪ ... ∪ Xk = X1 + X 2 + ... + X k

0.1.3. Công thức nhân
Cho X, Y là hai tập hữu hạn, định nghĩa tập tích nhý sau
X ×Y =

{(x, y ) / x ∈ X ∧ y ∈ Y } , ta có

X ×Y = X ⋅ Y

Tổng quát: Nếu cho n tập hữu hạn X1, X 2,..., Xk , ta có
X1 × X 2 × ... × Xk = X1 ⋅ X 2 ⋅ ... ⋅ Xk

0.1.4. Quy tắc cộng
Giả sử một công việc có thể thực hiện một trong k phương pháp, trong đó
Phương pháp 1 có n1 cách thực hiện,
Phương pháp 2 có n2 cách thực hiện,…,
Phương pháp k có nk cách thực hiện,
và hai phương pháp khác nhau không có cách thực hiện chung.
Khi đó, ta có n1 + n2 + ... + nk cách thực hiện công việc.
0.1.5. Quy tắc nhân
Giả sử một công việc có thể thực hiện tuần tự theo k bước, trong đó
Bước 1 có n1 cách thực hiện,
1

Bước 2 có n2 cách thực hiện,…,
Bước k có nk cách thực hiện,
Khi đó, ta có n1 × n2 × ... × nk cách thực hiện công việc.
0.1.6. Giải tích tổ hợp
a. Chỉnh hợp
Định nghĩa: Chỉnh hợp chập k từ n phần tử là một bộ có kể thứ tự gồm k phần tử
khác nhau lấy từ n phần tử đã cho.
Số chỉnh hợp: Số chỉnh hợp chập k từ n phần tử, ký hiệu là : Ank
Công thức tính :
Ank = n(n − 1)...(n − k + 1) =

n!
(n − k ) !

b. Chỉnh hợp lặp
Định nghĩa: Chỉnh hợp lặp chập k từ n phần tử là một bộ có kể thứ tự gồm k phần tử
không cần khác nhau lấy từ n phần tử đã cho.
Số chỉnh hợp lặp: Số chỉnh hợp lặp chập k từ n phần tử ký, hiệu là : Ank
Công thức tính: Ank = n k
c. Hoán vị
Định nghĩa: Một hoán vị từ n phần tử là một bộ có kể thứ tự gồm n phần tử khác nhau
đã cho.
Số hoán vị: Số hoán vị từ n phần tử, ký hiệu là Pn
Công thức tính:
Pn = n ! = (n − 1)(n − 2)...(1)

d. Tổ hợp
Định nghĩa: Một tổ hợp chập k từ n phần tử là một tập con gồm k phần tử lấy từ n
phần tử.
Số tổ hợp : Số tổ hợp chập k từ n phần tử ký hiệu là :C nk
Công thức tính:
C nk =

n!
k ! (n − k ) !
2

e. Nhị thức Newton
n

(a + b)n = ∑ C nka n −kb k
k =0
n

(1 + x )n = ∑ C nk x k
k =0

Bài tập mẫu
Bài 1. Đêm chung kết hoa khôi sinh viên thành phố có 12 thí sinh, chọn 3 thí sinh trao giải:
Hoa khôi, Á khôi 1, Á khôi 2. Có bao nhiêu cách chọn ?
Giải
Nhận xét: thí sinh được trao giải, được chọn từ 12 thí sinh, và có thứ t...
ThS. NGUYN TRUNG ĐÔNG
Bài tp
XÁC SUT THNG KÊ
TP. H CHÍ MINH - 2013
bài tập xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập xác suất thống kê - Người đăng: Khánh Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
bài tập xác suất thống kê 9 10 840