Ktl-icon-tai-lieu

Bài thảo luận Tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi Phuong Thao
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 847 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
NỘI DUNG......................................................................................................................3
A.Lý luận chung về các nguyên tắc chi ngân sách nhà nước.....................................3
I. Khái niệm Ngân sách Nhà nước........................................................................3
II. Chi Ngân sách Nhà nước....................................................................................3
1. Khái niệm chi Ngân sách Nhà nước:..............................................................3
2. Đặc điểm của Ngân sách Nhà nước:...............................................................3
3. Phân loại chi NSNN:..........................................................................................3
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi NSNN.............................................................4
III.Nguyên tắc chi Ngân sách Nhà nước và vận dụng chi Ngân sách Nhà
nước ở Việt Nam........................................................................................................4
1. Nguyên tắc dựa trên khả năng các nguồn thu nhập có thể huy động được
để bố trí các khoản chi trong hoạt động chi Ngân sách Nhà nước....................4
2. Nhà nước và nhân dân cùng làm việc trong việc bố trí các khoàn chi của
Ngân sách Nhà nước nhất là các khoản chi mang tính chất phúc lợi xã hội....6
3. Đảm bảo yêu cầu tiết kiệm và hiệu quả.........................................................7
4. Kết hợp chặt chẽ các khoản chi Ngân sách Nhà nước với việc điều hành
khối lượng tiền tệ, lãi suất, tỷ giá hối đoái để tạo nên công cụ tổng hợp cùng
tác động, thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô...................................................8
5. Nguyên tắc đảm bảo yêu cầu tập trung có trọng điểm.................................9
6. Phân biệt rõ nhiệm vụ kinh tế - xã hội các cấp theo luật định để bố trí các
khoản chi cho thích hợp.......................................................................................11
B.THỰC TRẠNG CHI NSNN NĂM 2012..............................................................12
I. BẢNG CHI NSNN NĂM 2012.........................................................................12
II. Phân tích đánh giá chi NSNN năm 2012........................................................12
1. Đánh giá chung...............................................................................................12
2. Chi NSNN tại một số lĩnh vực......................................................................13...
1
MỤC LỤC
NỘI DUNG......................................................................................................................3
A.Lý luận chung về các nguyên tắc chi ngân sách nhà nước.....................................3
I. Khái nim Ngân sách Nhà nưc........................................................................3
II. Chi Ngân sách Nhà nưc....................................................................................3
1. Khái nim chi Nn ch Nhà nưc:..............................................................3
2. Đặc đim ca Ngân ch Nhà nưc:...............................................................3
3. Phân loại chi NSNN:..........................................................................................3
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi NSNN.............................................................4
III.Nguyên tc chi Ngân sách Nhà c và vn dụng chi Ngân sách Nhà
nưc Vit Nam........................................................................................................4
1. Nguyên tc da trên kh ng c ngun thu nhp có th huy đng đưc
đ b trí các khoản chi trong hot đng chi Ngân sách Nhà nưc....................4
2. Nhà nưc và nhân n ng làm vic trong vic b trí các khoàn chi ca
Nn sách Nhà nưc nht là c khon chi mang tính cht phúc li xã hi....6
3. Đảm bo yêu cu tiết kim và hiệu qu.........................................................7
4. Kết hợp cht ch c khon chi Nn sách Nhà nưc vi vic điu hành
khi lượng tiền t, lãi sut, tỷ giá hi đoái đ tạo nên công c tng hp ng
tác đng, thc hin c mc tu kinh tế vĩ mô...................................................8
5. Nguyên tc đm bo yêu cu tp trung có trng đim.................................9
6. Phân bit rõ nhiệm v kinh tế - xã hi các cp theo lut đnh để b trí các
khon chi cho thích hp.......................................................................................11
B.THC TRNG CHI NSNN NĂM 2012..............................................................12
I. BẢNG CHI NSNN NĂM 2012.........................................................................12
II. Phân tích đánh g chi NSNN năm 2012........................................................12
1. Đánh g chung...............................................................................................12
2. Chi NSNN ti mt số lĩnh vc......................................................................13
3. Cân đối ngân sách nhà nước năm 2012...........................................................15
C.THỰC TRẠNG CHI NGÂN SÁCH Ở VN HIỆN NAY.......................................16
D.GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN CHI.......................19
1. Nguyên nhân kém hiệu quả trong việc chi NSNN........................................19
2. Các giải pháp năng cao hiệu quả nguồn chi:...................................................20
BẢNG ĐÁNH GIÁ CÁC THÀNH VIÊN NHÓM 9..................................................23
BIÊN BN THO LUN NHÓM............................................................................24
Bài thảo luận Tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thảo luận Tài chính tiền tệ - Người đăng: Phuong Thao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bài thảo luận Tài chính tiền tệ 9 10 878