Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THUYẾT TRÌNH

Được đăng lên bởi hnksang
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1230 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI THUYẾT TRÌNH
DANH SÁCH NHÓM:
Nhóm: Sáng thứ 5
1/ Trần Thị Ngọc Nữ
2/ Phạm Phước Tiến
3/ Huỳnh Loan Ái
4/ Trần Thị Cẩm Thu
5/ Huỳnh Nguyễn Kim Sang

DTC112748
DTC112774
DTC112721
DTC112772
DTC112767

I/ GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY:
- Ngày thành lập : Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa (BIBICA) được thành
lập theo quyết định số: 234/1998/QĐ-TTg ngày 01/12/1998 của Thủ Tướng
Chính Phủ cổ phần hóa từ 03 phân xưởng: bánh, kẹo và mạch nha thuộc Công
ty Đường Biên Hòa.
- Ngày niêm yết : Công ty đã được Ủy ban Chứng khóan Nhà nước cấp phép
niêm yết ngày 16/11/2001 và chính thức giao dịch tại Trung tâm giao dịch
chứng khóan TP.HCM từ đầu tháng 12/2001.
- Vốn điều lệ khi mới thành lập : 25.000.000.000 đồng.
=> Tính đến ngày 26/3/2014 thì vốn điều lệ là 154.207.820.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu niêm yết khi mới thành lập: 5.600.000
=> Tính đến cuối năm 2013 thì số lượng cổ phiếu lưu hành là: 15.420.782
- Tổng số nhân viên khi mới thành lập : 1,677 nhân viên.
- Công ty thành viên và Chi nhánh đặt tại các khu vực sau :
+ Nhà Máy Bibica Hà Nội: Khu công nghiệp Sài Đồng B, Quận Long Biên, TP. Hà
Nội.
Điện thoại: (04) 8754091, Fax: (04) 8754173.
+ Nhà Máy Bibica Biên Hòa: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tp Biên Hòa, Đồng
Nai
+ Công ty TNHH một thành viên Bibica Miền Đông: Khu công nghiệp Mỹ Phước
01,
huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
+ Công ty TNHH một thành viên Bibica Miền Bắc: Đường 206, khu B, Khu Công
nghiệp phố nối A, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên.
+ Các chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ.
- Tổng giám đốc là : Trương Phú Chiến
+ Ảnh hưởng của Tổng giám đốc Trương Phú Chiến đến công ty CP
Bibica:
• Đặt ra mục tiêu phát triển và định hướng cho công ty đi lên.
• Đề ra các phương châm kinh doanh cho công ty, dẫn dắt công ty đi đúng
hướng.
• Xây dựng chiến lược tạo hình tượng tốt cho công ty.
• Tận dụng cơ hội để công ty phát triển.

II/ TÌNH HÌNH VỀ TÀI CHÍNH:

A/ Thông tin tốt và không tốt về tài chính:
 Thông tin tốt

2012:

+ Lợi nhuận sau thuế quý III đạt gần 15 tỉ đồng, tăng hơn 25% so với
cùng kỳ năm 2011.

2013:

+ Quý IV/2013, tiền và các khoản tương đương tiền tăng hơn 3 lần so với
hồi đầu năm từ 49 tỷ đồng lên 167 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân
phối đạt gần 35 tỷ đồng.
2014:
+ Bibica sẽ tạo ra một số sản phẩm kẹo chủ lực. Định hướng đẩy mạnh
sản phẩm cao cấp vẫn được duy trì trong năm 2014. Dự kiến, Bibica sẽ
tăng 20 - 30% lợi nhuận so với năm 2013.
+ Ngày 25/3/2014, CTCP Đầu tư Đường Mặt Trời, cổ đông lớn CTCP Bibica
(BBC – HOSE), đã mua thêm 8...


1/ Trần Thị Ngọc Nữ DTC112748
2/ Phạm Phước Tiến DTC112774
3/ Huỳnh Loan Ái DTC112721
4/ Trần Thị Cẩm Thu DTC112772
5/ Huỳnh Nguyễn Kim Sang DTC112767

-  ! "#$ : Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa (BIBICA) được thành
lập theo quyết định số: 234/1998/QĐ-TTg ngày 01/12/1998 của Thủ Tướng
Chính Phủ cổ phần hóa từ 03 phân xưởng: bánh, kẹo mạch nha thuộc ng
ty Đường Biên Hòa.
-  !%&!' : Công ty đã được Ủy ban Chứng khóan Nhà nước cấp phép
niêm yết ngày 16/11/2001 chính thức giao dịch tại Trung tâm giao dịch
chứng khóan TP.HCM từ đầu tháng 12/2001.
- ()%*+",-%.% "#$ : 25.000.000.000 đồng.
=> Tính đến ngày 26/3/2014 thì vốn điều lệ là 154.207.820.000 đồng.
- ("/012$%'+%&!' -%.% "#$: 5.600.000
=> Tính đến cuối năm 2013 thì số lượng cổ phiếu lưu hành là: 15.420.782
- 23(45%&-%.% "#$: 1,677 nhân viên.
- 6! 5%&5 %)78%11-+5913:+ :
+ Nhà Máy Bibica Hà Nội: Khu công nghiệp Sài Đồng B, Quận Long Biên, TP. Hà
Nội.
Điện thoại: (04) 8754091, Fax: (04) 8754173.
+ Nhà Máy Bibica Biên Hòa: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tp Biên Hòa, Đồng
Nai
+ Công ty TNHH một thành viên Bibica Miền Đông: Khu công nghiệp Mỹ Phước
01,
huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
+ Công ty TNHH một thành viên Bibica Miền Bắc: Đường 206, khu B, Khu Công
nghiệp phố nối A, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên.
+ Các chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ.
;2%)(1" : Trương Phú Chiến
+ </= 1>:2%)(1?/@AB%' )'16! A
C%D%1:
Đặt ra mục tiêu phát triển và định hướng cho công ty đi lên.
Đề ra các phương châm kinh doanh cho công ty, dẫn dắt công ty đi đúng
hướng.
Xây dựng chiến lược tạo hình tượng tốt cho công ty.
Tận dụng cơ hội để công ty phát triển.
EEFG
CFHIE
BÀI THUYẾT TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI THUYẾT TRÌNH - Người đăng: hnksang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
BÀI THUYẾT TRÌNH 9 10 435