Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận ; Sự bất ổn tài chính toàn cầu

Được đăng lên bởi ngolethanhphong-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sự bất ổn tài chính toàn cầu

Giảng viên: TS. Bùi Thị Mai Hoài

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA SAU ĐẠI HỌC
Môn: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ

TIỂU LUẬN:

SỰ BẤT ỔN
TÀI CHÍNH TOÀN CẦU
GVHD: TS. Bùi Thị Mai Hoài
SVTH : Ngô Lê Thạnh Phong
Lớp

: K20 - Đ12

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 04/2011

Ngô Lê Thạnh Phong – K20 Đêm12

Trang i

Sự bất ổn tài chính toàn cầu

Giảng viên: TS. Bùi Thị Mai Hoài

MỤC LỤC
Đề mục

Trang

I. Bất ổn tài chính là gì? ........................................................................................... 2
1. Khái niệm hệ thống tài chính ........................................................................... 2
2. Thông tin bất cân xứng .................................................................................... 3
II. Tại sao xảy ra sự bất ổn tài chính? ..................................................................... 5
1. Sự suy giảm trong BCĐKT của khu vực tài chính............................................ 6
2. Sự gia tăng lãi suất ........................................................................................... 7
3. Sự gia tăng tình trạng không chắc chắn ............................................................ 7
4. Sự suy giảm trong BCĐKT của khu vực phi tài chính do thay đổi giá ............. 8
III. Bất ổn tài chính ở Mexico và Đông Á .............................................................. 10
1. Trước các cuộc khủng hoảng, thâm hụt tài chính không phải là một vấn đề
nghiêm trọng đối với các quốc gia bị khủng hoảng ........................................ 10
2. Trước khủng hoảng, lạm phát ở các quốc gia chịu ảnh hưởng ........................ 11
3. Theo kinh nghiệm của các quốc gia bị khủng hoảng về đánh giá đúng tỷ giá hối
đoái thực là khá khác nhau giữa các nước ...................................................... 11
4. Hầu hết các nước chịu khủng hoảng đã có những khoản thâm hụt lớn trong cán
cân tài khoản vãng lai .................................................................................... 11
5. Trước khủng hoảng, dòng vốn đổ vào các nước là rất cao và sau đó rút ra rất
nhanh khi khủng hoảng chớm bắt đầu ............................................................ 12
6. Sự bùng nổ tín dụng, trong đó cho vay của ngân hàng tăng với một tỷ lệ tăng rất
nhanh, xuất hiện ở tất cả các nước trước khủng hoảng ................................... 12
7. BCĐKT của các ngân hàng xấu đi trước khủng hoảng ở tất cả các quốc gia .. 12
8. Tính thanh khoản tại các nước chịu khủng hoả...
Ging viên: TS. Bùi Th Mai Hoài S bt n tài chính toàn cu
Ngô Lê Thnh Phong K20 Đêm12 Trang i
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP. H CHÍ MINH
KHOA SAU ĐẠI HC
Môn: LÝ THUYTI CHÍNH - TIN T
TIU LUN:
S BT N
TÀI CHÍNH TOÀN CU
GVHD: TS. Bùi Th Mai Hoài
SVTH : Ngô Lê Thnh Phong
Lp : K20 - Đ12
TP. H C Minh, Tháng 04/2011
Bài tiểu luận ; Sự bất ổn tài chính toàn cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận ; Sự bất ổn tài chính toàn cầu - Người đăng: ngolethanhphong-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bài tiểu luận ; Sự bất ổn tài chính toàn cầu 9 10 198