Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận tài chính quốc tế

Được đăng lên bởi Nguyễn Công Văn
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA SAU ĐẠI HỌC
............ ...........

BÀI TIỂU LUẬN MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
Chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam trong 5 năm trở lại đây

Giảng viên: TS. Mai Thu Hiền
Nhóm thực hiện:

Nguyễn Thị Bắc
Trịnh Thanh Hòa
Nguyễn Thị Kim Liên
Hoàng Thị Hằng Nga
Nguyễn Thị M inh Phương
Đào Thị Trọng
Nguyễn Thị Bích Vân

Lớp: 19A – CH TCNH

Hà Nội, tháng 10 năm 2013

MỤC LỤC
CHƯƠNG I .........................................................................................................................2
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ TỶ GIÁ VÀ CHÍNH SÁCH TỶ G IÁ .........................2
1.

Tỷ giá và chính sách tỷ giá .....................................................................................2

1.1. Khái niệm về tỷ giá ...................................................................................................2
1.2. Phân loại .....................................................................................................................2
1.2.1 Theo tính chất thực tế...............................................................................................2
a)

Tỷ giá danh nghĩa .......................................................................................................2

b)

Tỷ giá thực tế...............................................................................................................3

1.2.2 Theo cơ chế đi ều hành .............................................................................................3
a)

Tỷ giá chính thức:.......................................................................................................3

b)

Tỷ giá chợ đen: ...........................................................................................................4

1.2.3 Theo tính chất dao động...........................................................................................4
a)

Tỷ giá cố định: ............................................................................................................4

b)

Tỷ giá thả nổi tự do: ...................................................................................................4

c)

Tỷ giá thả nổi có điều tiết:.........................................................................................4

1.3. Các nhân tố tác động lên tỷ gi á .............................................................................4
1.3.1. Những nhân tố tác động l ên tỷ giá trong dài hạn .............................................4
a)

Tương quan ...
TRƯNG ĐI HỌC NGOẠI TƠNG
KHOA SAU ĐI HỌC
............ ...........
BÀI TIỂU LUẬN MÔN TÀI CHÍNH QUC TẾ
Chính sách tỷ giá hối đoái của Vit Nam trong 5m trở lại đây
Giảng vn: TS. Mai Thu Hiền
Nhóm thc hin: Nguyn Thị Bắc
Trnh Thanh Hòa
Nguyễn Thị Kim Ln
Hoàng Thị Hằng Nga
Nguyn Thị M inh Pơng
Đào Thị Trng
Nguyn Thị ch Vân
Lp: 19A – CH TCNH
Ni, tháng 10 năm 2013
Bài tiểu luận tài chính quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận tài chính quốc tế - Người đăng: Nguyễn Công Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Bài tiểu luận tài chính quốc tế 9 10 979