Ktl-icon-tai-lieu

Bản tin lãi suất 2013

Được đăng lên bởi thanhbao-financial
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1059 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHÓM NGHIÊN CỨU – BAN KD VỐN & TIỀN TỆ
Tầng 17 – Tháp A Vincom – 191 Bà Triệu
Tel: +84 4 22206894 Email: nghiencuu.kdv@bidv.com.vn

BẢN TIN LÃI SUẤT NĂM 2013

Thanh khoản hệ thống ngân hàng dư thừa, mặt bằng lãi suất VNĐ LNH
phổ biến quanh 3-3,5%/năm kỳ hạn 1 tuần, lãi suất TPCP tiếp tục giảm
1-2%/năm và thị trường trái phiếu doanh nghiệp sôi động với quy mô
phát hành sơ cấp tăng 3-4 lần so với năm 2012 là toàn cảnh của thị
trường tiền tệ và thị trường trái phiếu trong năm 2013.
Kinh tế vĩ mô trong nước chưa có sự khởi sắc đáng kể, tổng cầu yếu,
hoạt động của doanh nghiệp gặp khó khăn tiếp tục là yếu tố tác động
chính tới thị trường tiền tệ và trái phiếu trong năm nay.
Trong năm 2014, mặt bằng lãi suất thị trường 1 được dự báo giảm 0,52%, thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào, mặt bằng lãi suất VNĐ
liên ngân hàng cho kỳ hạn 1 tuần dao động chủ yếu quanh 3-5%, nhu
cầu đầu tư TPCP lớn sẽ hỗ trợ cho mặt bằng lãi suất TPCP duy trì thấp
trong 6 tháng đầu năm trước khi tăng lên về cuối năm khi kỳ vọng tín
dụng giải ngân mạnh hơn, lãi suất dao động quanh 6,5-8% đối với kỳ
hạn 2 năm. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp được dự báo ổn định.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NĂM 2013
THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ TRONG NƯỚC
Biểu đồ 1: Diễn biến các mức lãi suất điều hành (%/năm)
20
15
10
5
0
3/1/12

3/4/12

3/7/12

3/10/12

3/1/13

LS Tái cấp vốn

3/4/13

3/7/13

3/10/13

LS tái chiết khấu

Trần ls HĐ VNĐ*

Nguồn: SBV
* Trần lãi suất huy động áp dụng cho kỳ hạn đến 12 tháng (trước
23/6) và áp dụng cho kỳ hạn ngắn đến 6 tháng (sau 23/6)

Biểu đồ 2: Bơm/hút qua OMO& tín phiếu năm 2013 ( tỷ đ)
30,000
20,000
10,000
(10,000)

1

(20,000)
(30,000)
(40,000)
(50,000)

Nguồn : Reuters

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1. Chính sách điều hành
Trước tình hình kinh tế vĩ mô khó khăn, chính sách tiền tệ năm 2013
tiếp tục được thực hiện theo hướng đảm bảo ổn định các cân đối vĩ mô
đồng thời Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng đưa ra nhiều biện pháp
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung ở một số điểm sau:
- Điều chỉnh giảm mặt bằng lãi suất trong đó: giảm 2% lãi suất điều
hành, giảm 3% trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu
tiên, giảm 0,5-1% trần lãi suất tiền gửi bằng VND.
- Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong quan hệ vay vốn giữa doanh nghiệp
với tổng chức tín dụng (TCTD) thông qua: i) Quyết định
780/QĐ/NHNN ngày 23/04/2012 v/v cho phép các TCTD được giữ
nguyên nhóm nợ đối với các khoản nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ,
gia hạn nợ nếu TCTD đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của
khác...
NHÓM NGHIÊN CU – BAN KD VN & TIN T
Tng 17 – Tháp A Vincom – 191 Bà Triu
Tel: +84 4 22206894 Email: nghiencuu.kdv@bidv.com.vn
BN TIN LÃI SUT NĂM 2013
Thanh khon h thống ngân hàng thừa, mt bng lãi suất VNĐ LNH
ph biến quanh 3-3,5%/năm kỳ hn 1 tun, lãi sut TPCP tiếp tc gim
1-2%/năm thị trường trái phiếu doanh nghiệp sôi động vi quy
phát hành cấp tăng 3-4 ln so với năm 2012 toàn cảnh ca th
trường tin tvà th trường trái phiếu trong năm 2013.
Kinh tế vĩ trong nước chưa sự khi sắc đáng kể, tng cu yếu,
hoạt động ca doanh nghip gặp khó khăn tiếp tc yếu t tác động
chính ti thị trường tin tvà trái phiếu trong năm nay.
Trong năm 2014, mặt bng lãi sut th trường 1 được d báo gim 0,5-
2%, thanh khon h thng ngân hàng di dào, mt bng lãi suất VNĐ
liên ngân hàng cho k hn 1 tuần dao động ch yếu quanh 3-5%, nhu
cầu đầu tư TPCP lớn s htrcho mt bng lãi sut TPCP duy trì thp
trong 6 tháng đầu năm trước khi tăng lên v cui năm khi k vng tín
dng gii ngân mạnh hơn, lãi sut dao động quanh 6,5-8% đối vi k
hạn 2 năm. Thị trường trái phiếu doanh nghip được dbáo ổn định.
Bản tin lãi suất 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản tin lãi suất 2013 - Người đăng: thanhbao-financial
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bản tin lãi suất 2013 9 10 468