Ktl-icon-tai-lieu

Bảng thẩm định dự án

Được đăng lên bởi qu-nh-tran1
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1542 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Prepared by Nguyen Tan Binh
1 08/02/201300:17:07
BAÛNG THAÅM ÑÒNH DÖÏ AÙN
Baûng thoâng soá
Coâng suaát
Saûn löôïng thieát keá /naêm 3500 ñôn vò saûn phaåm
Saûn löôïng döï kieán /naêm
Naêm 0 1 2 3 4 5
Saûnlöôïng
0 0 3000 3000 3000 0
Giaù baùn
Giaù ñôn vò 15 D$
Voán löu ñoäng
Khoaûn phaûi thu 15% Doanh thu
Khoaûn phaûi traû 20% Chi phí hoaït ñoäng
Tieàn maët 25% Chi phí hoaït ñoäng
Haøng toàn kho 15% Saûn löôïng
Taøi trôï
Nôï vay
- Noäi ñòa 1/2 Voán ñaàu tö naêm 0
- Nöôùc ngoaøi 20% Phaàn coøn laïi cuûa khoaûn ñaàu tö naêm 0
noäi ñòa
nöôùc ngoaøi
Laõi suaát thöïc haèng naêm 9.00% 6.00%
Kyø thanh toaùn 3 2
Thôøi gian thanh toaùn ñaàu naêm 2 ñaàu naêm 3
Tæ leä laïm phaùt 8% 3%
Tæ giaù hoái ñoaùi 10 (D$/F$) D$ : Domestic dollar - noäi teä
F$ : Foreign dollar - ngoaïi teä
A B C D E F G H I J K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Bảng thẩm định dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng thẩm định dự án - Người đăng: qu-nh-tran1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bảng thẩm định dự án 9 10 39