Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo luật

Được đăng lên bởi daimavuong66-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 681 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG
TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH
ĐỒNG NAI
Đào Vũ Quang Luật[*]
Lớp: 08TC117
Khoa: Tài chính – Ngân hàng
Trƣờng Đại Học Lạc Hồng
Email: luatdao0908@gmail.com
Tóm tắt
Công tác quản trị rủi ro lãi suất là một hoạt động rất được quan tâm tại các ngân hàng
hiện nay. Dựa trên cơ sở lý luận về quản trị rủi ro lãi suất ,tác giả đã phân tích, đánh giá
thực trạng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Vietinbank Đồng Nai dựa trên số liệu được
cung cấp tại Chi nhánh và số liệu tác giả khảo sát thực tế về tình trạng công tác quản trị rủi
ro lãi suất.
Trong đề tài này tác giả đã sử dụng các phương pháp như so sánh, thông kê các chỉ tiêu
liên quan đến tài sản có, tài sản nợ và các mức lãi suất bình quân huy động, cho vay nhằm
làm rõ thực trạng quản trị rủi ro lãi suấttạ chi nhánh. Bên cạnh đó, tác giả dung phần mềm
SPSS20.0 phân tích xây dựng nên mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro lãi suất tại Chi
nhánh. Qua đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản
trị rủi ro lãi suất tại chi nhánh Ngân Hàng.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Hoạt động kinh doanh ngân hàng có rất nhiều loại rủi ro xảy ra như rủi ro tín dụng, rủi
ro thanh khoản, … nhưng rủi ro đặc thù và khó phòng ngừa nhất của ngân hàng là rủi ro lãi
suất. Vì thế công tác nghiên cứu và quản trị rủi ro lãi suất đã bắt đầu được các ngân hàng
thương mại quan tâm tuy nhiên trình độ cũng như nghiệp vụ phòng chống rủi ro lãi suất của
các ngân hàng vẫn còn có nhiều hạn chế.
Trong giai đoạn hiện nay việc điều hành chính sách lãi suất của NHNN đã có nhiều thay
đổi, từ việc quy định khung lãi suất, trần lãi suất, áp dụng lãi suất cơ bản, rồi áp dụng cơ chế
lãi suất thỏa thuận đã quyết định áp dụng cơ chế lãi suất cơ bản làm cơ sở cho các tổ chức tín
dụng ấn định lãi suất kinh doanh. Xu thế này tất yếu dẫn tới những biến động thường xuyên
của lãi suất do những yếu tố tác động đến cung cầu vốn trong nền kinh tế. Như vậy các
NHTM đang đứng trước nguy cơ rủi ro lãi suất nhiều hơn đòi hỏi cần có sự quan tâm thích
đáng của các nhà quản trị điều hành ngân hàng.
Trên thực tế, hoạt động quản lý rủi ro đã giành được sự quan tâm chú ý của các NHTM
Việt Nam, tuy nhiên chưa toàn diện. Hầu như các NHTM chỉ chú trọng tới quản lý rủi ro tín
dụng, rủi ro thanh khoản mà chưa đi sâu nghiên cứu biện pháp quản lý các loại rủi ro đặc thù
khác của NHTM như: rủi ro lãi suất, rủi ro hối đoái …
Ngân hàng Công Thương Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai là một trong những ngân hàng
lớn...
1
GII PHÁP QUN TR RI RO LÃI SUT TI NGÂN HÀNG
TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH
ĐỒNG NAI
Đào Vũ Quang Luật[*]
Lp: 08TC117
Khoa: Tài chính Ngân hàng
Trƣờng Đại Hc Lc Hng
Email: luatdao0908@gmail.com
Tóm tt
Công tác qun tr ri ro lãi sut mt hoạt động rất được quan tâm ti các ngân hàng
hin nay. Dựa trên s lun v qun tr ri ro lãi sut ,tác gi đã phân tích, đánh giá
thc trng hoạt động qun tr ri ro lãi sut ti Vietinbank Đồng Nai da trên s liu được
cung cp ti Chi nhánh s liu tác gi kho sát thc tế v nh trng công tác qun tr ri
ro lãi sut.
Trong đề tài này tác gi đã sử dụng các phương pháp như so sánh, thông kê các ch tiêu
liên quan đến tài sn có, tài sn n và các mc lãi suất bình quân huy động, cho vay nhm
làm thc trng qun tr ri ro lãi sutt chi nhánh. n cạnh đó, tác giả dung phn mm
SPSS20.0 phân tích xây dng nên hình các nhân t ảnh hưởng đến ri ro lãi sut ti Chi
nhánh. Qua đó, tác gi đã đề xut mt s gii pháp nhm nâng cao hiu qu công tác qun
tr ri ro lãi sut ti chi nhánh Ngân Hàng.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Hoạt động kinh doanh ngân hàng rt nhiu loi ri ro xy ra như rủi ro tín dng, ri
ro thanh khon, nhưng rủi ro đặc thù khó phòng nga nht ca ngân hàng ri ro lãi
sut. thế công tác nghiên cu qun tr ri ro lãi suất đã bắt đầu được các ngân hàng
thương mại quan tâm tuy nhiên trình độ cũng như nghiệp v phòng chng ri ro lãi sut ca
các ngân hàng vn còn có nhiu hn chế.
Trong giai đoạn hin nay việc điều hành chính sách lãi sut của NHNN đã có nhiều thay
đổi, t việc quy định khung lãi sut, trn lãi sut, áp dng lãi suất bn, ri áp dụng chế
lãi sut tha thuận đã quyết định áp dụng cơ chế lãi suất cơ bản làm cơ s cho các t chc tín
dng ấn định lãi sut kinh doanh. Xu thế y tt yếu dn ti nhng biến động thường xuyên
ca lãi sut do nhng yếu t tác động đến cung cu vn trong nn kinh tế. Như vậy các
NHTM đang đứng trước nguy rủi ro lãi sut nhiều hơn đòi hỏi cn có s quan tâm thích
đáng của các nhà qun tr điều hành ngân hàng.
Trên thc tế, hoạt động qun lý rủi ro đã giành được s quan tâm chú ý ca các NHTM
Việt Nam, tuy nhiên chưa toàn din. Hầu như các NHTM ch chú trng ti qun ri ro tín
dng, ri ro thanh khoản chưa đi sâu nghiên cứu bin pháp qun lý các loi rủi ro đặc thù
khác của NHTM như: rủi ro lãi sut, ri ro hối đoái …
Ngân hàng Công Thương Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai là mt trong nhng ngân hàng
lớn hàng đầu Việt Nam, cấu hoạt động tiên tiến hiu qu, cng vi chất lượng ca hot
động qun tr ri ro rt tt. Hiểu dược tm quan trong ca công tác qun tr ri ro lãi sut, Chi
nhánh không ngừng nâng cao trình độ cán b áp dụng các phương pháp tiên tiến vào công
tác qun tr ca mình.
Xut phát t thc tiễn đó tác giả đã chọn đề tài Gii pháp qun tr ri ro lãi sut ti
Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Đồng Nai” làm đề tài.
Bài báo nghiên cu khoa hc gm 5 phần như sau:
1. Đặt vấn đề
2. Phương pháp nghiên cu
3. Kết qu
4. Bàn lun
5. Li cảm ơn và phn tài liu tham kho
2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Báo cáo luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo luật - Người đăng: daimavuong66-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Báo cáo luật 9 10 459