Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo nghiên cứu 6 phân tích tác động trên thị trường chứng khoán việt nam

Được đăng lên bởi dinhngocduy067-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1167 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Nghiên Cứu & Trao Đổi

Phân tích tác động của các nhân tố kinh tế
vĩ mô đến thị trường chứng khoán VN
PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt & ThS. Phạm Dương Phương Thảo

Đại học Kinh tế TP. HCM

N

ghiên cứu thực nghiệm trên thế giới về tác động của các nhân tố kinh tế vĩ
mô đến TTCK thì các kết quả nghiên cứu về chủ đề này có nhiều sự khác biệt
giữa các thị trường, thậm chí có kết quả nghiên cứu trái chiều nhau. Sau thời
gian hình thành và đi vào hoạt động, thị trường chứng khoán VN đã có những đóng góp
nhất định cho nền kinh tế.Tuy nhiên thị trường vẫn tiềm ẩn khá nhiều những biến động
bất thường và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Sự thăng trầm của thị trường trong thời gian qua do
tác động bởi nhiều nhân tố khác nhau trong đó không thể loại trừ tác động của các nhân
tố kinh tế vĩ mô. Bài nghiên cứu này nhằm mục tiêu kiểm định tại VN có tồn tại mối tương
quan giữa những nhân tố kinh tế vĩ mô với thị trường chứng khoán VN hay không? Kết quả
nghiên cứu cho thấy các biến: cung tiền, lạm phát, sản lượng công nghiệp (đại diện cho
hoạt động kinh tế thực), giá dầu thế giới thể hiện mối tương quan cùng chiều với TTCK;
còn các biến lãi suất và tỉ giá hối đoái giữa VND/USD thể hiện mối tương quan ngược
chiều với TTCK. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất các gợi ý chính
sách cho điều hành kinh tế vĩ mô và cho thị trường với mục tiêu hướng tới phát triển một
TTCK chuyên nghiệp.
Từ khóa: Nhân tố kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán VN.

1. Giới thiệu

Sau khi hình thành và đi vào
hoạt động, thị trường chứng khoán
(TTCK) VN đã có những đóng
góp nhất định cho nền kinh tế. Tuy
nhiên sau giai đoạn tăng trường
nóng, thị trường thường rơi vào
trạng thái mất cân bằng, chỉ số giá
chứng khoán liên tục sụt giảm. Bên
cạnh đó, khủng hoảng kinh tế toàn
cầu 2008 đã khiến cho kinh tế VN
phải đương đầu với nhiều thách
thức. Những thông tin tiêu cực về
kinh tế vĩ mô đã tác động không
nhỏ tới sự suy giảm của toàn thị
trường. Nhiều câu hỏi được đặt
ra, trong đó có câu hỏi: Vậy, giữa
những nhân tố kinh tế vĩ mô với
TTCK VN có thực sự tồn tại mối
tương quan hay không?

34

Năm 2011 là năm chứng kiến
nền kinh tế VN có nhiều biến động,
đặc biệt là theo chiều hướng bất ổn,
TTCK sụt giảm nghiêm trọng kèm
theo những biến động bất thường.
Kế thừa và có chọn lọc các nhân
tố, bài nghiên cứu kiểm định mối
tương quan này tại VN bằng mô
hình hồi quy với số liệu thu thập
đến tháng 9/2011 nhằm phản ánh
những diễn biến của kinh tế vĩ mô
và của thị trường. Trên cơ sở kết
quả phân tích, bài nghiên cứ...
PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số 8 (18) - Tháng 01-02/2013
Nghiên Cứu & Trao Đổi
34

Sau khi hình tnh đi vào
hoạt đng, thị trường chứng khoán
(TTCK) VN đã có những đóng
góp nhất định cho nền kinh tế. Tuy
nhn sau giai đon tăng tng
nóng, th trưng thường rơi vào
trạng ti mất cân bng, chỉ s giá
chứng khoán liên tục sụt giảm. Bên
cnh đó, khng hong kinh tế toàn
cầu 2008 đã khiến cho kinh tế VN
phải đương đu vi nhiu thách
thức. Nhng thông tin tiêu cực về
kinh tế vĩ mô đã c động không
nhỏ tới sự suy giảm của toàn thị
trường. Nhiu câu hi đưc đt
ra, trong đó câu hỏi: Vậy, giữa
những nhân tố kinh tế với
TTCK VN thc sự tồn tại mối
tương quan hay không?
Năm 2011 là m chng kiến
nền kinh tế VN nhiều biến động,
đc biệt là theo chiu ng bất ổn,
TTCK st gim nghm trng kèm
theo những biến động bất thường.
Kế tha và chn lọc các nhân
tố, bài nghiên cứu kiểm định mối
tương quan này tại VN bằng
hình hi quy với s liu thu thập
đến tháng 9/2011 nhm phn ánh
những diễn biến ca kinh tế mô
và của th trường. Trên cơ sở kết
quả phân tích, bài nghiên cứu đề
xuất các ý kiến mới, hữu ích cho
việc xây dng và hoàn thin các
chính sách điu hành và qun lý
kinh tế . c ý kiến đề xut
không chỉ tập trung ng cao nh
hiệu qu cho c chính sách kinh tế
vĩn cho cTTCK. Điu
này hết sc quan trng và cần thiết
trong bối cảnh nn kinh tế đang
đương đầu với nhiu khó khăn
thách thức như hiện nay.
      

TTCK mt ch th chu tác
đng của nhiu nhân t, bao gồm
các nhân t kinh tế vĩ mô và vi mô.
Mi quan hệ giac biến kinh tế
vĩ vi chs chng khoán
đi din cho tình hình ca TTCK
- đã đưc nhiều nhà nghiên cứu
trên thế giới quan tâm. Stephen A.
Ross (1976) đã phát trin thuyết
kinh doanh chênh lệch giá (APT
Arbitrage Pricing Theory) để giải
thích t sut sinh li ca chng
khoán trên thị trường. Lý thuyết
APT cho rằng tỉ suất sinh lời kỳ
vọng của chứng khoán được xác
Phân tích tác đng ca các nhân t kinh tế
vĩ mô đến thị trường chứng khoán VN

Đại học Kinh tế TP. HCM
N
ghn cứu thc nghim trên thế gii về c động của c nhân tố kinh tế
mô đến TTCK thì c kết qu nghiên cu v ch đ này có nhiu skhác bit
giữa c th trưng, thm chí có kết qunghiên cu trái chiu nhau. Sau thi
gian hình thành đi vào hoạt động, thị trường chứng khoán VN đã những đóng góp
nhất định cho nền kinh tế.Tuy nhiên th tng vẫn tiềm ẩn khá nhiu nhng biến động
bt thường và tim ẩn nhiu rủi ro. Sự thăng trầm ca th trưng trong thi gian qua do
tác đng bi nhiều nhân t khác nhau trong đó không thể loi tr tác động ca các nhân
tố kinh tế vĩ mô. Bài nghiên cứu này nhằm mục tiêu kiểm định tại VN có tồn tại mối tương
quan gia nhng nhân tố kinh tế vĩ mô vi thtrường chng khoán VN hay kng? Kết qu
nghiên cứu cho thyc biến: cung tiền, lạm phát, sảnngng nghipi din cho
hoạt đng kinh tế thc), giá dầu thế gii th hin mối tương quanng chiu vi TTCK;
còn các biến lãi suất tỉ giá hối đoái giữa VND/USD thể hiện mối tương quan ngược
chiều vi TTCK. Trên cơ s các kết qu nghiên cu, nhóm tác giđ xut các gi ý chính
sách cho điều hành kinh tế và cho thị trường với mục tiêu hướng tới phát triển một
TTCK chuyên nghip.
Từ khóa: Nhân tố kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán VN.
báo cáo nghiên cứu 6 phân tích tác động trên thị trường chứng khoán việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo nghiên cứu 6 phân tích tác động trên thị trường chứng khoán việt nam - Người đăng: dinhngocduy067-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
báo cáo nghiên cứu 6 phân tích tác động trên thị trường chứng khoán việt nam 9 10 133