Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo niên luận ( Giải pháp mở rộng và nâng cấp chất lượng sử dụng thẻ ATM ngân hàng Vietinbank)

Được đăng lên bởi kieu-trang-ngo
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1573 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
Khoa Tài chính – Ngân hàng
----------

BÁO CÁO NIÊN LUẬN
Hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Giáo viên hướng dẫn: TS. Đinh Thị Thanh Vân
Sinh viên thực hiện: Lương Trâm Anh
Lớp:
QH 2010 E TCNH
Ngành:
Tài chính
Hệ:
Chính quy

Hà Nội – tháng 8 năm 2013

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ ............................................................................ 5
LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 6
CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN THANH TOÁN THẺ NGÂN HÀNG ........................ 7
1.1 Tổng quan về thẻ ngân hàng .................................................................................. 7
1.1.1 Khái niệm về thẻ ngân hàng ................................................................................ 7
1.1.2 Phân loại thẻ ngân hàng ....................................................................................... 8
1.1.3 Ưu nhược điểm của thẻ ngân hàng .................................................................... 11
1.1.3.1 Ưu điểm của việc sử dụng thẻ ngân hàng ............................................................. 11
1.1.3.2 Rủi ro của việc sử dụng thẻ ngân hàng ................................................................. 13
1.2 Tổng quan về thị trƣờng thẻ ngân hàng ............................................................. 15
1.2.1 Khái niệm thị trường thẻ ngân hàng .................................................................. 15
1.2.2 Mô tả về cấu trúc, cách thức hoạt động của thị trường thẻ ngân hàng .............. 16
1.2.2.1 Nguyên tắc hoạt động thị trường thẻ ...................................................................... 16
1.2.2.2 Các chủ thể tham gia vào thị trường thẻ ............................................................... 16
1.2.2.3 Người tổ chức thị trường thẻ .................................................................................... 17
1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán thẻ....................................... 17
1.2.3.1 Các nhân tố từ ngân hàng ......................................................................................... 17
1.2.3.2 Các nhân tố từ khách hàng ...................................................................................... 18
1.2.3.3 Các nhân tố từ môi trường .........................................................................................
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
Khoa Tài chính Ngân hàng
----------
BÁO CÁO NIÊN LUN
Hoạt động thanh toán th ti Ngân hàng Nông nghip
và Phát trin Nông thôn Vit Nam
Giáo viên hướng dn: TS. Đinh Thị Thanh Vân
Sinh viên thc hin: Lương Trâm Anh
Lp: QH 2010 E TCNH
Ngành: Tài chính
H: Chính quy
Hà Ni tháng 8 năm 2013
Báo cáo niên luận ( Giải pháp mở rộng và nâng cấp chất lượng sử dụng thẻ ATM ngân hàng Vietinbank) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo niên luận ( Giải pháp mở rộng và nâng cấp chất lượng sử dụng thẻ ATM ngân hàng Vietinbank) - Người đăng: kieu-trang-ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Báo cáo niên luận ( Giải pháp mở rộng và nâng cấp chất lượng sử dụng thẻ ATM ngân hàng Vietinbank) 9 10 981