Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KTDN 2 – Chương 15

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính
Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ sáu
(06) nguyên tắc:

a. Hoạt động liên tục;
b. Cơ sở dồn tích;
c. Nhất quán;
d. Trọng yếu và tập hợp;
e. Bù trừ;
f. Có thể so sánh.

Trách nhiệm và thời hạn nộp BCTC

BCTC quy định cho các DN:

Bảng cân đối kế toán - Mẫu số B01-DN
- Báo cáo kết quả HĐKD - Mẫu số B02-DN
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số B03-DN
- Thuyết minh BCTC - Mẫu số B09-DN
-

DNNN,
Cty niêm yết

BCTC NĂM

DN KHÁC

Nơi nhận BCTC

Các loại DN

BCTC QUÝ

BCTC NĂM

- Đơn vị KT : 20 ngày
- Tổng công ty: 45 ngày

- Đơn vị KT : 30 ngày
- Tổng công ty: 90 ngày

- DNTN, CTY hợp danh: 30 ngày
- Công ty khác : 90 ngày

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Thời
CQ
Cục
hạn lập
t.chính thuế
BC

CQ
thống
kê

DN cấp
CQ
trên
ĐKKD

1. DN nhà nước

x

x

x

x

x

2. DN có vốn đầu
tư nước ngoài

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3. Các loại DN
khác

Th.S Cồ Thị Thanh Hương

BCĐKT: Là BCTC tổng hợp phản ánh tổng quát
toàn bộ giá trị TS hiện có và nguồn hình thành TS
đó tại 1 thời điểm nhất định.
Căn cứ lập: Sổ kế toán tổng hợp, chi tiết, Bảng
cân đối tài khoản, BCĐKT ngày 31/12 năm trước.
Nội dung và phương pháp tính, ghi các chỉ tiêu
trong Bảng cân đối kế toán: (xem mẫu B01 – DN
Bảng cân đối kế toán)

1

KTDN 2 – Chương 15

Taøi saûn ngaén haïn (tt)

Taøi saûn ngaén haïn
Taøi saûn ngaén haïn

MS

Tieàn & TÑ Tieàn

110

Tieàn

111

Caùc khoaûn TÑ Tieàn

112

TK 111,112,113
TK 121
Chi tieát: TÑT
TK 121
Chi tieát: ÑTNH

Ñaàu tö TC ngaén haïn 120
Ñaàu tö ngaén haïn

121

Döï phoøng GG

129

TK 128

TM V.01

TM V.02

TK 129

Taøi saûn ngaén haïn (tt)
Taøi saûn ngaén haïn

140

Haøng toàn kho

141

Döï phoøng GG

149

TS ngắn hạn khác

150

CP traû tröôùc NH

151

TGTGT ñöôïc KT

152

Thueá phaûi thu

154

TS ngaén haïn khaùc

158

TK 151-158
TK 159

TM V.04

MS
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

Th.S Cồ Thị Thanh Hương

131
132
133
134
135
139

TK 131 (Nôï)
Chi tieát: NH
TK 331 (Nôïù)
Chi tieát: NH
TK 136, 336 (Nôï)
Chi tieát: NH

TK 1385, 1388,
334, 338 (Nôï)
TK 139

Taøi saûn daøi haïn

MS

Phaûi thu daøi haïn

210

Phaûi thu DH KH

211

TK 131
Chi tieát: DH
TK 1361, 1368
Chi tieát: DH

Phaûi thu DH noäi boä 212

TK 133

Phaûi thu DH khaùc

213

TK 138, 244, 338
(Nôï), C.tieát: DH

Döï phoøng NPTKÑ

219

TK 139
Chi tieát: DH

TK 333 (Nôï)

TM V.03

TK 337 (Nôï)

TK 142

TM V.05

TM V.06

TM V.07

TK 1381,141,144

Tài sản dài hạn (tt)
Taøi saûn daøi haïn
Ta...
KTDN 2 – Chương 15
Th.S C Th Thanh Hương
1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính
Việc lập trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ sáu
(06) nguyên tắc:
a. Hoạt động liên tục;
b. Cơ sở dồn tích;
c. Nhất quán;
d. Trọng yếu và tập hợp;
e. Bù trừ;
f. Có thể so sánh.
BCTC quy định cho các DN:
-
Bảng cân đối kế toán - Mẫu số B01-DN
-
Báo cáo kết quả HĐKD - Mẫu số B02-DN
-
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số B03-DN
-
Thuyết minh BCTC - Mẫu số B09-DN
Trách nhiệm và thời hạn nộp BCTC
DNNN,
Cty niêm yết
DN KHÁC
BCTC NĂM
BCTC QUÝ
- Đơn vị KT : 20 ngày
- Tổng công ty: 45 ngày
- Đơn vị KT : 30 ngày
- Tổng công ty: 90 ngày
BCTC NĂM
- DNTN, CTY hợp danh: 30 ngày
- Công ty khác : 90 ngày
Nơi nhận BCTC
Các loi DN
Thi
hn lp
BC
CQ
t.chính
Cc
thuế
CQ
thng
DN cp
trên
CQ
ĐKKD
1. DN nhà nước x x x x x
2. DN có vn đầu
tư nước ngoài
x x x x x
3. Các loi DN
khác
x x x x
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
BCĐKT: BCTC tổng hợp phản ánh tổng quát
toàn bộ giá trị TS hiện có và nguồn hình thành TS
đó tại 1 thời điểm nhất định.
Căn cứ lập: Sổ kế toán tổng hợp, chi tiết, Bảng
cân đối tài khoản, BCĐKT ngày 31/12 năm trước.
Nội dung phương pháp tính, ghi các chỉ tiêu
trong Bảng cân đối kế toán: (xem mẫu B01 DN
Bảng cân đối kế toán)
Báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tài chính - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Báo cáo tài chính 9 10 54