Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BỘ 15 BCTC

Được đăng lên bởi txmine0627
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
------------------------BÁO CÁO TÀI CHÍNH BỘ 15 BCTC
[01] Kỳ tính thuế: Năm 2015

Mẫu số: B-01/DN

( Ban hành kèm theo Quyết
định số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ Tài
chính )

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Vĩnh Sơn
[03] Mã số thuế: 2500254687
[04] Địa chỉ: KCN Khai Quang[05] Quận/Huyện: Vĩnh Yên [06] Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc
[07] Điện thoại: 02113726526 [08] Fax: 02113717526
[09] E-mail:
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT

Chỉ tiêu

(1)

(2)

Mã Thuyết minh
(3)

(4)

Số năm nay

Số năm trước

(5)

(6)

TÀI SẢN
A

A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)

100

9.720.157.298

1.257.324.781

I

I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112)

110

348.880.386

210.858.395

1

1. Tiền

111

V.I

348.880.386

210.858.395

2

2. Các khoản tương đương tiền

112

V.I

0

0

II

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129)

120

2.250.000.000

0

1

1. Đầu tư ngắn hạn

121

2.250.000.000

0

2

2. Đầu tư dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)(2)

129

0

0

III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130=131+132+133+134+135+139)

130

594.540.917

419.771.398

1

1. Phải thu cho khách hàng

131

592.425.534

417.656.015

2

2. Phải trả trước cho người bán

132

0

0

3

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

133

0

0

4

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

134

0

0

5

5. Các khoản phải thu khác

135

V.II

2.115.383

2.115.383

6

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)

139

V.II

0

0

IV. Hàng tồn kho (140=141+149)

140

117.578.541

96.917.500

1

1. Hàng tồn kho

141

117.578.541

96.917.500

2

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)

149

0

0

V

V. Tài sản ngắn hạn khác (150=151+152+154+158)

150

6.409.157.454

529.777.488

1

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

151

6.008.196.644

0

2

2. Thuế GTGT được khấu trừ

152

400.960.810

529.777.488

3

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

154

0

0

4

4. Tài sản ngắn hạn khác

158

0

0

B

B - Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)

200

I

I. Các khoản phải thu dài hạn (210=211+212+213+218+219)

210

1

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

211

2

2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

3

III

IV

V.XI

V.II
V.II

V.III

V.IV

11.985.095.029 17.525.237.500
0

0

0

0

212

0

0

3. Phải thu dài hạn nội bộ

213

0

0

4

4. Phải thu dài hạn khác

218

0

0

5

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)

219

0

0

II

II. Tài sản cố định (220=221+224+227+230)

220

4.066.614....
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-------------------------
Mẫu số: B-01/DN
( Ban hành kèm theo Quyết
định số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ Tài
chính )
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BỘ 15 BCTC
[01] Kỳ tính thuế: Năm 2015
[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Vĩnh Sơn
[03] Mã số thuế: 2500254687
[04] Địa chỉ: KCN Khai Quang[05] Quận/Huyện: Vĩnh Yên [06] Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc
[07] Điện thoại: 02113726526 [08] Fax: 02113717526 [09] E-mail:
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Thuyết minh Số năm nay Số năm trước
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
TÀI SẢN
A A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 9.720.157.298 1.257.324.781
I I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112) 110 348.880.386 210.858.395
1 1. Tiền 111 V.I 348.880.386 210.858.395
2 2. Các khoản tương đương tiền 112 V.I 0 0
II II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129) 120 2.250.000.000 0
1 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.XI 2.250.000.000 0
2 2. Đầu tư dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)(2) 129 0 0
III III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130=131+132+133+134+135+139) 130 594.540.917 419.771.398
1 1. Phải thu cho khách hàng 131 V.II 592.425.534 417.656.015
2 2. Phải trả trước cho người bán 132 0 0
3 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 V.II 0 0
4 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 0
5 5. Các khoản phải thu khác 135 V.II 2.115.383 2.115.383
6 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 V.II 0 0
IV IV. Hàng tồn kho (140=141+149) 140 117.578.541 96.917.500
1 1. Hàng tồn kho 141 V.III 117.578.541 96.917.500
2 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 0 0
V V. Tài sản ngắn hạn khác (150=151+152+154+158) 150 6.409.157.454 529.777.488
1 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 6.008.196.644 0
2 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 400.960.810 529.777.488
3 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.IV 0 0
4 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 0 0
B B - Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 11.985.095.029 17.525.237.500
I I. Các khoản phải thu dài hạn (210=211+212+213+218+219) 210 0 0
1 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 V.V 0 0
2 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 0 0
3 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 0 0
4 4. Phải thu dài hạn khác 218 0 0
5 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 0 0
II II. Tài sản cố định (220=221+224+227+230) 220 4.066.614.593 2.109.778.895
1/3
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BỘ 15 BCTC - Trang 2
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BỘ 15 BCTC - Người đăng: txmine0627
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BỘ 15 BCTC 9 10 224